1 GBP = 96.25 INR                       

BREAKING NEWS

s]¬-a¡-sf hn-tZ-i-¯v sI-«n-¨-b-¡p-ó am-Xm-]n-Xm-¡-fnð `q-cn-]-£-¯n\pw \n-cm-i- _m¡n; Hmtcm F-«p-a-Wn-¡q-dnepw ]-cm-Xn-bp-am-bn {]-hm-kn `m-cy-amÀ; c-ïp sImñ-¯n-\n-S-bnð `À-Xr ]o-U-\-¯n-s\-Xn-sc ]-cm-Xn-bp-am-sb-¯n-b-Xv 3238 kv-{XoIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-tZ-i-¯v \ñ tPm-enbpw Xm-a-k-ku-I-cy-hp-ap-Å a-cp-aI-s\ In-«m³ G-Xv am-Xm-]n-Xm-¡-fm-Wv B-{K-ln-¡m-Xn-cn-¡p-I. kz-´w a-IÄ-¡v sa-¨-s¸-s«m-cp Po-hn-Xw D-d-¸m-¡-W-sa-ó B-{K-l-¯n-em-Wv hn-tZ-i-¯v tPm-en-bp-Å-bmÄ-¡v aI-sf hn-hm-lw sN-bvXp-sIm-Sp-¡p-óXv. F-ómð, C§-s\ sN-¿pw-ap-¼v H-cp-\n-anjw Cu I-W-¡p-IÄ Iq-Sn A-dn-bWw. hn-tZi-¯v Xm-a-kn-¡p-ó aIÄ, ]-cm-Xn-bp-ambn Hmtcm F-«p-a-Wn-¡q-dnepw kz-´w am-Xm-]n-Xm¡-sf hn-fn-¡p-óp-sï-óm-Wv G-ItZ-i I-W¡v.

`À-¯m-hnð-\n-ópÅ tam-iw s]-cp-am-ähpw ]o-U-\-hp-sam-s¡-bm-Wv ]-cm-Xn-IÄ. 2015 P-\ph-cn H-ón-\pw 2017 \-hw-_À 30þ\pw C-S-bv-¡v `À-Xr-]o-U-\-¯n-s\-Xntc Hu-tZym-Kn-I-am-bn ]-cm-Xn \ð-In-b-Xv 3328 {]-hm-kn `m-cy-am-cm-sW-óv hn-tZ-i-Im-cy-a-{´m-e-b-¯n-sâ I-W-¡p-IÄ sX-fn-bn-¡póp. H-cp-Znh-kw aq-óp-t]-sc-¦nepw ]-cm-Xn-bp-am-bn A-[n-IrX-sc t\-cn-«v k-ao-]n-¡p-Itbm am-Xm-]n-Xm-¡Ä aptJ-\ ]-cm-Xn \ð-Ip-Itbm sN-¿póp.

]-ôm-_nð-\n-óp-Å s]¬-Ip-«n-IÄ-¡m-Wv `À-¯m-¡-òm-cnð-\n-óv Iq-Sp-Xð ]oU-\w t\-cn-tS-ï-n-h-cp-óXv. B{Ô, sX-e¦m-\ ta-J-e-bnð-\n-óp-Å-hÀ cïmw Øm-\¯pw Kp-P-dm-¯nð-\n-óp-Å `m-cy-amÀ aq-ómw Øm-\-¯p-apïv. kv-{Xo-[-\-s¯-s¨mñn-bp-Å XÀ-¡-am-Wv B-{ÔþsX-e¦m-\ ta-J-e-bnð-\n-óp-Å-hÀ Iq-Sp-X-embpw ]o-U-\-¯n-\n-c-bm-Im³ Im-c-W-sa-óv hm-jn-Mv-S¬ Un.kn-bn-se C-´y³ Fw-_-Ên-bnð 16 hÀ-j-t¯m-fw tPm-en sNbv-X A-Xn-Yn dm-hp ]-d-bp-óp.

hn-tZ-i Po-hn-Xw B-kz-Zn-¡p-ó ]p-cp-j-òm-cpsS Zm-¼-Xy-¯n-ep-ïm-Ip-ó {]-iv-\-§fpw G-sd-bmWv. \m-«n-se-¯n am-Xm-]n-Xm¡-sf kw-Xr-]v-X-cm-¡m³ B-sc-sb-¦nepw hn-hm-lw sN-bv-Xv hn-tZ-i-t¯-¡v Iq-«n-s¡m-ïp-h-cp-sa-¦n-epw, hnhm-l Po-hn-X-¯nð A-hÀ-¡v Xo-sc Xm-Xv-]-cy-ap-ïm-I-W-sa-ónñ. C¯-cw {]-iv-\-§Ä ]-Xp-s¡ Zm¼-Xy {]-iv-\-§-fmbpw ]o-U-\-§-fmbpw am-dmw. H-t«-sd ]-cm-Xn-IÄ `À-¯m-¡-òm-cp-sS s]-cp-am-ä-s¯-bpw kz-`m-h-Zq-jy-s¯bpw Ip-dn¨pw e-`n-¡m-dp-sï-óv A-hÀ ]-d-bpóp.

`m-cy-tbm-Sp-Å ]-I-ho-«p-ó-Xn-\v A-h-cp-sS ]mkv-t]mÀ-«v A-S-¡-ap-Å tc-J-IÄ \-in-¸n-¡p-óXpw ]-e `À-¯m-¡-òm-cp-sSbpw co-Xn-bmWv. C-tXmsS, hn-tZ-i-¯v s]¬-Ip-«n-IÄ Ip-Sp-§n-t¸m-Ip-ó A-h-Ø-bp-ïm-Ipw. hn-tZ-i-Im-cy-a-{´m-e-b-¯nð tPm-en sN¿sh _lv-ssd-\nð-\n-óv C¯-c-sam-cp ]-cm-Xn e-`n-¨n-cp-ó-Xm-bn A-Xn-Yn dm-hp ]-d-ªp. {]-hm-kn-I-fp-sS `m-cy-am-cp-sS C¯-cw ]-cm-Xn-IÄ kzo-I-cn-¡p-ó-Xn-\m-bn Fw.F.Un.F.Un Fó t]mÀ-«-en-\v hn-tZ-i-Im-cy a-{´me-bw cq-]w \ð-In-bn-«pïv. ]-cm-Xn-IÄ e-`n-¨mð A-Sn-b-´-c-am-bn C-S-s]-S-W-sa-óv Fw-_-Ên-IÄ-¡v \nÀ-tZ-ihpw \ð-In-bn-«p-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category