1 GBP = 96.50 INR                       

BREAKING NEWS

65 I-gn-ªmð ssewKn-I Xm-Xv-]cyw \-ã-amIp-tam? _p-²n-ti-jn Ip-d-ªp-hcp-tam? dn-«-bÀ-saâv {]m-b-¯n-\p-ti-jw a-\p-jy-\v F-s´m-s¡ kw-`-hn-¡pw? H-cp im-kv-{Xo-b I-sï-¯-en-sâ IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-Xv h-b-Ê-òm-cp-sS tem-I-amWv. P-\-kw-Jy-bnð sN-dp-¸-¡m-sc-¡mÄ-¡q-Sp-Xð h-b-Ê-òm-cpÅ temIw. I-gn-ª \q-äm-ïv ap-Xð-¡m-Wv P-\-kw-Jy-bnð C¯-c-sam-cp {]h-W-X I-ïp-Xp-S-§n-bXv. A-tXm-sSm-¸w h-b-Êmw-Im-e-s¯-¡p-dn-¨v \mw I-cp-Xn-bn-cpó-Xv ]-eXpw sX-äm\pw Xp-S-§n-. Ioð bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se tkm-tjymf-Pn do-Udmb tUm. Um\ tdm-k³-^oð-Uv A¯-cw ]mgm-b hn-izm-k-§-sf-¡p-dn-¨m-Wv ]-d-bp-óXv.

65 h-b-Ên-\-¸p-dw a-\p-jyÀ-¡v ssewKn-I Xm-Xv-]cyw Ip-d-bp-saópw A-h-cp-sS im-co-cn-I-ti-jn Ip-d-bp-saópw _p-²n-ti-jn-bnepw {]-h-À-¯-\-§-fnepw a-µ-X h-cp-saóp-sam-s¡-bm-Wv ]-c-s¡-bp-Å hn-izmkw. Cu hn-izm-k-§-sf-bm-Wv Um\ tdm-k³-^oð-Uv tNmZyw sN-¿p-ó-Xv.

65 h-b-Êp-I-gn-ªmð ssewKn-I Xm-Xv-]cyw Ip-d-b-W-sa-óv \nÀ-_-Ô-an-sñ-óv A-hÀ ]-d-bpóp. tlmÀ-tam-Wp-I-fnð hy-Xn-bm-\-ap-ïmhp-I kzm-`m-hn-I-amWv. F-ómð, A-Xv ssewKn-I Xm-Xv-]-cy-s¯ _m-[n-¡-W-sa-ónñ. kv-{Xo-I-fnð {]-tXy-In¨pw BÀ-¯-h hn-cm-a-¯n-\p-ti-jw ssewKn-I Xm-Xv-]cyw Iq-Sp-I-bm-Wv ]-Xn-shópw A-hÀ ]-d-bpóp. hen-b A-kp-Jtam A-Xn-\p-]-tbm-Kn-¡p-ó a-cp-óp-I-fp-sS ]mÀ-iz^-etam sIm-ïpw Po-hn-X-km-l-N-cyw-sImïpw Nn-e-t¸mÄ ssew-Kn-I Xm-Xv-]cyw Ip-d-tª-¡mw. Añm-sX A-Xv {]m-bw sIm-ï-sñópw A-hÀ ]-d-bp-óp.

h-b-Êm-bmð X-e-t¨m-dn-sâ {]-hÀ¯-\w Ip-d-bp-sa-óXpw sXäm-b hn-izm-k-am-sW-óv tUm. Um-\ ]-d-bpóp. {]m-b-am-bn-¡-gn-ªmð X-e-t¨m-dn-se \yq-tdm-Wp-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\-¯nð am-äw h-cmw. Nn-´n-¡p-óXntem HmÀ-an-s¨-Sp-¡p-óXntem hy-Xym-khpw kw-`-hn-t¨-¡mw. F-ómð, A-Xv {]m-bm-[n-Iy-¯n-sâ Ip-g-¸añ. ssew-Kn-I-X-bn-se-ó-t]mse, C-hn-sSbpw a-cp-óp-I-fp-sS kzm-[o-\hpw Po-hn-X-km-l-N-cy-§fpw hen-b L-S-I-amWv. _-Ôp-¡-fn-ð-\nópw kp-lr-¯p-¡-fnð-\n-óp-ap-Å ]n´p-W im-co-cn-Ihpw am-\-kn-I-hpam-b D-WÀ-hn-\v A-Xy-´m-t]-£n-X-am-Wv.

h-b-Êm-Ip-t´mdpw I-Spw-]n-Sn-¯-¡m-cm-Ip-óp-sh-ó hm-Z-¯nepw I-g-¼n-sñ-óv A-hÀ ]-d-bpóp. Hm-tcm-cp-¯cpw a-äp-Åh-sc hn-e-bn-cp-¯p-ó-Xn-ep-ïm-Ip-ó hy-Xym-k-am-W-Xv. \-½-fp-sS a-\-Ên-ep-Å bm-Ym-Øn-Xn-IXzw sh-¨m-Wv ap-XnÀ-óh-sc \mw A-f-¡p-óXv. Hm-tcm-cp-¯-cnepw A-hÀ Po-hn-¨p-h-fÀ-ó km-l-N-cy-§-fm-Wv km-aq-ln-Ihpw cm-{ão-b-hpam-b hn-izm-k-§-fm-bn ]-cn-W-an-¡p-ó-Xv. 1918þð P-\n-¨ \q-dv h-b-Êp-Å H-cm-fp-sS-bpw 1948þð P-\n-¨ 70 h-b-Êp-Å H-cm-fp-sSbpw a-\-Ên-s\ cq-]-s¸-Sp-¯nb-Xv hy-Xy-kv-Xam-b c-ïv tem-I-{I-a-§-fm-bn-cn-¡pw. A-Xm-Wv B hy-Xym-k-¯n-\v Im-c-W-saópw tUm. Um-\ ]-d-bpóp.

h-b-Êm-Ip-t¼mÄ Po-hn-X-¯n-se k-t´m-j-anñm-Xp-sa-óv ]-d-bp-ó-Xnepw Im-cy-anñ. jn¡mtKm kÀ-h-I-em-im-e-bnð \-S-ó ]T-\-a-\p-k-cn-¨v k-t´m-jw Cñm-Xm-Ip-ó-Xv 30þ\pw 40þ\pw at[y {]m-b-¯n-emWv. ]n-óo-Sv {]m-b-¯n-\p-k-cn-¨v k-t´m-jw Iq-Sp-I-bm-Wv sN-¿p-óXv. sN-dp-¸-¡mÀ¡pw a-[y-h-b-kv-IÀ¡pw t\-cn-tSï-{X k-½À-Z-§Ä dn-«-bÀ sN-bvXv, ho-«nð kz-Ø Po-hn-Xw \-bn-t¡-ï-hÀ-¡v t\-cn-tS-ïn-h-cm-dnñ. A-XpX-só A-h-cp-sS k-t´m-jw hÀ-[n-¸n-¡p-óp-shópw K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category