1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

bm{X sN-¿m³ B-{K-ln-¡p-ó-Xn-\v aq-ópamkw ap-t¼ hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¡Ww; B-dp-am-k-¯nð IqSn-b hn-kn-än-Mv hn-k e-`n-t¨-¡pw; _n-kn-\-kp-ImÀ-¡v hn-k Hm¬ A-ssdhð; G-{]n-enð tam-Zn-sb-¯pw- ap-³]v C-´ym þ bp-sI _Ôw Du-jv-a-f-am-¡m³ H-t«-sd \o-¡-§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

e-ï³: {_I-v-kntämsS bqtdm]y³ bqWnb\v ]pd¯p IS¡pó {_n«³ {]Xo£tbmsS t\m¡pó cmPy§fnð {][m\amWv C´y. AXpsImïmWv A[n-Imctaä tijw BZyw sXtc-k ta C´ym kµÀi\w \S¯nbXv. C´ybpw {_n«\pw X½nepÅ hym]mc _Ôw Cc«n¸n¡póXnsâ `mKambn \nch[n NÀ¨IÄ BWv \SóXv. C´y¡mÀ¡pÅ hnkbnð IqSpXð DZmcamb kao]\w thWw FóXmWv C´y Bhiys¸« {][m\ Imcyw. AXnsâ `mKambn A\[nIrXambn {_n«\nð F¯nbhsc Xncn¨b¡m³ klmbn¡Ww Fó Bhiyw {_n«³ ap³t]m«p h¨t¸mÄ C´y ]qÀW a\tÊmsS k½Xn¨p.

C´ybpw {_n«\pw H¸p h¨ IcmÀ A\pkcn¨p C´y¡mc³ BWv Fóv sXfnbn¡pó tcJIÄ Hópw Cñm¯ HcmÄ BWv ]nSnbnð BIpósX¦nð t]mepw F{Xbpw thKw C´y XoÀ¸pïm¡pw. CXnsâ {]Xn^eambn Ht«sd hnk CfhpIÄ C´y¡p {_n«³ \ðIpsaómWv dnt¸mÀ«v. G{]nenð tamUn {_n«\nð F¯p-t¼mgmbncn¡pw Cu {]Jym]\§Ä. AXnsâ `mKambn Ncn{X]camb Hcp ]cnjv--Imcw hcp¯n Ignªp. IqSmsX hnknänwKv hnkbpsS Imemh[n hÀ[n¸n¡pI, NneÀs¡¦nepw hnk Hm¬ Assdhð GÀs¸Sp¯pI XpS§nb \nÀtZi§fpw ]cnKW\bnð B-Wv.

_n-kn\-kv B-h-iy-¯n-\v {_n«³ k-µÀ-in-¡p-ó-hÀ-¡v hn-k Hm¬ A-ssd-hð kw-hn-[m-\w GÀ-s¸-Sp-¯-W-sa-ó-Xm-bn-cp-óp C-´y sX-tc-k-bv-¡v ap-ónð-sh-¨ B-h-iy-§fn-semóv. C-´y-bnepw bp-sI-bnepw _n-kn\-kv \-S-¯p-ó-hÀ-¡m-bn c-Pn-kv-t{S-Uv {Sm-h-eÀ kvIow GÀ-s¸-Sp-¯p-ó Imcyw C-t¸mÄ ]-cn-K-W-\-bn-epïv. Cu ]-²-Xn-bnð DÄ-s¸« _n-kn\-kv bm-{X-¡mÀ-¡v lo-{Xq-hnepw a-äv {]-[m-\-s¸-« hn-am-\-¯m-h-f-¯nepw hn-k Hm¬ A-ssd-hð kw-hn-[m-\-am-bn-cn¡pw \-S-¸m-¡pI.

sN-e-hp-Ip-d-ª, Iq-Sp-Xð Im-em-h-[n-bp-Å hn-k kw-hn-[m-\w GÀ-s¸-Sp-¯-W-sa-ó B-h-iyhpw C-´y ap-tóm-«p-sh-¨n-cpóp. ssN-\ C-t¸mÄ Cu kw-hn-[m-\w ]-co-£-Wm-Sn-Øm-\-¯nð \-S-¸m-¡p-ópïv. C-Xv \-S-¸n-em-¡p-ó-Xn-s\-¡p-dn¨pw k-Po-ham-b B-tem-N-\-IÄ \-S-¡p-ópïv. C-Xp-kw-_-Ôn-¨ {]-Jym-]-\hpw G-{]n-enð tam-Zn-bp-sS k-µÀ-i-\-t¯m-sS D-ïm-Ip-sa-óm-Wv {]-Xo-£n-¡p-óXv. tam-Zn-bp-sS k-µÀ-i-\-¯n-\v ap-tóm-Sn-bmbn tlmw Hm-^o-kn-\v C¯-cw Im-cy-§Ä B-tem-Nn-¡m³ thï-{X ka-bw In-«p-óp-ïv F-ó-Xm-Wv Kp-W-I-cam-b Im-cyw.

{_n-«-\n-te-¡v bm-{X sN-¿p-ó-hÀ aq-óp-am-kw ap-t¼ hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¡-W-sa-óv {_n-«o-jv kÀ-¡m-cn-sâ sh_v-ssk-änð ssl-¡-½n-j³ {]-kn-²-s¸-Sp¯n-b A-dn-bn-¸nð ]-d-bpóp. B-dp-am-k-t¯-bv-t¡m A-Xnð Iq-Sp-Xtem D-Å Im-eb-f-hn-te-¡pÅ t]m-kv-äv tUä-Uv hn-k-I-fp-sS Im-e-bf-hv ap-gp-h³ e-`n-¡p-ó-Xn-\v th-ïn-bm-W-nXv. Fóm-tWm bm-{X sN-¿pó-Xv A-óp-ap-Xð-¡v hn-k-bp-sS Im-e-bf-hv ]-cn-K-Wn-¨v Xp-S-§p-ó X-c-¯n-em-Wv t]m-kv-äv tUä-Uv hn-k A-\p-h-Zn-¡pI.

G-{]n-enð bp-sI-bn-te-¡v t]m-Im-³ B-{K-ln-¡p-ó-hÀ¡v, C-t¸mį-só hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¡mw. hn-k F-óv A-\p-h-Zn-¨m-epw, bm{Xm Xo-b-Xn-ap-X-emIpw A-Xn-sâ hm-en-Un-än- h-cn-I. C-´y-¡mÀ-¡p-Å hn-k tk-h-\-§Ä a-tä-Xv cm-Py-s¯-¡mfpw {]m-[m-\y-t¯m-sS-bm-Wv {_n-«³ Im-Wp-óXv. a-tä-Xv cm-Py-¯p-Å-Xn-s\-¡mfpw Iq-Sp-Xð hn-km tk-h-\ tI-{µ-§-fpw {_n-«³ C-´y-bnð B-cw-`n-¨n-«pïv. {_n-«o-jv hn-k-bv-¡p-th-ïn A-Sp-¯n-sS s_w-K-fq-cp-hn-se ssh-äv-^oð-Unð hn-k {]o-an-bw tem-ôv B-c-w-`n-¨Xpw C-Xn-sâ `m-K-am-bmWv.

C-s¡mñw ap-Xð hn-k \-S-]-Sn-IÄ Iq-Sp-Xð e-fn-X-am-¡p-ó ]-²-Xn¡pw bp-sI hn-k B³-Uv C-an-t{K-j³ cq-]w \ð-In-bn-«pïv. A-t]-£m-\-S-]-SnIÄ Hm¬-sse-\m-¡nbpw C-Xn-sâ ]cn-tim-[-\ Iq-Sp-Xð th-K-¯nð \-S-¡p-ó-Xn-\p-Å kw-hn-[m-\-§Ä G-À-s¸-Sp-¯nbpw Im-cyam-b amäw-sIm-ïp-h-cpw. Iq-Sp-Xð hn-k D-]-tI-{µ-§Ä B-cw-`n-¡p-ó Im-cyhpw kPo-h ]-cn-K-W-\-bn-epïv.

C-´y-bnð-\n-óp-Å hn-t\m-Z-k-ôm-cnI-sf Iq-Sp-X-em-bn {_n-«-\n-te-¡v B-IÀ-jn-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bp-Å _o-äv 2018 ]-cn-]m-Sn-¡v I-gn-ª- Zn-h-kw C-´y-bn-se {_n-«o-jv Øm-\]-Xn kÀ sUm-an-\n-Iv A-kv-Izn-Xv Xp-S-¡-an«p. C-´y³ hn-t\m-Z-kôm-c ta-J-e-bnð Iq-Sp-X-em-bn C-S-s]-«v Iq-Sp-Xð k-ôm-cnI-sf B-IÀ-jn-¡-p-Ibpw A-h-cp-sS hn-k \-S-]-Sn-IÄ e-fn-X-am-¡p-I-bp-am-Wv C-Xn-eq-sS e-£y-an-Sp-ó-Xv. bp-sI-bn-te-¡p-Å C-´y³ k-ôm-cn-I-fp-sS F-®-¯nð 2017þð sd-t¡m-Uv hÀ-[-\-bp-ïm-b-Xm-Wv Iq-Sp-Xð Sq-dn-kv-äv kulr-Z ]-cn-]m-Sn-IÄ B-hn-jv-I-cn-¡m³ kÀ-¡m-cn-s\ t{]-cn-¸n-¡p-ó-Xv.

A-tX-kabw, {_n-«-\n-se A-\-[nIr-X C-´y³ Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc \n-b-{´n-¡p-hm\pw I-cmÀ B-bn-«p-ïv. C-Xp{]-Im-cw {_n-«-\nð h-¨v hn-k-bnñm-sX C-´y-¡m-sc ]n-Sn-¨mð 15 Zn-h-k-¯n-\-Iw C-´y Øn-co-Ic-Ww \ð-IWw. ]mkv-t]mÀ-«v Cñm-sX ]n-Sn-bn-em-hp-ó C-´y-¡m-cp-sS Im-cy-¯nð C-Xv {]-Im-cw C´y 70 Zn-h-k-¯n-\-I-hpw Øn-co-Ic-Ww \ð-tI-ï-Xm-Wv. C-¯-c-¯nð A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc ]p-d-¯m-¡m³ C-cp cm-Py-§fpw IÀ-¡-iam-b I-cm-dm-Wv H-¸v h-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

Cu hÀ-jw G-{]n-enð tam-Zn-bp-sS bp-sI k-µÀi-\w {]-am-Wn¨v A-t±-lw H-¸v h-bv-¡p-sa-óv {]-Xo-£n-¡pó sa-t½m-dmïw Hm-^v A-ïÀ-Ìm³-Unw-Kv A-\p-k-cn-¨mWv Cu hy-h-Ø \n-e-hnð h-cp-óXv. sa-t½m-dmïw Hm-^v A-ïÀ-Ìm³-Unw-Kn-se hy-h-Ø-IÄ C-´y-bp-sS an-\n-ÌÀ Hm-^v tÌ-äv t^mÀ tlmw B-b In-c¬ dn-Pphpw bp-sI an-\n-kv-äÀ t^mÀ C-an-t{K-j³ B-b I-tcm-en-s\ t\m-I-vkpw X-½nð I-gn-ª BgvN e-ï-\-nð h¨v NÀ-¨ sN-bv-Xv A´n-a Xo-cp-am-\-¯n-ð F-¯n-bn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category