1 GBP = 98.80INR                       

BREAKING NEWS

en-änð-lmw-]v-S-Wnse k-®n B-e-¡ð þ ta-cn B-e-¡ð Z-¼-Xn-IÄ-¡v 25þmw hnhm-l hmÀ-jn-I B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv 25þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó k-®n B-e-¡ð þ ta-cn B-e-¡ð Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-cpóp. sh-Ìv k-sk-Iv-knse en-änð-lmw-]v-S-Wn-ð Xm-a-kn-¡p-ó Z-¼-Xn-IÄ-¡v a-I³ t_-knð B-e¡ð, a-IÄ _n-ôp B-e-¡ð F-ón-h-cm-Wv B-iw-k-IÄ t\À-ón-cn-¡p-óXv. t_-knð bq-Wn-th-gv-kn-än Ìp-Uâpw _n-ôp C-bÀ 13epw ]Tn-¡p-I-bmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category