1 GBP = 90.80 INR                       

BREAKING NEWS

F³F-¨vF-kv X-IÀ-sóópw c-£n-¡m-\m-hn-sñópw {]-Jym-]n-¨v {Sw]v; {]Xn-tcm-[ Ih-Nw H-cp-¡n \-gv-kp-amcpw tUm-ÎÀ-am-cpw; {_n-«\pw A-ta-cn-¡bpw X-½n-ep-Å _-Ôw Iq-Sp-Xð De-ªp

Britishmalayali
kz´wteJI³

sUm-WmÄ-Uv {Sw-]v A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uâm-b-tXmsS, G-ä-hp-a-[n-Iw {]-Xn-k-Ôn t\-cn«-Xv {_n-«\pw A-ta-cn-¡-bp-am-bp-Å _-Ô-¯n-emWv. {Sw-]n-sâ Ip-Sn-tb-ä, apÉow hn-cp-²-XI-sf Aw-Ko-I-cn-¡m³ {_nv-«o-jp-ImÀ X-¿m-dñm-¯Xpw {_n«-sâ ]-e \-S-]-Sn-I-sfbpw {Sw-]v Xp-d-só-XnÀ-¯Xpw B D-e-¨n-\v B-¡w Iq«n. {Sw-]n-sâ {_n-«o-jv k-µÀ-i-\-¯n-\n-sS, cmv-Py-an-tóh-sc I-ï G-ähpw hen-b {]-Xntj-[ dm-en kw-L-Sn-¸n¡m-s\m-cp-§p-I-bm-Wv {_n-«o-jp-Im-cn-t¸mÄ.

{_n«-sâ A-`n-am-\-Nn-Ó-§fn-sem-óm-Wv tZio-b B-tcm-Ky kwc-£-W ]-²Xn. Po-h-\-¡m-cp-sS Ip-d-hpw ^-ïn-§n-sâ A-]-cym-]v-X-Xbpw F³-F-¨v-F-kn-s\ _m-[n-¨n-«p-sï-¦n-epw, ]-²-Xn-sb B-sc-¦nepw A-h-tl-fn-¡pó-Xv {_n-«o-jp-ImÀ-¡v k-ln-¡nñ. A-Xv A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uâm-bm-epw. F³-F-¨vF-kv X-IÀ-óp-shópw C-\n \-óm-¡m-\m-hn-sñ-óp-ap-Å A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uân-sâ {]-kv-Xm-h-\-bv-s¡-Xn-sc F³-F-¨v-F-kn-se tUm-ÎÀ-am-cpw \-gv-kp-amcpw cw-K-s¯-¯nb-Xv AXp-sIm-ïmWv.

temI-s¯ G-ähpw an-I-¨ Nn-In-Õbpw ]-cn-N-c-Whpw \ð-Ip-ó F³-F-¨v-F-knð tPm-en sN-¿m³ km-[n-¨-Xnð A-`n-am-\n-¡p-óp-sh-óm-Wv {Sw-]n-t\m-Sp-Å {]-Xn-I-c-W-am-bn {_n-«-\n-se tUm-ÎÀ-amcpw \-gv-kp-amcpw A-`n-{]m-b-s¸-«Xv. {_n-«³ A-hn-Sp-s¯ P-\-X-bv-¡v ku-P-\y-am-bn tem-tIm-¯-c \n-e-hm-c-ap-Å Nn-In-Õ k-½m-\n-¡p-t¼mÄ, A-ta-cn-¡-bnð ssh-Zy-k-lm-bw In-«p-ó-Xn-\v C³-jp-d³-kv ]-cn-c-£-bpw hen-b _m-¦v _m-e³kpw B-h-iy-am-sWópw A-hÀ ]-cn-l-kn-¡póp. F³-F-¨v-F-kn-s\-¡p-dn-¨v \-S¯n-b ]-cm-aÀ-i-§Ä sX-äm-sW-óv a-\-Ên-em-¡p-ó-Xn-\v {_n-«³ k-µÀ-in-¡p-ó th-f-bnð C-hn-Sp-s¯ B-ip-]-{Xn-I-fn-eq-sS H-ó I-Sóp-t]m-bmð a-Xn-sb-óv F³-F-¨vF-kv X-e-h\pw {Sw]n-t\m-Sv ]-dªp.

ssi-Xy-Im-e-am-b-tXmsS, {_n-«-\n-se B-Xp-c-tk-h-\-cw-Kw X-IÀ-óv X-cn-¸-W-am-sbópw A-sXm-cn-¡epw A-ta-cn-¡ ]-IÀ-¯m³ {i-an-¡n-sñ-óp-am-bn-cp-óp {Sw-]n-sâ Szo-äv. U-tam-{Im-äp-IÄ B-Xp-c-tk-h-\-cwK-¯v F³-F-¨vF-kv t]m-sem-óv \-S-¸m-¡m³ B-h-iy-s¸-Sp-ó-Xn-sâ ]-Ým-¯-e-¯n-em-bn-cpóp Cu Szoäv. F³-F-¨v-F-kn-s\ C-\n I-c-I-b-äm-\m-hn-sñópw A-t±-lw ]-dªp. {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n sXtc-k tabpw B-tcm-Ky a{´n sPd-an lïpw Cu Szo-än-s\-Xn-sc D-S³ cw-K-s¯¯n. X-§Ä-¡v e-`n-¡pó tem-tIm-¯-c \n-e-hm-c-ap-Å Nn-In-Õ-bnð A-`n-am-\n-¡p-óp-sh-óv {]-[m-\-a-{´nbpw B-tcm-Ky-a-{´n-bpw Xn-cn-¨-Sn¨p. {_n-«o-jv P-\-Xbpw F³-F-¨v-F-k-n-s\ {]Xn-tcm-[n¨p-sIm-ïv km-aqln-I am-[y-a-§-fn-eq-sS cw-K-s¯-¯n.

R-§-fp-sS A-`n-am-\am-b F³-F-¨v-F-kn-s\ hn-aÀ-in-¡m³ \n-§Ä-s¡§-s\ ss[cyw h-óp-sh-óm-Wv \Xmj ssh-äv F-ó \-gv-kv {Sw]n-t\m-Sv tNm-Zn-¨Xv. A-Xv s]À-s^-Îñm-bn-cn-¡mw. ^-ïp-I-fp-sS A-]-cym-]v-X {]-hÀ-¯\-s¯ _m-[n-¡p-óp-ïm-Imw. F-ón«pw A-Xv temI-s¯ G-ähpw an-I-¨ Nn-In-Õ-bm-Wv P-\-§Ä-¡v \ð-Ip-óXv. A-Xn-\v \n-§-fp-sS ssI-bn-se-{X ]-W-ap-sïó-Xv t\m-¡m-dp-anñ. \n-§Ä A-\p-`-hn-¡m-s¯m-cp Im-cy-s¯-¡p-dn-¨v A-`n-{]m-b-{]-IS-\w \-S-¯m³ \nð-¡-cp-sXópw A-hÀ {Sw]n-t\m-Sv B-h-iy-s¸-«p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category