1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

Adp-]-¯n-bômw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó {^m³-kn-kv BâWnþ A-½n-Wn Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv A-dp-]-¯n-bômw hn-hm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó B-e¸p-g ap-«mÀ kz-tZ-in-Ifm-b sIm-¨p-a-S-¯nð {^m-³-kn-kv Bâ-Wn-bv¡pw `m-cy A-½n-Wn-bv¡pw H-cm-bn-cw hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ. B-iwk-I-tfm-sSbpw kv-t\-l-t¯m-sS-bp Ip-Spw-_mw-K-§fpw kp-lr-¯p-¡fpw

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category