1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

a\p-jyÀ sN-¿p-ó Fñm tPm-en-Ifpw tdm-t_m-«p-IÄ sN-¿pw; sXm-gnð sN-¿m-\nñm-sX A-cm-P-IXz-¯n-te-¡v ho-Wv a-\p-jy-Po-hn-Xw \-c-I-Xp-ey-am-Ipw; tem-Im-h-km-\w tdm-t_m-«p-I-fp-sS B-[n-]-Xy-Im-e-s¯-óv im-kv-{XÚÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

BÀ-«n-^n-jyð Câ-en-P³-kn-sâ k-lm-b-t¯m-sS, a-\p-jy³ Nn-´n-¡p-óXp-t]m-se Nn-´n-¡p-Ibpw {]-hÀ-¯n-¡p-Ibpw sN-¿pó tdm-t_m-«p-I-fp-sS Im-e-am-WnXv. ku-Zn A-tdm-_y ]u-cXzw \ðInb tkm^n-b Fó tdm-t_m-«v A-Xn-\p-Zm-l-cWw. ]-{X-k-t½-f-¯nð am-[y-a-{]-hÀ-¯-I-cp-sS tNm-Zy-§Ä-¡v Nn-´n-¨v a-dp]-Sn \ð-Im\pw X-\n-¡v tkm-^n-b-sb-t¸m-sem-cp ]n³-Km-an th-W-sa-óv B-{K-ln-¡m\pw X-¡ \n-e-bn-te-¡v tdm-t_m-«p-IÄ h-fÀóp.

tdm-t_m-«p-I-fpsS Cu h-fÀ-¨ a-\p-jy-Ip-e-¯n-sâ kÀ-h-\m-i-¯n-sâ XpS-¡w Iq-Sn-bm-sW-óv I-cp-Xp-ó-hÀ im-kv{X-tem-I¯p- t]m-ep-apïv. a-\p-jyÀ sN-¿p-óXpw A-Xn-\-¸p-d-hp-ap-Å Fñm tPm-enbpw tdm-t_m-«p-IÄ sN-¿p-ó Im-ew h-cp-sa-óv A-hÀ I-W-¡p-Iq-«póp. A-§s\-sbm-cp Im-ew h-ómð, Hópw sN-¿m-\nñm-sX a-\-Êpw i-co-chpw ap-c-Sn-¸n-¨v \-c-I-Xp-ey-am-b Po-hn-X-am-bn-cn¡pw a-\p-jy-sc Im-¯n-cn-¡p-ó-sX-ópw Hm-¡v-elm-a kÀ-h-I-em-im-e-bn-se tUm. kp-`m-jv I-¡v ]-d-bpóp.

tPm-en sN-¿p-óXp-sIm-ïm-Wv a-\p-jy-\v Xm³ P-o-hn-¨n-cn-¡p-óp-sïópw X-sâ Po-hn-X-¯n-\v AÀ-Y-ap-sïópw tXm-óp-óXv. A-Xnñm-Xm-bmð Po-hn-X-¯n-\v AÀ-Y-anñm-Xm-sb-ó \n-cm-i-b-bn-te-¡v a-\p-jy-Ip-ew ho-gpw. a-b-¡p-a-cp-óp-IÄ-¡v A-Sn-a-I-fm-Ip-óXpw hnhn-[ X-c-¯n-ep-Å Xo-{h-hm-Z kw-L-§Ä DZ-bw sIm-Åp-ó-Xp-am-bn-cn¡pw A-Xn-sâ ^-ew.

C-Xn-sâ kq-N-\-IÄ C-t¸mį-só {]-I-S-am-sW-óv bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se C-e-{În-¡ð B³-Uv Iw-]yq-«À F³-Pn-\n-b-dn-Mv hn-`m-K-¯n-sâ X-e-h\m-b kp-`m-jv I-¡v ]-d-bpóp. tdm-t_m-«p-I-fp-sS Im-e-am-Ip-t¼m-tg¡pw a-\p-jyÀ-¡n-S-bnð sXm-gn-enñmbv-a cq-£-am-Ipw. 2030 B-Ip-t¼m-tg¡pw tem-I-s¯ F¬-]Xp-tIm-Sn sXm-gn-em-fn-I-Ä sN-¿pó tPm-en tdm-t_m-«p-IÄ G-sä-Sp-¡p-sa-óv A-Sp-¯n-sS ]p-c-¯p-h-ó dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp.

a-\p-jyÀ-¡v ]-cn-an-Xam-b hn-`-h-§Ä am-{X-amIpw sXm-gn-enñmbv-a cq-£-am-Ip-t¼mÄ e-`n-¡p-I. In-S-¡m-s\m-cn-Shpw `-£-Whpw H-cp kv-amÀ«v-t^mWpw am-{Xw. ]-t£, A-Xv {]-iv\-s¯ e-Lq-I-cn-¡p-I-bn-sñ-óv A-t±-lw ]-d-bp-óp. \n-e-hnð hÀ-[n-¨p-h-cp-ó a-b-¡p-a-cp-óp-]-tbm-Khpw sF-kn-kv t]m-ep-Å `o-I-c-kw-L-S-\-I-fp-sS h-fÀ-¨bpw C¯-cw A-kz-Ø-X-I-fp-sS D-Xv-]-ó-§-fmWv. sXm-gn-enñmbv-a cq-£-am-Ip-t¼mÄ Cu hn-]-¯p-Ifpw C-c-«n-¡pw.

\n-e-hn-ep-Å Hm-t«m-ta-j³ a-\p-jyÀ-¡v Nn-´n-¡m³ t]m-ep-am-Im-¯ ]pXn-b sXm-gn-e-h-k-c-§Ä kr-ãn-¡p-sa-óv A-t±-lw ]-d-bpóp. tdm-t_m-«p-IÄ¡pw BÀ-«n-^n-jyð Câ-en-P³-kn\pw am{Xw km-[yam-b Cu sXm-gn-e-h-k-c-§Ä a-\p-jy-sc Iq-Sp-Xð \n-cm-i-cm-¡pw. tem-I-¯pÅ sXm-gn-e-h-k-c-§-fnð 60 i-X-am-\-t¯mfw Hm-t«m-taj-\v hn-t[-b-am-Ip-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óXv. aqón-sem-óv tPm-en ho-Xw tdm-t_m-«p-I-fp-tS-Xm-bn am-dpw.

Hm-t«m-ta-j³ h-cp-ó-tXm-sS F¬-]Xp-tIm-Sn P-\-§-fp-sS-sb-¦nepw sXm-gnð \-ã-am-Ip-sa-óv am-t\-Pv-saâv I¬-kÄ-«³-knbm-b a-¡³-kn \-hw-_-dnð ]p-d-¯n-d¡n-b dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. C-Xv temI-s¯ hen-b A-cm-P-IXz-¯n-te¡pw X-IÀ-¨-bn-te¡pw \-bn-¡pw. a-\p-jyÀ-¡v ]p-Xn-b ]pXnb sXm-gnð ta-J-e-IÄ I-sï-t¯-ï-Xm-bn h-cpw. A-Xnð hn-P-bn-¡m-sX t]m-Ip-ó-hÀ Po-hn-X-¯nð ]-cm-P-b-¯n-te¡pw \n-cm-i-bn-te-¡pw Iq-¸p-Ip-¯p-saópw dn-t¸mÀ-«v kq-Nn-¸n-¡p-óp. Hm-t«m-ta-j³ \-S-¸n-em-Ip-t¼mÄ Iq-Sp-Xð sXm-gnð c-ln-X-cp-ïmhpI ssN-\-bn-em-bn-cn-¡p-saópw dn-t¸mÀ-«v ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category