1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

k¬^v-fhÀ Hm-bnepw ^njv Hm-bnepw H-cp Im-c-W-h-imepw C-\n D-]-tbm-Kn-¡-cpXv; c-ïv F-®-I-fpw D-]-tbm-Kn-¨mð i-co-cm-h-b-h-§Ä Im-e-{ItaW tcm-Km-Xp-c-am-Ipw; A-]I-Sw C-ñm-sX D-]-tbm-Kn-¡m-hpó-Xv H-en-sh-® am-{Xw

Britishmalayali
kz´wteJI³

k¬-^v-fhÀ Hm-bnepw ^njv Hm-bnepw Øn-c-am-bn D-]-tbm-Kn-¡pó-Xv I-c-fn-\v tZm-j-I-c-am-sW-óv dn-t¸mÀ«v. Øn-cam-b D-]-tbm-Kw Im³-k-dn-\v Im-c-W-am-Im-saópw im-kvvv-{X-P-RÀ ]-d-bpóp. Øn-cam-b D-]-tbm-Kw B-´-cn-Im-h-b-h-§Ä-¡v tZm-j-I-c-am-sWópw A-Xv t\m¬þBð-¡-tlm-fn-Iv kv-äo-täm-sl-¸-ssä-änkn(\m-jv)\v Im-c-W-am-Ip-saópw im-kv-{X-ÚÀ hn-e-bn-cp-¯p-óp.

\n-i-Ð\mb sIm-e-bm-fn-sb-óm-Wv \m-jn-s\ ssh-Zy-im-kv{Xw Im-Wp-óXv. C-Xv I-c-fn-\v tI-Sp-]m-Sp-ïm-¡p-Ibpw kn-tdm-kn-kn-\v Im-c-W-am-Ip-Ibpw sN-¿pw. Nn-e-t¸mÄ I-c-fn-\v Im³-kÀ _m-[n-¡m\pw C-Xv hgn-sbm-cp-¡pw. ]m-N-I-¯n-\m-bm-Wv k¬-^v-fhÀ Hm-bnð km-[m-c-W \mw D-]-tbm-Kn-¡p-óXv. ^njv Hm-bnð a-cp-óp-I-fnð-\n-ópw k-¹n-saâp-I-fnð-\n-óp-am-Wv i-co-c-¯n-se-¯p-ó-Xv.

tZm-j-I-c-añm-sX Øn-c-am-bn D-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó F-® H-en-sh-® am-{X-am-sW-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. sh-fn-s¨-®bpw A-]-I-S-Im-cn-bñm-¯ F-®-I-fp-sS Iq-«-¯n-emWv. F-ómð, k¬-^v-fhÀ Hm-bnepw ^njv Hm-bn-epw D-]-tbm-Kn-¡pó-Xv i-co-c-¯n-\v XoÀ¯pw lm-\n-I-c-am-sW-óv kv-]m-\n-jv K-th-j-IÀ F-en-bnð \-S¯n-b ]-co-£-W-¯n-eq-sS I-sï¯n.

P-\n-¨p-ho-W-X-p-ap-Xð c-ïp-h-b-Êphsc hnÀ-Pn³ H-enhv Hm-bnepw k¬-^v-fhÀ Hm-bnepw ^njv Hm-bnepw sIm-Sp-¯v h-fÀ-¯n-b 72 F-en-I-fn-em-bn-cp-óp {K\m-U kÀ-h-I-em-im-e-bn-se K-th-j-I-cpsS ]-co-£Ww. F-en-I-fp-sS I-c-fn-sâ Un-F³-F-bnð \-S¯n-b ]-co-£-W-§-fnð k¬-^v-fhÀ Hm-bnepw ^njv Hm-bnepw I-gn-¨ F-en-IÄ-¡v Kp-cp-X-cam-b {]-Xym-Lm-X-§-fp-sï-óv I-sï-¯n.

k¬-^v-fhÀ Hm-bnð \m-jv D-Å-hÀ-¡v Nn-In-ÕmÀ-Yw I-gn-¡m-hp-ó-Xm-sW-óm-bn-cp-óp t\-c-t¯-bp-Å \n-K-a\w. C-Xn-\v t\-sc hn-]-co-X-am-Wv C-t¸mg-s¯ K-th-j-W-^ew. ]pXn-b K-th-j-W ^-e-§Ä \yq-{So-j-Wð _-tbm-s¡-an-kv{Sn tP-W-enð {]-kn-²o-I-cn-¨n-«pïv. k¬-^v-fhÀ Hm-bnð I-gn-¨ F-en-I-fp-sS I-c-fn-se tIm-i-§Ä-¡v I-«n-Iq-Sp-ó-Xmbpw tIm-i-§Ä-¡v t]m-d-teð-¡p-ó-Xmbpw K-th-j-IÀ I-sï-¯n.

I-c-fnð sIm-gp-¸v Iq-Sp-X-em-bn A-Sn-ªp-Iq-Sp-ó Øn-Xn-hn-ti-j-am-Wv \mjv. C-Xv I-c-fnð \o-cp-ho-gv-N-bv¡pw tIm-i-§-fp-sS \m-i-¯n\pw Im-c-W-am-Ipw. C-Xv en-hÀ Im³-k-dn-\pw h-gn-sh-¡m-\n-S-bpïv. A-ta-cn-¡-bnð 12 i-X-am-\w t]À-¡p-h-scbpw {_n-«-\nð aq-óp-i-X-am-\w t]À-¡p-h-scbpw \m-jv _m-[-bp-sï-óm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. Aan-X h-®-ap-Å-h-cnepw ssS-¸v 2 {]-ta-l-ap-Å-h-cn-ep-am-Wv C-Xv _m-[n-¡m³ Iq-Sp-Xð km-[yX.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category