1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

t^kv-_p-¡n-sâ {^-ïv-kv tU A-hmÀ-Uv a-Õ-c-¯nð \n-§Ä ]-s¦-Sp-t¯m? F-§-s\-bm-Wv \n-§-fp-sS a-d-¡m-\m-hm-¯ t^-kv_p-¡v {^-ïv-kn-s\ \n-§-Ä-¡v B-Z-cn-¡m³ I-gn-bp-óXv?

Britishmalayali
kz´wteJI³

t^kv-_p-¡v t]-Pnð {^-ïv-kv A-hmÀ-Uv-kv Fó t]m-kv-äv {i-²-bnð-s¸-«n-tñ? {^-ïv-kv-jn-¸v Zn-\-t¯m-S-\p-_-Ôn-¨v t^kv-_p-¡v ]p-d-¯n-d¡n-b Cu t]m-kv-äv \n-§-sf t^kv-_p-¡nð ]n-´p-S-cp-ó A-Sp-¯ kp-lr-¯p¡-sf B-Z-cn-¡m³ th-ïn-bp-Å-XmWv. Hm-K-kv-än-se B-Zy Rm-b-dm-gv-N-bm-Wv tem-I-sa§pw {^-ïv-kv-jn-¸v Zn-\-sa-¦n-epw, t^-kv-_p-¡v A-Xn-tâXm-b {^-ïv-kv-jn-¸v- Zn-\-am-bn B-tLm-jn-¡pó-Xv s^-{_ph-cn \m-emWv.

2004 s^-{_ph-cn \m-en-\m-Wv amÀ-¡v kp-¡À-_ÀKv t^kv-_p-¡n-\v Xp-S-¡-an-«Xv. A-Xnsâ HmÀ-a-bv-¡m-bmWv Cu Zn-\w {^-ïv-kv-jn-¸v Zn-\-am-bn t^-kv-_p-¡v B-tLm-jn-¡p-ó-Xpw. C-¡p-dn {^-ïv-kv-jn-¸v Zn-\-¯n-\v t^kv-_p¡v Hm-tcm-cp-¯-cp-sSbpw t]-cn-ep-Å hoUntbm sa-tk-Pm-Wv A-h-X-cn-¸n-¨Xv. \n-§-fp-sS t]m-kv-äp-IÄ-¡v C-Xph-sc Iq-Sp-Xð sse-¡v \ð-In-b-h-scbpw \n§-sf Iq-Sp-Xð X-h-W t^mtfm sN-bv-X-h-scbp-sams¡ Cu hoUn-tbm-bnð Im-Wmw.

ho-U-ntbm A-h-km-\n-¨p- I-gn-ªmð, {^-ïv-kv A-hmÀ-Un-\m-bn t^kv-_p-¡v Xn-c-sª-Sp-¡p-ó kp-lr-¯p-¡-fp-sS ]-«n-Ibpw h-cpw. \n-§Ä-¡v th-W-sa-¦nð Cu ]«n-I F-Un-äv sN-bv-Xv B-sc-sb-¦nepw H-gn-hm-¡p-Itbm Iq-«n-t¨À-¡p-Itbm B-hmw. kp-lr-¯p¡-sf A-hmÀ-Un-\mbn Hm-tcm-cp-¯À¡pw \m-a-\nÀ-tZ-iw sN-¿m-\p-am-Ipw.

{]-tXy-I hn-`m-K-§-fm-bn Xn-cn-¨m-Wv {^-ïv-kv A-hmÀ-Uv \ð-Ip-óXv. s_-Ìn, t{K-äv en-kWÀ, t\m-kv lu Sp ta-¡v an em-^v Xp-S-§n hn-`m-K-§-fpïv. A-hn-kv-a-cWo-b kp-lr-¯p-¡-Ä-¡m-bn sNdn-b hoUn-tbm-Ifpw X-¿m-dm-¡pw. ]-Xn-\m-emw ]n-d-ómfn-t\m-S-\p-_-Ôn-¨v t^kv-_p-¡v A-Xn-sâ Iym-a-d-bnð aq-óv ]pXn-b ^nð-ä-dp-Ifpw sIm-ïp-h-ón-«pïv. sse-hv ^nð-ä-dp-IÄ, lm-ãm-Kp-IÄ F-ón-h-bv-s¡m-¸w tÌm-dn-IÄ sj-bÀ sN-¿p-ó-Xn\pw A-hk-c-sam-cp-¡n-bn-«pïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category