1 GBP = 94.90 INR                       

BREAKING NEWS

{In-kv-Xpa-kv ]p-Xph-Õ-c B-tLm-jam-b ']n-d-hn-sb s\-ôn-te-än Bjv-t^mÀ-Up-ImÀ; ssI¿-Sn t\Sn {In-kv-Xpa-kv ]m-¸m-òm-cp-sS \r-¯-hpw amÀ-Kw-I-fnbpw

Britishmalayali
tPm¬k¬

Bjv-t^mÀUv: sIân-se G-ähpw hen-b a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j\m-b Bjv-t^mÀ-Uv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-sâ 13þma-Xv {In-kv-Xpa-kv ]p-Xph-Õ-c B-tLmjw "]n-dhn" Bjv-t^mÀ-Uv t\mÀ«³  \m-¨v-_pÄ kv-IqÄ Hm-Un-täm-dn-b-¯nð \-Sóp. 100ð ]-cw kv-{Xo-I-sfbpw s]¬-Ip-«n-I-sfbpw A-Wn \nc-¯n Kp-P-dm-¯n ]-c-¼-cm-KX t^m-¡v Um³km-b Umïn-b \r-¯-t¯m-sS-bm-Wv ]-cn-]m-Sn-IÄ-¡v Xp-S-¡-am-bXv.

Xp-SÀ-óv \-Só s]m-Xp-k-t½-f-\-¯nð Bjv-t^mÀ-Uv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj-sâ sk-{I«-dn cm-Po-hv tXma-kv hn-in-ãm-Xn-Yn-IÄ-¡pw {In-kv-Xpa-kv ]m-¸mbm-b A-e³ tXm-a-kn\pw k-Z-kn\pw kzmK-Xw B-iw-kn¨p. k-t½f-\w {]-knUâv tkm-\p kn-dnb-Iv ap³ hÀ-j-§-fnð \n-óv hy-Xy-kv-X-am-bn Bjv-t^mÀ-Uv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\n-se Aw-K-§Ä X-¿m-dm¡n-b {In-kv-Xpa-kv {So-bnse (Tree) \£-{X hn-f-¡v sX-fn-bn¨-Xv D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ti-jw aÀ-t¯m-a k-`-bp-sS ap³ a-Þ-emw-K-hpw, e-ï³ skâv tPm¬-kv ]-Ån-bp-sS ap³ I-½n-än Aw-K-hpw, {]-ikv-X hm-Ün-bpam-b jm-_p hÀ-Ko-kv {In-kv-Xpa-kv Zq-Xv \-evIn. Cu Im-e-L-«-¯nð kv-t\-l-¯n\pw km-tlm-Z-cy-¯n\pw ap³K-W-\ \ð-Inbpw {In-kv-Xp-hn-sâ kp-hn-tij-s¯ ]n-´p-SÀ-ópw, k-tlm-Z-c§-sf _p-²n-ap-«n-¡m-sX-bpw, hn-j-an-¸n-¡m-sXbpw \mw H-s¯m-cp-an-¨v ssI-tImÀ-¡p-t¼m-fm-Wv {In-kv-Xpa-kv A-Xn-sâ ]-cn-]qÀ-®-X-bnð F-¯p-ó-sXóv, A-t±-lw X-sâ k-tµ-i-¯nð A-dn-bn-¨p.

B-jv-t^mÀ-Uv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj-sâ ]pð-¡q-Sv a-Õ-c-¯nð hn-P-bn-IÄ-¡v k-½m-\-§Ä {]-knUâv \ð-Ip-I-bp-ïmbn. X-¸n-sâ-bpw In-ó-c-¯n-sâbpw ssI-¯m-f-¯n-sâbpw A-I-¼Sn-tbm-sS \ho-\ Km-\-§-fp-am-bn Un-kw-_À am-k-¯nð I-S-óp-h-ó a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j³ {]-hÀ-¯-IÀ¡pw I-S-óp-sN-ó Fñm a-e-bm-fn `-h-\-§-fn-se Aw-K-§Ä-¡pw, ]n-d-hn-bp-am-bn _-Ô-s¸-« Fñm-hÀ¡pw ssh-kv {]-knUâv tPm-Pn tIm-«-¡ð \-µn A-dn-bn-¡p-I-bp-ïmbn. tPm-bnâv sk-{I«-dn en³-kn A-PnXv, {S-j-dÀ a-t\m-Pv tPm¬-k¬ F-ón-hÀ th-Zn-bnð k-ón-ln-X-cm-bn-cpóp. k-a-b-_-²n-X-am-bn tbm-Kw P-q-en a-t\m-Pv \n-b-{´n-¨p.

bph-P-\ {]-Xn-\n-[n-I-fm-b, B-á, kv-t\-l, Aeo-\ F-ón-h-cp-sS tað t\m-«-¯nð sIm-¨p s]¬-Ip-«n-IÄ A-h-X-cn-¸n-¨ A-Xo-h-lr-Z-b-hpw \-b-\ a-t\m-l-c-hp-am-b  sa-gp-Ip-Xn-cn \r-¯-t¯m-sS Bcw-`w Ip-dn-¨p. 70ð ]-cw I-em-Im-c-òmcpw I-em-Im-cn-I-fpw tNÀ-¯v A-h-X-cn-¸n-¨ "]n-dhn" \r-¯ kwKo-X in-ev-]hpw {In-kv-Xpa-kv ]m-¸m-òm-cp-sS \r-¯-hpw, Bjv-t^mÀ-Unð B-Zy-am-bn {In-kv-Xy³ \r-¯-cq-]am-b amÀ-Kw-I-fnbpw A-c-t§dn. Iq-Sm-sX ¢m-kn-¡ð Um³-kv ,`-àn-Km\w, I-tcmÄ-Km\w, Ip-«n-I-fp-sS sIm-bÀ kn-\n-am-än-Iv Um³-kv F-ón-h-bmð ]nd-hn Iq-Sp-Xð k-¼-ó-ambn. kn-\n-am-än-Iv Um³-kn-sâ `m-hn hm-Kv-Zm-\am-b A-¨p k-Pn k-Z-kn-s\ Cf-¡n a-dn-¨p.

]nd-hn h³ hn-P-b-am-¡n Xo-À-¡p-hm-\m-bn A-c-§nepw A-Wn-b-d-bnepw ]-cn-{i-an-¨ F-ñm hy-àn-IÄ¡pw t{]m-{Kmw I-½n-än-¡pw, t{]m-{Kmw I-½n-än I¬-ho-\dmb tPm¬-k¬ am-Xyq-kv \-µn {]-Im-in-¸n-¨p. F-Iv-kn-Iyq-«o-hv I-½n-än Aw-K-§Ä-s¡m-¸w sPdn, kmw, P-Ìn³,tXm-a-kv, _nµp, I-dn-bm¨³, k-Pn-Ip-amÀ, hn-imð, k®n, ss_-Pp F-ón-h-cp-sS tað-t\m-«-¯nð X-¿m-dm¡n-b AXo-h kzm-Zn-ãam-b `-£-Ww I-gn-ªp ]n-cn-bp-t¼mÄ Aw-K-§-fpw, A-Xn-Yn-I-fpw, B-Xn-tY-bcpw H-tc kz-c-¯nð I-®n-epw, Im-Xnepw I-c-fnepw X-§n-\nð-¡p-ó ]-cn-]m-S-bm-W-v ]n-d-hn-sb-óv A-`n-{]m-b-s¸«p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category