1 GBP = 96.60 INR                       

BREAKING NEWS

hm-b-\-¡mÀ I-¿-dnªp k-lm-bn-¨-t¸mÄ 8600 ]u-ïmbn; H³]-Xp t]À-¡v 600 ]u-ïv ho-X-hpw cmwIp-am-dn-\v 1500 ]uïpw B-jv-an-¡v 1700 ]uïpw \ðIpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utïjsâ asämcp A¸oen\p IqSn BthiIcamb kam]\w. {InkvXpakpw \yq Cbdpw Ignªp Bcw`n¨n«pw Cu hÀjs¯ BZy A¸oenð BsI e-`n¨Xv 8750.75 ]uïmWv. hnÀPn³ aWn hgn Kn^väv FbnUv DÄ-s¸sS 5,963.75 ]uïv e`n¨t¸mÄ Nmcnän ^utïjsâ _m¦v A¡uïnte¡v t\-cn-«v 2787 ]uïv F¯n. CXnð hnÀPn³ aWn¡v sImSp-t¡-ï 3.5 i-X-am-\w I-½o-j-\m-b 173.25 ]uïv I½oj³ Hgn¨p _m¡nbp-Å-Xv 8577.50 ]u-ïmWv. C-Xn-te-¡v P-\-dð ^-ïnð \n-ópw 22.50 ]u-ïp Iq-Sn tNÀ-¯v 8600 ]uïmWv 11 t]À¡mbn hoXn¨p \ðIpI. H³]Xv t]À¡v 600 ]uïv hoXw \ðIpt¼mÄ cmw-Ip-am-dn-\v 1500 ]uïpw B-jv-an-¡v 1700 ]uïpw \ð-Ipw.

A-bÀ-¡pó-s¯ cmwIp-am-dn\pw tIm-X-aw-Ke-s¯ B-jv-an-¡p-amWv 1500, 1700 ]uïv hoXw \ð-Ip-ó-Xv. sh-dpw 27 hb-kv am{Xw {]m-b-ap-Å cmw-Ip-am-dn-sâ Po-hn-Xw Zpc-Xn In-S-¡bn-em-¡nbXv 2016 sabv 22\pïmb ZmcpWamb hml\m]IS-am-Wv. ]qÀ® BtcmKyhm\mbncpó cmwIpamdn-sâ heXp Imð A]IS¯nð \ãambn. AXphsc Fñm tPmenIfpw sNbvXp IpSpw_s¯ t\m¡nbncpó cmwIpamdn\v Ct¸mÄ Hón\pw km[n¡m¯ AhØbnembn. AÑ-s\ t\c-s¯ \-ãam-b cmw-Ip-am-dn-\v am\knI tcmKn-bm-b 63 hb-kv {]m-bamb A½bpw hey½bpw am{XamWv Ct¸mÄ Iq«n\p-ÅXv. Akp-J _m-[n-Xbm-b A½-sb B-{i-bn-¨v ap-tóm-«p t]m-Ip-ó cmw-Ip-am-dn-sâ Ip-Spw-_-¯n\v Cu XpI sIm-ï H-cp Ir-{Xn-a Imð L-Sn-¸n-¨v sNdp-tPm-enIÄ sN-bv-Xv Po-hn-X-h-cp-am-\w I-sï-¯m³ km-[n-¡pw.
]p-Xp-hÀ-j-m-cw-`-¯nð hn-S-hm§nb tIm-X-aw-Ke-s¯ B-jv-an-bp-sS Ip-Spw-_-¯n\pw 1700 ]u-ïv \ð-Ip-óp. a-ª-¸n-¯-t¯m-sS-bm-Wv A-kp-J e£-Ww B-cw-`n-¨-sX-¦nepw tcm-Kw A-Xn-th-Kw I-c-fn-s\ _m-[n-¡p-Ibpw hr-¡-bp-sS {]-hÀ¯-\w X-I-cm-dn-em-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. U-bm-en-kn-kv h-gn Po-h³ ]n-Sn-¨p \nÀ-¯n I-cÄ am-ä i-kv-{X-{In-b-¡p-Å ]-Ww I-ï-¯m-\p-Å Hm-«-¯n-\n-sS-bm-Wv s{_-bn³ sU-¯v kw-`-hn-¨v B-jv-an a-c-W-¯n-\p Io-g-S-§p-I-bm-bncp-óp. ]-¯p-Znh-kw a-c-W-t¯m-Sp s]m-cpXn-b B-jv-an-bp-sS ac-Ww kw-`-hn-¡p-t¼mÄ B-ip-]{Xn _nñv ]-¯pe-£w cq-]-bm-bn-cpóp. ss{U-hÀ am-{Xam-b `À-¯m-hv Pn-t\-jn-\v C-Xp Xm-§m-\m-hpó-Xv B-bn-cp-ónñ.

{]n-b-X-a-bp-sS a-c-Whpw H-ó-c-h-b-kp-Im-c\m-b aI-sâ ap-Jhpw Pn-t\-jn-\v h³ B-Lm-X-am-Wv Gð-¸n-¨Xv. _nð A-S-bv-¡m-¯-Xn-\mð B-ip-]-{Xn-bnð \n-ópw ar-X-tZ-lw hn-«p-In-«n-bnñ. Xp-SÀ-óv H-cp ]-Ån hn-Im-cn C-S-s]-«v sN-¡v \ð-In-bm-Wv ar-X-tZ-lw \m-«n-se-¯n-¨-Xv. Pn-t\-jn-sâ ]n-Xm-hn-sâ B³Pntbm ¹m-Ìn Nn-In-Õ-bv-¡m-bn e-£-¡-W-¡n-\v cq-] sN-e-hn-«n-cn-s¡-bm-Wv B-jv-an-bp-sS A-kp-Jhpw a-c-Whpw F-¯n-bXv. I-cÄ-am-ä i-kv-{X-{In-b-bv-¡v k-lm-bw tX-Sn-bm-bn-cp-óp B-jvan A-t]-£ A-b-¨-sX-¦n-epw Xp-I e-`n-¡m³ Im-¯p-\nð-¡m-sX B-jv-an hn-S-hm-§p-I-bm-bn-cp-óp.

sIm-gp-h-\mð kz-tZ-in-bm-b Aó½, Be¸pg Pnñbnse A¼e¸pg Imcpam«n kztZinbmb jn-_p, Xr-iqÀ kz-tZin a-\ojv, CSp-¡n-¡mcmb Pn_n³ tPmÀ-Öv, {imhW, ]m-em-bn-epÅ hn-ZymÀ-°n-Ifmb k-Ôy-bpw k-Xo-i-\pw, tNÀ-¯-e-bnse Iq-h-¡ð Bâ-Wn-bp-sSbpw Ip-Spw-_hpw, tIm-X-awK-ew kz-tZ-inbm-b kPn, I-®q-À kz-tZ-in-\n jo-P F-óo H³]-Xp Po-hn-X-§Ä-¡m-Wv 600 ]u-ïv ho-Xw \ð-Ip-óXv.

2012ð Bjv_n A¸otemsS Bcw`n¨ {_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utï-j-sâ 43þmas¯ A¸oð BWnXv. CXph-sc \q-dn-te-sd t]sctbm Øm]\§sftbm klmbn¡m\mbn ^utïj³ klmbn¨n«pïv. Aôp hÀjw sImïv 4,50,000 ]uïmWv AÀlXs¸«hÀ¡v \ðInbXv. \hw_À apXð P\phcn hscbpÅ aqóv amk¡mebfhnð am{Xw kvssI ssU-hnw-Kv A-S-¡w 53,600 ]uïv hnXcWw sNbvXp.

dn-{Iq-«v saâv G-P³-kn-bp-sS X-«n-¸n-\n-c-Ifm-b b-p-sI-bnð Ip-Sp§n-b t{Imbn-tUm¬ a-e-bm-fn-I-fm-bn-cpó tPmÀ-en-än-\pw ku-ay-bv¡pw 14200 ]u-ïm-Wv \-hw-_À am-kw B-Zyw- ti-J-cn-¨p \ð-In-bXv. F-d-Wm-Ipf-¯v \-S-ó hm-l-\m-]-I-S-¯nð kuay-bp-sS A-Ñ\pw A-½bpw a-cn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óv am-Xm-]n-Xm¡-sf A-h-km-\-am-bn H-cp t\m-¡p Im-Wp-hm³ t]mepw km-[n-¡m-sX bp-sI-bnð Ip-Sp-§n-¡n-S-¡p-ó A-h-Ø-bn-em-bncp-óp tPmÀ-e-äpw ku-aybpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ k-lm-bw tX-Sn-bXv.

CuÌv--t_mWn\v kao]w slbnðjmanð a-cn-¨ Fð-tZm-kv t]m-fn-\p th-ïn-bm-cp-óp \-hw-_-dnð X-só a-säm-cp Nm-cn-än \-S-¯n-bXv. cïv amkw am{Xw {]mbamb Ip-ªn-s\bpw Bdv hbkpImcnbm-b a-I-sfbpw `m-cy-tbbpw X-\n-¨m-¡n hn-S-hm§n-b Fð-tZm-kn-sâ Ip-Spw-_-¯n-\v 6500 ]u-ïm-Wv \ð-In-bXv. Xp-SÀ-óm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-en Nm-cn-än ^u-tïj-sâ kvssI ssU-hnw-Kv \-S-¯n-bXv. C-XneqsS 32500 ]u-ïm-Wv ti-J-cn-¨Xv.

hmb\¡mÀ ImWn¨ hnizmk¯n\pw ]cnKW\bv¡pw Nmcnän ^utïjsâ sNbÀam³ tSman¨³ sImgph\mð \µn Adnbn¨p.

_m-¦v A-¡u-ïv tÌ-äv-saân-sâ hn-i-Z-hn-h-c-§Ä NphsS:

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category