1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

Dd§pw-ap-¼v H-cp _\m-\ So I-gn¡q; H-cp X-S-Ê-hpw Cñm-sX kp-J-am-bn D-d-§mw; ]-gw tNÀ-¯ sh-Åw Ip-Sn-bp-sS B-tcm-Ky c-l-ky-§Ä C-h-

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-Xnbm-b Dd-¡w In-«m-sX Xn-cnªpw a-dnªpw InS-óv t\-cw sh-fp-¸n-¡p-ó-hcmtWm \n§Ä? D-d-¡-{]-iv-\-§Ä-¡v ]-cn-lm-cw \n-§Ä-¡v ho-«nð¯-só Im-Wm-hp-ó-tX-bpÅq. D-d-¡-¡pd-hv hn-jm-Z-tcm-K-¯n\pw càk-½À-Z-¯n-\pw aäp-sam-s¡ Im-c-W-am-tb-¡m-sa-ó-Xn-\mð, a-Xnbm-b Dd-¡w In-«p-ó-Xn-\p-Å Cu Ip-dp-¡ph-gn \n-§Ä¡pw kzo-I-cn-¡m-hp-ó-XmWv.

]-e Im-c-W§Ä-sIm-ïv D-d-¡-¡pd-hv \n§-sf A-e-«mw. tPm-en-bp-sS k-½ÀZw, Ip-Spw-_-¯n-se {]-iv-\§Ä, a-cp-óp-I-fp-sS D-]-tbmKw, a-Zy-]m-\w XpS-§n ]-e hn-[ Im-c-W-§-fpïv. lr-t{Zm-K-¯n\pw c-à-k-½À-Z-¯n\pw I-gn-¡p-ó a-cp-óp-IÄ D-d-¡-¡p-d-hn-\v Im-c-W-am-Im-dpïv. Nn-e a-cp-óp-IÄ I-gn-¨mð ab-¡w h-cp-sa-¦nepw A-Xp-d¡-s¯ k-lm-bn-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡nñ.

t\-{´-¸-g-am-Wv D-d-¡-s¯ k-lm-bn-¡p-ó kq-{X-hnZy. t\-{´-¸-g-an-«v Xn-f-¸n-¨ sh-Åw D-d-§pw-ap-¼v H-cp ¥m-kv I-gn-¡p-I-bm-sW-¦nð D-d-¡-¯n-se X-S-Ê-sañmw ]-¼-I-S-¡pw. s]m-«m-kyhpw a-áo-jyhpw A-S-§n-bn-«p-Å t\-{´-¸-g-¯n-sâ sXm-en A-Xyp-¯-X-a-amWv. a-áojyw D-d-¡-¯n-se X-S-Ê-§Ä A-¸m-sS Cñm-Xm-¡pw. a-áo-jyhpw s]m-«m-kyhpw tNÀ-óv {]-hÀ-¯n-¡p-t¼mÄ, t]-in-IÄ A-b-bp-Ibpw Dd-¡w kp-J-I-c-am-hp-Ibpw sN-¿pw.

_\m-\ So X-¿m-dm-¡m-³ D-]-tbm-Kn-¡p-ó t\-{´¸-gw ]qÀ-W-ambpw ssP-h-co-Xn-bnð D-Xv-]m-Zn-¸n-¨-h-bm-sW-óv D-d-¸m-¡Ww. Io-S-\m-in-\n-bp-sSbpw aäpw km-ón[yw C-sñ-óv D-d-¸m-¡p-Ibpw thWw. hr-¯n-bm-bn I-gp-In-b-tijw ]-g-¯n-sâ c-ï-ähpw ap-dn-¨-ti-jw sXm-en s]m-fn-¨v sh-Å-¯n-en-Sp-I. ]-¯v an-\n-täm-fw Xn-f-¸n-¨-ti-jw B sh-Åw H-cp ¥m-Ên-te-¡v H-gn-¡p-I. D-d-§p-ó-Xn-\v H-cp-a-Wn-¡qÀ ap¼v Cu sh-Åw Ip-Sn-¡mw. th-hn-¨ ]-ghpw sXm-en-bpw I-gn-¡p-Ibpw sN-¿mw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category