1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

\n§Ä {]W-b-¯n-\v A-Sn-abm-tWm? Cu kz-`m-h-§-fp-sï-¦nð D-S³ Nn-In-Õ th-ïn-hcpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

]-¦mfn-tbm-Sp-Å {]-W-b-¯n-\v A-Sn-abm-tWm \n§Ä? A-[n-I-am-bmð A-arXpw hn-j-sa-óv ]-d-bp-óXp-t]mse, {]W-bw A-[n-I-am-bmepw Ip-g-¸-amWv. \n-§-fp-sS {]-W-b-]-m-c-h-iyw F-{X-bp-sï-ó-dn-bm³ Nne s]m-Sn-ss¡-I-fpïv. e-ï³-Im-cnbm-b an-tjð skñn C-¡m-cy-¯nð hÀ-j-§-fm-bn K-thj-Ww \-S-¯p-ó-h-cmWv. A-hÀ \n-§-fp-sS {]-W-b-¯n-sâ A-h-Ø a-\-Ên-em-¡m³ ]-d-bp-ó Im-cy-§Ä C-h-sbm-s¡-bmWv.

F-t¸mgpw ]-¦m-fn-sb-¡p-dn-¨v am{Xw Nn-´n¨p-sIm-ïn-cn-¡pó-Xv {]-W-b-¯n-\v A-Sn-a-bm-sW-ó-Xn-sâ B-Zy-s¯ kq-N-\-bmWv. A-h-cp-sS Im-gv-N-¸m-Sn-eq-sS am-{X-ta \n-§Ä Po-hnX-s¯ Im-Wp-óp-Åq F-ó A-h-Ø-bmIpw C-Xp-ïm-¡p-I. km-ao-]yhpw {i²bpw kv-t\-lhpw e-`n-¡p-ó-Xn-\m-bn F-ñm-bv-t¸mgpw ]-¦m-fn-s¡m-¸w \nð-¡p-t¼mÄ \-ã-s¸-Spó-Xv a-äv kp-lr-¯p-¡-sfbpw Ip-Spw-_mw-K-§-sf-bp-am-Ipw.

]-¦m-fn ]-d-bp-ó-X-\p-k-cn-¨v \n-§Ä kz-bw am-dm³ {i-an-¡p-óp-tïm? A-sñ-¦nð A-h-cp-sS Xm-Xv-]-cy-§Ä-¡p- am-{X-am-bn \n-§Ä kz-bw Np-cp-§p-óp-tïm? F-¦nð \n-§Ä A-Sn-a-bm-sW-ópd-¸n-¡mw. ]-¦m-fn-bnð-\n-óp-Å sNdn-sbm-cp A-h-KW-\-t]mepw \n§-sf am-\-kn-I-am-bn X-IÀ-¡p-sa-ó-Xm-Wv C-Xn-sâ Zq-jy-^ew. ]-¦m-fn-sb D-¯-a-]p-cp-j-\m-bn k-¦ð-¸n¨p-sIm-ïmIpw \n-§Ä {]-W-b-¯nð A-I-s¸-Sp-I. F-ómð, b-YmÀ-Y Po-hn-X-¯nð A-bmÄ A-Xnð-\n-óv hy-Xy-kv-X-\m-tb-¡pw.

kz-´w aq-ey-s¯-¡p-dn¨p-t]mepw kwi-bw tXm-óp-ó A-h-Ø-bpw C-Xp-ïm-¡pw. ]-¦m-fn-bp-sS kv-t\-l-¯n-\v Xm³ AÀ-lbmtWm F-ó kwi-bw kz-bw tXm-ón-s¡m-ïn-cn-¡p-t¼mÄ, A-Xv \-½p-sS a-\-Ên-sâ kz-Ø-X Cñm-Xm-¡pw. ]-¦m-fn sN-¿p-ó sX-äp-Ifpw ]n-g-hp-Ifpw {]-W-b-¯n-sâ t]-cnð k-ln-¡m\pw £-an-¡m\pw \n-§Ä X-¿m-dm-hpw.

kz-´w Po-hn-X-s¯-¡p-dn¨p-t]mepw ad-óv ]-¦m-fn-sb k-t´m-jn-¸n-¡m-\m-bn \n-§Ä kz-bw Np-cp-§p-ó A-h-Øbpw C-X-p-aq-e-ap-ï-m-Ipw. ]-¦m-fn-sb F§-s\ k-t´m-jn-¸m-saóm-tem-Nn-¨v Iq-Sp-Xð k-a-bw sN-e-hm-¡p-ó-Xn-eq-sS, kz-´w Im-cy-§Ä A-h-K-Wn-¡p-ó X-c-¯n-te-¡v \n-§-sf-¯-s¸-Spw. kp-lr-¯p-¡-fp-sSbpw _-Ôp-¡-fp-sSbpw D-]-tZ-i-§Ä \n-§Ä A-h-K-Wn-¡m³ Xp-S-§pw. A-h-cnð-\n-óv A-I-óp-\nð-¡p-hm³ {i-an-¡pw.

]-¦m-fn-bp-sS sX-äp-IÄ £-an-¡m³ kz-bw \ym-bo-I-c-W-§Ä I-sï-¯pw. \n-§-fm-sc-ó Imcyw kz-bw a-d-¡p-ó \n-e-bn-te-¡v ho-gpw. \m-S-Io-bam-b kw-`-h-§-fnð-\n-óv kw-`-h-§-fn-te-¡v Po-hn-Xw \n-§-f-dn-bm-sX ap-tó-dpw. \n-§-fpsS DuÀ-Pw \n-§-f-dn-bm-sX \-ã-s¸-Sp-ó A-h-Ø h-cpw.

C-Xns\-sbm-s¡ A-X-n-Po-hn-¡m³ Nn-e amÀ-K-§fpw an-tjð skñn ]-d-ªp-X-cpóp. ]-¦mfn-tbm-Sp-Å {]-W-b-¯n\p-t]mepw H-c-Xn-cv \n-Ý-bn-¡-W-sa-ó-Xm-Wv B-Zy-s¯ Im-cyw. \n-§-fp-sS \n-ebpw A-´Êpw a-\-Ên-em¡n, A-X-\p-k-cn-¨v _Ô-s¯ \n-b-{´n-¨v \nÀ-¯m³ km-[n-¡Ww. \n-§-fp-sS hn-Im-c-§Ä¡pw hn-Nm-c-§Ä¡pw {]-Y-a ]-cnK-W-\ \ð-Ip-I. kz-bw kv-t\-ln-¡m³ ]Tn-¡pI.

ap-ó-dn-bn-¸pI-sf A-h-K-Wn-¡m-Xn-cn-¡p-I. \n-§-fp-sS Np-äp-ap-Å-hÀ \n§-sf hn-e-bn-cp-¯n-bmIpw ap-ó-dn-bn-¸p-IÄ \ð-Ip-I. A-X-h-K-Wn-¡msX, A-Xnð D-d-¨p-\nóp-sIm-ïv _Ô-s¯ ]p-Xp-¡n-¸-Wn-bp-I. Po-h-X-¯nð Fñm-bv-t¸mgpw k-Xyk-Ô-X ]p-eÀ-¯p-I. Xpd-óv kw-km-cn-¡p-I. tIÄ¡m³ £-a-bp-ïm-hp-I. ]-c-kv]-cw _-lp-am-\n-¡m³ io-en-¡p-I. C-sXm-s¡-bm-Wv B-tcm-Ky-I-cam-b {]-W-b-¯n-\p-Å amÀ-K-§-fm-bn an-tjð ap-tóm-«p-sh-¡p-ó \nÀ-tZ-i-§Ä.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category