1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

\n§-fp-sS {^o k-_v-kv-{In-]v-j³ Im-emh-[n Xo-cp-óp; C-\n ]-Ww A-S-bv¡-Ww F-óp ]d-ªv hm-Sv-km-¸nð \nópw H-cp sa-tÊ-Pv F¯n-tbm? F-¦nð \n-§Ä sN-t¿-ï-sX´v?

Britishmalayali
kz´wteJI³

hym-P-hmÀ--¯-I-fp-sSbpw hym-P k-tµ-i-§-fp-sS-bpw {]-hm-l-am-Wv hm-Sv-km-¸-S-¡-ap-Å sa-tÊ-Pn-Mv B-¹n-t¡-j-\p-I-fnð. hm-Sv-km-¸n-sâ ku-P-\y k-_v-kv-{In-]v-j³ XoÀ-óp-shópw C-\n ]-Ww A-S-bv-¡-W-sa-óp-w ]-dªp-sIm-ïp-Å hm-Sv-km-¸nð-\n-só-óv tXm-ón-¸n-¡p-ó k-tµ-i-am-Wv G-ähpw ]pXn-b X-«n-¸p-Ifn-semóv. C-¯-c-¯nð k-_v-kv-{In-]v-j³ B-h-iy-s¸«p-sIm-ïp-Å bm-sXm-cp k-tµ-ihpw A-b-¨n-«n-sñópw C-Xv Xn-I¨pw hym-P-am-sW-ópw hm-Sv-km-¸v tI-{µ-§Ä hy-à-am¡n.

I-gn-ª -hÀ-j-amWv Cu k-tµ-iw BZyw {]-Xy-£-s¸-«-Xv. k-_v-kv-{In-]v-j-³ ]p-Xp-¡p-ó-Xn-\v 99 s]³-kv A-S-bv-¡-W-sa-óm-bn-cp-óp k-tµiw. C-tX-¡p-dn-¨v D-]-t`m-àm-¡Ä Szn-ä-dn-eq-sSbpw aäpw hym-]-I-am-bn A-t\z-j-Whpw \-S-¯n-bn-cpóp. sN-dnb kw-Jy A-S-¨v B-Po-h-\m-´-Im-e-t¯-¡v k-_v-kv-{In-]v-j³ kz-´-am-¡m-sa-óm-bn-cp-óp k-tµ-i-¯n-sâ D-Å-S¡w. b-YmÀ-Y-¯n-en-Xv D-]-t`m-àm-¡-fp-sS t]-bv-saâv hn-h-c-§Ä kz-´-am-¡m³ \-S-¯n-b KqVm-tem-N-\-bm-bn-cpóp.

C¯-cw k-tµ-i-§Ä e-`n-¡p-I-bm-sW-¦nð A-h-K-Wn-¡m³ {_n-«o-jv ssk-_À ss{Iw dn-t¸mÀ-«n-Mv sk³-ddm-b B-Iv-j³ t{^m-Uv ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-«pïv. hm-Sv-km-¸n-sâ hmÀjn-I h-cn-kw-Jy-sb-ó G-À-¸m-Sv I-¼-\n-sb 2016þð s^-bv-kv-_p-¡v G-sä-Sp-¯-tXm-sS A-h-km-\n-¨p-sh-ópw 2016 ap-Xð-¡v F-ñm D-]-t`m-àm-¡Ä¡pw hm-Sv-km-¸v Xn-I¨pw ku-P-\y-am-sWópw B-£³ t{^m-Uv hy-à-am-¡póp. hym-P k-tµ-i-§Ä ]n-´p-SÀ-óv hy-àn-K-X h-n-h-c-§Ä ssI-am-d-cp-sXópw A-hÀ B-h-iy-s¸-Spóp.

B-Po-h-\m-´ k-_v-kv-{In-]v-j³ e-`n-¡p-ó-Xn-\v F-´p-sN-¿-W-sa-óv kq-Nn-¸n-¡p-ó amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§-f-S¡w, b-YmÀ-Y-sa-óv tXm-ón-¸n-¡p-ó co-Xn-bn-emWv Cu k-tµ-i-sa-¯p-óXv. C-¯-cw k-tµ-i-§Ä e-`n-¨-hÀ F-{Xbpw s]-s«-óv A-Xv Un-eo-äv sN-¿p-I-bm-Wv BZyw th-ïXv. k-tµ-i¯n-s\m-¸-ap-Å en-¦nð \n-§Ä ¢n-¡v sN-bvXp-t]m-sb-¦nð Bân-sshd-kv kw-hn-[m-\w D-]-tbm-Kn-¨v sam-ss_ð kv-Im³ sN-bv-Xv sshd-kv I-S-óp-Iq-Sn-bn-«n-sñ-óv D-d-¸m-¡p-Ibpw th-W-sa-óv hn-Z-Kv[-À ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category