1 GBP = 93.30 INR                       

BREAKING NEWS

Htc C-cp¸pw Ir-{Xn-a izm-khpw \n-e-hn-ep-Å hn-am-\-bm-{X-bnð ]-äp-sa-¦nð a-cp-óp-IÄ D-t]-£n-¡p-I; hn-am-\-¯nð I-b-dpw-ap-¼v Hcp Im-c-W-h-imepw I-gn-¡m³ ]m-Snñm-¯ a-cp-óp-IÄ G-sXm-s¡-sb-ó-dnbm-tam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

Hmtcm Zn-h-khpw tem-I-¯n-sâ ]e tIm-Wp-I-fnð-\n-óv a-säm-cn-S-t¯-¡v H-cp tIm-Sn B-fp-I-sf-¦n-epw- bm-{X sN-¿p-óp-sï-óm-Wv I-W¡v. a-tä-Xv bm{Xm amÀ-K-s¯-¡mfpw kp-c-£n-X-am-Wv B-Im-i-bm-{X-sb-¦n-epw, hn-am-\-¯n-\p-Ån-se k-hn-ti-j-am-b Im-em-h-Ø Nn-eÀ-¡v Nn-e {]-iv-\-§-fp-ïm-¡m-dp-ïvv. Nn-e {]-tXy-I X-cw a-cp-óp-IÄ D-]-tbm-Kn-¡p-ó-hÀ-¡m-Wv hn-am-\-bm-{X {]-iv-\-am-Im-dp-ÅXv. hn-am-\-¯nð I-b-dpw-ap-¼v H-cp-Im-c-W-h-imepw I-gn-¡m³ ]m-Snñm-¯ Nn-e a-cp-óp-I-fp-ap-ïv. A¯-cw Nn-e a-cp-ópI-sf ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯p-I-bm-Wv kn-Uv-\n kÀ-h-I-em-im-e-bn-se ^mÀa-kn _n-cp-Z-tIm-gv-kv U-b-d-ÎÀ \n-bmð ho-äv.

hn-am-\w ]-d-óp-b-cp-t¼mÄ A-Xn-\p-Ån-se Im-_n-\nð k-Öo-I-cn-¡pó-Xv G-I-tZ-iw 10,000 A-Sn ap-I-fn-ep-Å A-´-co-£-¯n-\v k-am-\am-b km-l-N-cy-amWv. Cu km-l-N-cy-¯nð Hm-Iv-kn-P³ se-hð 14.3 i-X-am-\w am-{X-amWv. \ne-¯v \mw Po-hn-¡p-ó-Xv 20.9 i-X-am\w Hm-Iv-kn-P³ se-h-en-emWv. hn-am-\-¯n-se ko-änð A-[n-I-k-a-bhpw H-tc C-cp-¸v th-ïn-h-cp-t¼mÄ c-à-tbm-«-s¯bpw A-Xv _m-[n-¡pw. hn-am-\-¯n-\p-Ån-se A-´-co-£-¯nð thï-{X lyp-an-Un-än Cñm-¯-Xn-\mð, \nÀ-P-eo-I-c-W-am-Wv hn-am-\-¯n-\p-Ånð A-\p-`-h-s¸-t«-¡m-hp-ó a-säm-cp A-]-I-Sm-hØ.

C¯-cw km-l-N-cy-§-Ä tNÀ-óp-h-cp-t¼mÄ, A-]qÀ-h-am-bn Nn-eÀ-¡v Uo-¸v sh-bv³ t{Xm-t_m-kn-kv (Un-hn-Sn) F-ó A-h-Ø kw-Pm-X-am-Im-dp-ïv. DÄ-`mK-s¯ sR-c-¼p-I-fnð, {]-tXy-In-¨v Im-ep-I-fn-se sR-c-¼p-I-fnð c-àw I-«-]n-Sn-¡p-ó-XmWv Cu Ah-Ø. C¯-cw c-àw I-«-]n-Sn-¡-epIÄ, izm-k-tIm-i-¯n-te-¡pw X-e-t¨m-dn-te¡pw lr-Z-b-¯n-te-¡p-ap-Å c-à-tbm«-s¯ X-S-tª-¡m-\n-S-bp-ïv. A-Xv Nn-e-t¸mð lr-t{Zm-K¯nt\m ]-£m-Lm-X¯nt\m hgn-sbm-cp-¡n-tb-¡mw.

C-¯-c-sam-cp A-]I-Sw kw-`-hn-¡m-\p-Å km[y-X I-W-¡n-se-Sp-¯m-Wv Nn-e a-cp-óp-IÄ hn-am-\-bm-{X-bv-¡v sXm-«p-ap-¼m-bn I-gn-¡-cp-sX-óv ]-d-bp-óXv. kv-{Xo-IÄ KÀ-`\n-tcm-[-\-¯n-\p-]-tbm-Kn-¡p-ó Nn-e Kp-fn-Ifpw D-Ånð \n-t£-]n-¡p-ó-h-bpw c-à-tbm-«-¯n-\v km-[y-X-bp-ïm-¡m-dpïv. AXp-sIm-ïpX-só hn-am-\-bm-{X-bv-¡v sXm-«p-ap-¼v KÀ-`\n-tcm-[-\ Kp-fn-I-IÄ I-gn-¡m-Xn-cn-¡p-ó-Xm-Wv G-ähpw \ñ-sX-óv 2014þð \-S-ó H-cp ]T-\w kq-Nn-¸n-¡p-óp.

CXp-t]m-se tlmÀ-tam¬ Iq-Sp-X-em-bn D-Zv-]m-Zn-¸n-¡p-ó-Xn-\p-Å a-cp-óp-Ifpw c-àw I-«-]n-Sn-¡p-ó-Xn-\v hgn-sbm-cp-¡n-tb-¡mw. Cu-kv-{S-P³ D-Zv-]mZ-\w Iq-«p-ó h-Ôy-X-bv-¡p-Å a-cp-óp-Ifpw hn-am-\-bm-{X-bv-¡v ap-¼v D-]-tbm-Kn-¡m-Xn-cn-¡p-I. b-YmÀ-Y-¯nð Cu a-cp-óp-IÄ I-gn-¨n-«p-sï-¦nð \n-§Ä hn-am-\-bm-{X sN-¿-cp-sX-tóm, \n-§Ä-¡v A-]I-Sw kw-`-hn-¡p-satóm Añ C-Xn-\ÀYw. Cu a-cp-óp-IÄ A-]I-Sw D-ïm-¡m-\p-Å t\-co-b km[y-X ti-jn-¡p-óp-sh-tó-bpÅq.

F-ómð, ssS-¸v 2 {]-tal-hpw lr-t{Zm-K-hpw D-Å-hÀ kq-£n-t¡-ï-XmWv. ap-¼v lr-Z-bm-Lm-Xhpw ]-£m-Lm-Xhpw h-ón-«p-Å-hcpw kq-£n-¡Ww. lr-Z-bm-Lm-Xhpw kv-t{Sm¡pw h-cm-Xn-cn-¡m³ a-cp-óv I-gn-¡p-ó-hÀ hn-am-\-bm-{X-bv-¡v ap-¼v tUm-ÎÀ-am-cp-am-bn I¬-kÄ-«v sN-¿pó-Xv D-Nn-X-am-bn-cn-¡pw. c-àw I-«-]n-Sn-¡m-\p-Å km-[y-X-bp-Å-h-cm-sW-¦nð, Bânþt¹-äv-se-äv a-cp-óp-IÄ I-cp-Xpó-Xv \ñ-XmWv. Cu a-cp-óp-IÄ c-à-tIm-i-§Ä ]-c-kv]-cw Iq-«n-¸n-Sn-¡p-ó-Xn-\p-Å km[y-X Cñm-Xm-¡p-saópw \n-bmð ho-äv ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category