1 GBP = 96.50 INR                       

BREAKING NEWS

312 ]u-ïp-am-bn H-cp hm-b-\-¡m-c³; H-tc A-¸o-enð \memw X-h-Wbpw ]-Ww \ð-In tkm-fn tPmk^v; C-óv A-h-km-\n-¡pw ap-¼v A-ôv ]u-ïv F-¦nepw \ðIp-tam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-d-ª-Xv 50,000 cq-] H-cmÄ-¡v D-d-¸n-¨v C-óp \yq C-b-À A-¸oð k-am-]n-¡p-t¼mÄ {_n-«o-jv a-e-bm-fn-¡v hoïpw A-`n-am-\-¯n-sâ \n-anjw. hm-b-\-¡m-cp-sS \n-ko-aam-b k-l-I-cW-s¯ Xp-SÀ-óv \yq C-bÀ I-gn-ªp X-p-S§n-b A-¸o-enð C-Xph-sc 7464 ]u-ïv e-`n¨p. ssj-³ F-sóm-cmÄ Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn-«v \ðInb 2000 ]u-ïv D-Ä-s¸-sS B-sI 23 t]À tN-À-óv 2532 ]u-ïv _m-¦v A-¡u-ïnð e-`n-¨-t¸mÄ Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 4,932.50 ]u-ïv hnÀ-Pn³ a-Wn h-gnbpw e-`n-¨-tXm-sS-bm-Wv C-{Xbpw Xp-I B-b-Xv.

11 A-t]-£I-cnð H³]-Xv t]À-¡v 50,000 cq-] ho-Xhpw G-ähpw A-[n-Iw k-lm-bw A-À-ln-¡p-ó c-ïv t]À-¡v A[n-I Xp-I Iq-Sn DÄ-s¸-Sp¯n-b Xp-Ibpw \ð-Im³ B-Wv C-t¸mÄ B-tem-N-\ \-S-¡p-óXv. {S-kv-än-amÀ C-óv C-¡m-cy-¯nð A´n-a Xo-cp-am-\w F-Sp-¡pw. {In-kv-Xp-akpw \yq C-bdpw I-gn-ªp G-sd Zn-h-k-§Ä-¡v ti-jw B-cw-`n-¨ A-¸o-enð F{X-am{Xw {]-Xn-Ic-Ww D-ïmhpw F-ó B-i-¦ Xp-S-¨p-\o-¡n-bm-Wv hm-b-\-¡mÀ k-lm-bw sN-bv-XXv. \-hw-_À, Un-kw-_À am-k-§-fnð am{Xw Nm-cn-än ^u-tï-j³ 21,000 ]u-ïv ti-J-cn-¨p AÀ-l-X-s¸-«-h-À-¡v \ð-In-bn-cpóp. Iq-Sm-sX kvssI ssU-hn-Mv h-gn ti-J-cn-¨ 32566.35 ]u-ïv hn-Xc-Ww sN-bv-XXpw Cu am-kw B-bn-c-p-óp.

C-ó-se ^n-en-¸vv F-sóm-cp hm-b-\-¡m-c³ 250 ]u-ïv C-«-tXm-sS-bm-Wv ^-ïv hoïpw D-bÀ-óXv. Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS AÀ-l-X-s¸-«-hÀ-¡v C-Xv 312.50 ]u-ïm-bn D-b-cpw. C-Xn-\n-sS tkm-fn tPmk-^v F-ó hm-b-\-¡mc³ (Có-se hm-b-\-¡m-cn F-óp F-gp-Xn-b-Xnð tJ-Zn-¡póp) \memw X-h-W-bpw 50 ]uïv Cu A-¸o-en-\v th-ïn kw-`m-h-\ \ðIn. Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS C-Xv 62.5 ]u-ïm-bm-Wv AÀ-l-X-s¸-«-hÀ-¡v e-`n-¡pI. Cu A-¸oð Xp-S§n-b ti-jw 200 ]u-ïv DÄ-s¸-sS a-äp aq-óp X-h-W Iq-Sn A-Úm-X\m-b Cu hm-b-\-¡m-c³ \ð-In-bn-cp-óp. 2000 ]u-ïv _m-¦v A¡u-ïn-te-bv-¡v ssj³ F-ó hm-b-\-¡m-c³ B-Wv C-Xn-\v XpS-¡w C-«Xv. A-t\-Iw t]-cm-Wv X-§-fmð I-gnbpw hn-[w k-lm-bw sN-bv-X-Xv.

C-óp A-À-² cm-{Xn-tbm-sS {In-kv-Xpa-kv A-¸oð ^-ïv ti-J-cn-¡pó-Xv A-h-km-\n-¡p-I-bmWv. C-óp cm{Xn bp-sI k-a-bw 12\v e-`n-¡p-ó Xp-I B-bn-cn-¡pw A-À-l-X-s¸-«-hÀ-¡v Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS hn-Xc-Ww sN-¿p-óXv. A-Sp-¯ am-kw tI-c-f-¯nð h-¨v sN-¡p-IÄ ssI-am-dpw. ^-ïv hn-Xc-Ww sN-¿p-ó-X-S-¡-ap-Å sN-e-hp-IÄ F-Sp-¡pó-Xv {S-Ìn-amÀ t]m-¡-änð \n-ómWv. Fñm {S-kv-än-amcpw am-kw A-tôm ]t¯m ]u-ïv ho-Xw \ð-In-bm-Wv {S-Ìv \-S-¯n-¸n-sâ sN-e-hp-IÄ h-ln-¡p-ó-Xv.

\n-§-fp-sS an-¨-¯nð \ntóm ]-«n-Wn-bnð \ntóm Atôm ]t¯m ]u-ïv ho-Xw \n-cm-ew-_cm-b Cu ]m-h-§Ä-¡m-bn \ð-Im³ km-[n-¡p-sa-¦nð a-d-¡-cpXv. \-½p-sS `mKyw ssZ-hw \ð-Im-sX t]m-b ]m-h-§-fm-WhÀ. H-cp ]t£ Cu-iz-c³ X-só tcm-Kn-I-fp-sS cq-]-¯nð \n-§-fp-sS ap-¼nð k-lm-bw tX-Sn F-¯n-b-Xm-hmw. \n-§Ä \ð-Ip-ó ]-Ww ]qÀ-W-ambpw kp-Xm-cy-am-bn X-só A-À-l-X-s¸-«-h-cp-sS ssI-I-fnð F-¯p-sa-óp D-d-¸n¡-sh ]m-h-§-fp-sS I®o-scm-¸m³ Cu-iz-c³ \ðIn-b Cu A-hk-cw hn\n-tbm-Kn-¡p-I.

Ibdn InS¡m³ Hcp Iqcbnñm¯hÀ... acpóp hm§m³ ]Wanñm¯XpsImïv acWw Im¯p InS¡póhÀ... Hcpt\cw t]mepw `£Ww Ign¡msX ]«nWn InS¡póhÀ... Xp-S§n-b Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-¡p-ó 11 Po-hn-X-§-fp-sS I-Y-bm-Wv \yq-C-bÀ A-¸o-en-sâ `m-K-am-bn C¯-h-W \n-§-fp-sS ap-¼nð R-§Ä A-h-X-cn-¸n-¨Xv.cmw-Ip-amÀ F-ó A-bÀ-¡p-ów kz-tZ-inbm-b bp-hm-hv, sIm-gp-h-\mð kz-tZ-in-bm-b Aó½, Be¸pg Pnñbnse A¼e¸pg Imcpam«n kztZinbmb jn-_p, I-cÄ am-ä i-kv-{X-{In-bv-¡v hn-t[-b-I-\m-Im³ Im-¯v \n-ev-¡m-sX a-S-§n-b B-jv-an Pn-t\-jv, Xr-iqÀ kz-tZin a-\ojv, CSp-¡n-¡mcmb Pn_n³ tPmÀ-Öv, {imhW, ]m-em-bn-epÅ hn-ZymÀ-°n-Ifmb k-Ôy-bpw k-Xo-i-\pw, tNÀ-¯-e-bnse Iq-h-¡ð Bâ-Wn-bp-sSbpw Ip-Spw-_-¯n-sâbpw I-Y, tIm-X-awK-ew kz-tZ-inbm-b kPn, I-®q-À kz-tZ-in-\n jo-P F-ón-h-cm-Wv \n-§Ä-¡v ap-¼nð k-lm-b-¯n-\m-bn ssI \o-«n-bXv.

{_n-«o-jv a-e-bm-fn N-m-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïv hn-h-c-§Ä Nph-sS \ð-In-bn-cn-¡póp

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: New year Appeal 2018

Có-se _m-¦v A-¡u-ïn-te-¡ h-ó Xp-I-bp-sS _m-¦v kv-tä-äv-saâv NphsS:

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category