1 GBP = 95.60 INR                       

BREAKING NEWS

Xte-óv B-h-iy-¯n-\v D-d-§n-bn-«pw tPm-en k-ab-¯v D-d-§n-t¸m-Ip-óp-tïm? F-¦nð kq-£n-¡Ww; Að-jn-ta-gv-kv \n-§-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cn-¡p-I-bm-Wv

Britishmalayali
kz´wteJI³

cm{Xn thï-{X D-d-§n-bn«pw tPm-en Øe-¯v t]m-bn-cp-óv Dd-¡w Xq-§p-ó ]-Xn-hptïm \n-§Ä¡v. F-¦nð, kq-£n-¡Ww. Að-jn-ta-gv-kv tcm-K-¯n-sâ e-£-W-§-fmImw A-sX-óv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp. C¯-cw io-e-ap-Å-h-cnð \-S¯n-b K-th-j-W-am-Wv tcm-K-km-[y-Xbpw Dd-¡w Xq-§epw X-½n-ep-Å _Ô-s¯ sh-fn-s¸-Sp-¯n-b-Xv.

Að-jn-ta-gv-kpw D-d-¡-hp-am-bn A-Sp-¯ _-Ô-ap-sï-óv t\-c-s¯bpw K-th-j-IÀ I-sï-¯n-bn-cp-óp. D-d-¡-¡pd-hv tcm-K-¯n-\v Im-c-W-am-Im-sa-óm-bn-cp-óp t\-c-t¯-bp-Å hn-izmkw. a-Xnbm-b Dd-¡w In-«n-bn«pw ]-Ið k-a-b-§-fnð Dd-¡w Xq-§pó-Xv Að-jn-ta-gv-kn-sâ kq-N-\-bm-Im-sa-ó ]pXn-b I-sï-¯epw tcm-K-hpw D-d-¡-hp-am-bp-Å _-Ôw sX-fn-bn-¡p-ó-XmWv. P-a \yq-tdmf-Pn tP-W-enð C-Xp-kw-_-Ôn-¨ ]T-\w {]-kn-²o-I-cn-¨n-«pïv.

D-d-¡-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v X-e-t¨m-dnð \-S-¡p-ó {]-hÀ-¯-\-§Ä {I-a-c-ln-X-am-Ip-óXp-sIm-ïm-Wv C¯-cw hy-Xym-k-§Ä h-cp-ó-sX\-\v ]T-\-¯n-\v t\-XrXzw \ðIn-b hm-jn-Mv-S¬ bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se tUm. tbmþFð Pp ]-dªp. Znh-kw Iq-Sp-Xð k-a-b-§-fnð X-e-t¨m-dv {]-hÀ-¯n-¡m-Xn-cn-¡p-óXpw A-kzm-`m-hn-Iam-b k-a-b-§-fnð Dd-¡w h-cp-óXpw Cu hy-Xym-kw sIm-ïm-Wv.

Að-jn-ta-gv-kn-sâ km-[m-c-W e-£-W-§fm-b HmÀ-½-¡p-dhpw ]pXn-b HmÀ-a-IÄ kr-j-v-Sn-¡m-\p-Å I-gn-hv \-ã-s¸-S-epw 60 h-b-Ên-\-¸p-dw am-{X-ta {]-Xy-£-s¸Sq. F-ómð, Dd-¡w Xq-§ð t]m-ep-Å {]m-Yan-I e-£-W-§Ä t\c-s¯ X-só sh-fn-s¸-Sp-sa-ó-Xn-\mð, tcm-Kw Xn-cn-¨-dn-bm-\p-Å km-[y-X-IÄ Iq-Sp-X-emWv. ap³-Iq-«n tcm-K-a-dn-ªmð A-Xn-sâ B-{I-aW-s¯ H-cp ]-cn-[nh-sc sN-dp-¡m\pw km-[n-¡pw.

i-cm-i-cn 66 h-b-Êp-Å 189 B-fp-I-fp-sS Dd-¡w \n-co-£n-¨- ti-j-am-Wv K-th-jIÀ Cu ]T-\w \-S-¯n-bXv. c-ïm-gv-N-tbm-fw C-h-cp-sS D-d-¡-¯n-sâ co-Xnbpw aäpw \n-co-£n¨p. Dd-¡w Xq-§ð Iq-Sp-X-em-b-h-cnð \-S¯n-b kv-Im-\p-I-fnð, A-h-cp-sS X-e-t¨m-dn-se tIm-i-§Ä-¡n-S-bnð Að-jn-ta-gv-kn-\v Im-c-Wam-b ¹m-¡v A-Sn-ªp-Iq-Sp-ó-Xm-bn I-sï-¯n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category