1 GBP = 96.50 INR                       

BREAKING NEWS

ssew-Kn-Im-h-b-h-¯n-\v Iym³-k-dp-ïm-bmð t\c-t¯ I-sï-¯n-bmð Nn-In-Õn-¨v t`-Z-am-¡mw; Im³-k-dnsâ e-£-W-§Ä F-§-s\ I-sï-¯mw-?

Britishmalayali
kz´wteJI³

sS-Ìn-Iyp-eÀ Iym³-kÀ hf-sc km-[m-c-W-am-bn I-ï-p-h-cp-ó AÀ-_p-Z-§fn-sem-ómWv. t\c-s¯ X-só I-sï-¯n-bmð- Nn-In-Õn-¨v t`-Z-am-¡m-sa-ó-Xm-Wv C-Xn-s\ a-äp-Å Iym³-k-dp-I-fnð-\nópw hy-Xy-kv-X-am-¡p-óXv. A-Xn-\p-Å e-£-W-§-fnð-\n-óv tcm-K-km[y-X t\c-s¯ Xn-cn-¨-dn-bm³ km-[n-¡p-Ibpw sN-¿pw. Xm-sg-¸-d-bp-ó e-£-W-§Ä \n-§Ä-¡p-tï-m F-óv kz-bw hn-e-bn-cp-¯p-I.

hr-j-W-§-fn-te-Xn-se-¦nepw H-ónð th-Z-\-bnñm-sX \o-cp-hogv-N Im-W-s¸-Sp-I, hr-j-W-§-fp-sS B-Ir-Xn-bnð am-äw h-cn-I, A-Xn-sâ D-d-¸nð Im-cyam-b hy-Xym-kw h-cn-I, H-sc-®w a-tä-Xnð-\n-óv Im-cy-am-bn hy-Xym-k-s¸-«n-cn-¡p-I, hr-j-W¯n-tem hr-j-W-k-ônbntem I-e-iem-b th-Z-\ h-cn-I, hr-j-W-k-ôn-bnð Im-cyam-b `m-cw A-\p-`-h-s¸Sp-I Xp-S§n-b e-£-W-§-Ä D-sï-¦nð tUmÎ-sd \n-Ý-b-ambpw I-ïn-cn-¡Ww. C-Xv sS-kv-än-Iyp-eÀ Iym³-k-dn-sâ e-£-W-§-fmWv.

hr-j-W-k-ôn-¡v \oÀ-ho-gv-N-bp-ïm-hp-I-sb-ó-Xm-Wv Im³-k-dn-sâ {][m-\ e-£W-§-sfmóv. \oÀ-ho-gv-N-bp-ïm-Ip-óp-sï-¦nð tUmÎ-sd \n-Ý-b-ambpw I-ïn-cn-¡Ww. hr-j-W-k-ôn-bn-ep-ïm-Ip-ó Fñm \oÀ-ho-gv-Nbpw Im³-k-dn-sâ e-£-W-ap-ïm-I-W-sa-ónñ. F-óm-ð, A-Xn-s\ \n-Êm-c-am-bn Im-tW-ï-Xn-sñ-óv- tUm-ÎÀ-amÀ ]-d-bpóp. km-[m-c-W Pn-]nsbtbm sk-Ivjzð sa-Un-kn³ hn-Z-Kv-[s\-tbm Im-Wp-I-bm-Wv th-ïXv.

P-\-t\-{µn-b-¯n-\v h-f-hp-Å ]p-cp-j-òm-cnð sS-Ìn-Iyp-eÀ Iym³-k-dn-\pw h-b-änð Iym³-k-dn\pw km-[y-X-tb-sd-bm-sW-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óXv. D-²-cn-¨v \n-ð-¡p-t¼mÄ P-\-t\-{µn-b-¯n-\v h-f-hp-Å A-hØ-sb s]bv-tdm-Wo-kv Un-ko-kv F-óm-Wv hn-fn-¡p-óXv. C-¯-cw A-h-Ø-bp-Å-h-cn-em-Wv Iym³-kÀ km[y-X Iq-Sp-X-se-óv lq-kv-ä-Wn-se s_-bv-eÀ tIm-tfPv Hm-^v sa-Un-kn-\n-se K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category