1 GBP = 99.00INR                       

BREAKING NEWS

kn_n ta-{]-¯v sN-bÀ-am³; am-Iv-kn A-K-Ìn³ I¬-ho-\À; P-bv-k¬ amXyp ssh-kv sN-bÀ-am³; D-®n-Ir-jvWW³ Cuhâv U-b-d-ÎÀ; tPm-bv-k¬ tPm-bv t{]m-{Kmw U-b-d-ÎÀ; amÀ¨v 24\v C-hÀ ku-¯mw-]vS-Wns\ B-th-i--¯nem-gv-¯pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fpsS G-ähpw hen-b DÕ-hw B-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-äv. Pm-Xn a-X kw-LS-\m t`-Z-anñm-sX aÕ-cw Añm-¯ Xn-I¨pw ku-P-\y-am-bn \-S-¡p-ó G-I a-lm-ta-f-bm-WXv. C-¯-hW-s¯ {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-\v C-\n I-ãn-¨v H-ó-c-am-kw Iq-Sn am-{X-am-Wv D-ÅXv. A-Xp-sIm-ïv X-só ku-¯mw-]v-S-¬ I-em-taf-sb h-c-th-ev-¡m-\m-bp-Å H-cp-¡-¯n-emWv. Htcm X-h-Wbpw A-hmÀ-Uv ss\-äv A-c-t§-dn-¡-gn-bp-t¼mÄ A-Xv h³ hn-P-bn-¯n-se-¯póXv A-c-t§-dp-ó {]-tZi-s¯ {]-K-Ûcm-b a-e-bm-fn-I-fp-sS kw-Lm-S-I t\-Xr-Xzw AXn-s\m-¸w tN-cp-ó {_n-«o-jv a-e-bm-en So-aw-K-§-fp-sS Iq-Sn-t¨-cepw Iq-Sn-bm-Ip-t¼m-gmWv. C¯h-W-bpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-anð \nópw Xo-cp-am-\n-¡-s¸-« H-cp kw-Lw H-¸w \n-óv \n-b-{´-Ww sX-äm-sX t\m-¡p-I-Iq-Sn sN-¿p-t¼mÄ k-a-b-\n-ã-bn-epw \n-e-hm-c-¯nepw H-s¡ \-¼À h¬ B-bn am-dp-sa-óv D-d-¸m-bn-cn-¡p-I-bmWv.

Có-se AhmÀ-Uv ss\-än-sâ Iq-Sp-Xð NÀ-¨-IÄ-¡m-bn A-hmÀ-Uv I-½n-än `m-c-hm-ln-IÄ ssk-a¬ tP-¡-_n-sâ t-Xr-Xz-¯nð ku¯mw-]v-S-Wnð tbm-Kw tNÀóp. cm-hn-se 11.30 apXð 1.30 h-sc F³-F-¨v-F-kn-\v F-XnÀ-h-i-¯m-bp-Å _n-säÀ-s\ NÀ-¨v lm-fn-ð tN-Àó tbm-K-¯nð ap³ A-hmÀ-Uv ss\-äp-I-fnð \nÀ-Wm-b-I ]-¦v h-ln-¨ kmw Xn-cp-hm-Xnepw ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn ]-s¦-Sp-¯v NÀ-¨-IÄ-¡v t\-XrXzw sIm-Sp¯p, NS-§nð C-¯-hW-s¯ A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ Np-¡m³ ]n-Sn-¡m-\m-bn sN-bÀ-am-\m-bn kn-_n ta-{]-¯n-s\-bpw, I¬-ho-\-dm-bn am-Iv-kn A-K-Ìn-\pw ssh-kv sN-bÀ-am-\m-bn Pbv-k¬ am-Xyp-hn-s\bpw c-£m-[n-Im-cn-bm-bn kmw Xn-cp-hm-Xn-en-en-s\bpw, t{]m-{KmwtImÀ-Un-t\-ä-dmbn tPm-bv-k¬ tPm-bn-sbbpw ap³-hÀ-j-§-fn-te-Xv t]m-se D®n-Ir-jvW\v Cuhâv U-b-d-Î-dm-bpwtPm-bnâv I¬-ho-\-dm-bn sU-óo-kv h-dn-Zn-s\-bp-am-Wv sX-c-sª-Sp-¯n-cn-¡p-óXv.
]qÀ-W-ambpw kz-X-{´-am-bn \-S-¡p-ó A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ km-c-Yn-IÄ Fñm-hcpw hnhn-[ ta-Je-I-fnð {]Xn-` sX-fn-bn-¨-h-cm-Wv Fó-Xv ap³ hÀ-j-§-fn-se ]-cn-]m-SnI-sf ]n-ón-em-¡p-ó kq-£v-a-X-bp-sS I-emk-Ôy B-hp-sa-óv XoÀ-¨-bm-bn.

{_n«ojv- aebmfn AhmÀUv- ss\äv- 2018sâ Aa-c-¡m-cm-bn C-h-sc-¯pw
sN-b-À-am³þkn-_n ta-{]¯v:Ie kmwkv--ImcnI thZnbnð bpsI bnð Adnbs¸Spó hyànXzw. Ignª 3 sImñ-hpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn AhmÀUv FI-vknIyqj³ sNbÀam³ Bbncpóp.Ie lmw sjbdnsâ ap³ {]kn-Uâm-b kn_n Ct¸mÄ {_n«ojv aebmfn Nmcnän s^utïj³ {S-Ìn Iq-Sn-bm-Wv. 18 hÀjambn bpsIbnð Ønc Xmakw.ap³]v 13 hÀjw _ldn\nð Bbncpóp. `mcy kpa am-Xyp.k¬ ssd-kv Fó Atacn¡³I¼\nbnðtPmen sN¿póp. a-¡Ä:s^-an amXyp _Àan§manð cïmw hÀjw _nkn\kv tembv¡p ]Tn-¡p-óp.C-f-b-a-IÄ dnan amXyp 8ð ]Tn-¡póp.\m«nð Xncphñ XSnbqÀ B-Wv kn-_n-bp-sS kz-tZiw
ssh-kv sN-bÀ-am³þ Pbv-k¬ amXyp:P-b-kv¬ amXypw I-gn-ª hÀ-jw {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâtPm-bnâv F-Iv-kn-Iyq-j³ sN-bÀ-am-\m-bn I-gn-hv sX-fn-bn-¨ ti-j-am-Wv ssh-kv sN-bÀ-am³ Øm-\-t¯-¡v sX-c-sª-Sp-¡-s¸-«n-cn-¡p-óXv. h-b-\m-Sv kpð-¯m³ _-t¯-cn kz-tZ-inbm-b P-bv-k¬ ku-¯mw-]v-S-Wn-em-Wv Xm-akw. tkm-jyð-hÀ-¡dm-b P-bv-k¬ \n-e-hnð saâð slð-¯v tkm-jyð-hÀ-¡-dm-bn tPm-en sN-¿p-óp. kn-\n tPmÀ-Pv `mcy. a-¡Ä en-tbm¬, \n-tbm¬
P-\-dð I¬-ho\Àþ am-Iv-kn A-K-Ìn³;ku-¯mw-]v-S-Wn-ð Xm-a-kn-¡p-ó am-Iv-kv A-K-Ìn-s\-bm-Wv A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ P-\-dð I¬-ho-\À Øm-\-t¯-¡v sX-c-sª-Sp-¯n-cn-¡p-ó-Xv. A-Uz-t¡-äv Iq-Snbm-b am-Iv-kvku¯mw-]v-S³ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj³ {]-knUâv Iq-Sn-bm-Wv. tkm-jyð-hÀ-¡-dm-b I-hn-Xm am-Iv-kn-bm-Wv `mcy.
 
tPm-bnâv I¬-ho-\À: sU-óo-kv h-do-Zvvv:2015 se {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ kv-tä-Pv lmÄ am-t\-P-cm-bn {]-hÀ-¯n-¨ sU-ón-km-Wv tPm-bvâv I¬-ho-\-dm-bn {]-hÀ-¯n-¡pI.ap³t]mÀ-Sv-kv-au-¯v A-tkm-kn-tb-j³ {]-knUâv Iq-Sn-bm-Wv sU-óokv.
 
 
ss^-\m³-jyð I¬-t{Sm-fÀ--þ-ssk-a¬ tP-¡-_v: 2015 se A-hmÀ-Uv ss\-änð tPm-bvâv I¬-ho-\-dm-bn {]-hÀ-¯n¨ ssk-a¬ I-gn-ª {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-ð ssh-kv sN-bÀ-am-\m-bn {]-hÀ-¯n-¨n-cpóp. thÄ-Uv ]o-kv an-j³ bp-sI sk-{I-«-dn-bm-bn \n-e-hnð {]-hÀ-¯n-¡pó ssk-a¬ ku-¯mw-]v-S³ bq-Wn-th-gv-knän tlm-kv-]n-ä-enð am-t\-P-cm-bn tPm-en sN-¿póp.
 
Châv U-b-dÎÀ: D-®n-Ir-jv-W³;I-gn-ª c-ïv hÀ-j-§-fm-bn C-hâvv U-b-d-Î-dm-bn {]-hÀ-¯n¡póku¯mw]väWnse Adnbs¸Spó KmbI\pw kwLS\m{]hÀ¯I-\pamb D®nIrjv-W³ X-só-bm-Wv C-¯-h-W-bpw C-hâv U-b-d-ÎÀ. enÊn D®nIrjvWmWv `mcy.a¡Ä Pn-Xn³, Pnep.Pn-ep t{K-bv-kv ss\-än-se \n-e-hn-se Km-bn-I-bmWv.
 
ssk-an tPmÀPv, sI BÀ ssjPp-tam³, tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mð F-ón-h-cm-Wv A-ssUzk-dn t_mÀ-Un-ep-ÅXv.
sskan tPmÀÖv:t{ImbntUmWnð Xmakn¡pó sskan tPmÀÖv \m«nð tImXawKew kztZinbm-Wv. sskan bpsS `mcybpw t{ImbntUm¬ bqWnthgv-knän tlmkv]näenð Ìm^v \gv-kmbn tPmen t\m¡pIbmWv. cïp B¬Ip«nIfpw Hcp s]¬Ip«nbpamWv Z¼XnIfpsS a¡Ä. Ignª {_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\änsN-bÀ-am-\m-bn-cpó ssk-an {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än sk-{I-«-dn-bp-amWv
sI BÀ ssjPp-tam³:{_n-«o-jv a-e-bm-fn d-knUâv F-Un-ädm-b sI BÀ ssjPp-tam³ ap³ hÀ-j-§-fn-epw A-hmÀUv ss\-änð D-]-tZ-i-I k-an-Xn Aw-K-§-fn-sem-cm-fm-bn-cpóp. Xr-iqÀ Nm-e-¡pSn kz-tZ-inbmb ssjPp-tam³ I-h³-{Sn-bn-em-Wv Xma-kw

tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mð:{_n-«o-jv a-ebm-fn Sow Aw-Kw Iq-Snbm-b  tSm-an-¨³ {_n«-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïjsâ sN-bÀ-am³ BWv.. tIm«-bw Pnñ-bn-se sIm-gp-h-\mð kz-tZ-in-bm-b tSm-an-¨³ thm-¡nw-Kv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-jsâ B-Zy-s¯ sk-{I-«-dn Iq-Sn-bmWv. `m-cy sd-\n thm-¡n-§nð U-bm-en-kn-kv \-gv-km-bn tPm-en sN-¿póp. a-¡Ä F-bv-Reo-\ A-K-kv-än³, F-an-en³ A-K-kv-än³, s_³ A-K-kv-än³ F-ón-h-cm-Wv a¡Ä.
 
s{]m-{KmwtImÀ-Un-t\-ä-dmbn tPm-bv-k¬ tPm-bn-b-bpw, A-hmÀ-Uv F-Iv-kn-Iyq-j³ sN-bÀ-am-\m-bn cm-tI-jv X-t¿-cn-sb-bpw, tPm-bvâv A-hmÀ-Uv F-Iv-kn-Iyq-j³ sN-bÀ-am-\m-bn A\-µv hn-em-kn-s\-bpw sS-Iv-\n-¡ð U-b-d-Î-dm-bndPn tIm-in-sbbpw, a-t\m-Pv am-{Xm-S-s\bpw sX-c-sª-Sp-¯p.tPmÀ-Pv F-S-Xz, a-t\m-Pv thWp-tKm-]m-ð-F-ón-hÀ ]nBÀH B-bpw,c-RvPp-j tIm-in- dn-kw-]v-j³ Nm-À-Ppw,eo-em t_-_n, tÌ-Pv am-t\-PÀ Bbpw K-Ìv tImÀ-Un-t\-ä-dm-bn a-t\m-Pv P-\mÀ-±-\\pw Im-cy-§Ä \nÀ-Æ-ln-¡p-t¼mÄ {Ko³ dpw tImÀ-Un-t\-ä-dm-bn enkn D-®n-Ir-jv-W\pw, tÌ-Pv Bâv lmÄ A-td-ôv-saâv-kv sSón-k¬ kv-I-dn-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n-epw hoUntbm t^m-t«m-{K-^n NpaXePn-\p kn hÀ-Ko-kpw \nÀ-Æ-ln-¡pw.
A-hmÀ-Uv ss\-änsâ c-£m-[n-Im-cn-bmbn kmw Xn-cp-hm-Xn-en-s\-bm-Wv sX-c-sª-Sp-¯n-c-n-¡p-óXv. bpIva Øm]I\pw bpsIbnse Gähpw {]apJ kwLmSI\pw IemImc\pamb kmw Xncphm-Xn-enð ]¯\wXn« Imcwthen kztZinbm-Wv. {_n«ojv aebmfn Nmcn-än ^utïj³ {SÌn IqSnbmWv kmw. t_kn§v-tÌm¡v F³FNvFkv-F-knð Ìm^v \gv-kmb _nPbmWv kmansâ `mcy. tkm¬-kn, kmw tPm¬-kv, t{i-b kmw F-ón-h-cmWv a¡Ä.
ku-¯mw-]v-S-Wn-se skâv tPmÀ-Öv Im-¯-en-Iv tIm-tf-Pn-ð amÀ-¨v 24\mWv C¯-h-W A-hmÀ-Uv ss\äv \-S-¡p-I. ssh-In-«v aq-ó-vap-Xð cm-{Xn F-«-c h-sc BWv ]cn]m-Sn.Aªq-tdm-fw t]-À-¡v A-hmÀ-Uv- ss\-äv B-kz-Zn-¡p-hm-\p-Å ku-I-cy-am-Wv skâv tPmÀ-Öv Im-¯-en-Iv kv-Iq-Ä Hm-Un-täm-dn-b-¯nð D-ÅXv. Iq-SmsX, \nóp-sIm-ïv ]-cn-]m-Sn B-kz-Zn-¡m-\p-Å ku-I-cyhpw D-ïv. 150 Hm-fw hm-l-\-§Ä ku-P-\y-ambn ]mÀ-¡v sN-¿p-hm-\p-Å ku-I-cy-hpw Iq-Sm-sX Xsó Hm-^v tdm-Uv ]mÀ-¡nw-Kv sN-¿m-hpó Ø-e-§-fp-apïv. Ib-dn sNñp-ó sa-b-n³ dn-k-]v-j-\nð \nópw lm-fn-te-¡v I-b-dp-ó hn-[-¯n-em-Wv tÌ-Pnsâ k-Öo-I-cWw. tIm-tf-Pn-sâ sa-bn³ lm-fn-em-Wv A-hmÀ-Uv ss\-äv A-c-t§-dp-óXv. hn-]p-eam-b C-cn-¸n-S-§Ä H-cp-¡n-bn-cn-¡p-ó Cu lm-fnð I-À-«-\p-I-tfm-Sp IqSn-b kv-tä-Pm-Wv DÅXv. do-{^-jv-saâv s^-kn-en-änbpw D-ïv. ]Xnhpt]mse ]qÀWambpw kuP\yambmWv C¡pdnbpw AhmÀUv ss\äv Hcp¡pó-Xv.

2010ð kzn³UWnð Bcw`n¨ AhmÀUv ss\ävv amôÌÀ, seÌÀ, t{ImbvtUm¬ ku¯mw]vS¬, tIw{_n-UvPv, t¥m-kväÀ hgnbm-Wv F«m-a-Xv ku-¯mw-]v-S-Wnð F-¯p-óXv. C-Xp c-ïmw X-h-W-bm-Wv ku-¯mw-]v-S¬ A-hmÀ-Uv ss\-än-s\ h-c-thð-¡p-ó-Xv. Hmtcm hÀjhpw bpsIbnse Hmtcm `mK¯v h¨v \S¡póXn\mð B `mK¯pÅ aebmfnIÄ¡v AhmÀUv ss\änsâ `mKamIm³ IgnbpsaópÅXmWv {]tXyIX. Hcp AhmÀUv ]cn]mSn¡v tIhew 15 an\n«v am{Xw sNehgn¡mdpÅp. bpsIbnse hnhn[ ]cn]mSnIfneqsS Ignhv sXfnbn¨ Gähpw {]KÛcmb aebmfn IemImcòmcpsS sshhn[yamÀó Iemhncpómbncn¡pw AhmÀUv ss\äns\m¸w Act§dpI.hnhn[bn\w \mtSmSn \r¯§Ä, ¢mkn¡ð Um³kpIÄ, kn\namänIv Um³kv XpS§nb Hcp \nanjw t]mepw ]mgm¡msXbpÅ A]qÀÆ kpµcamb Hcp kpZn\ambncn¡pw {_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\-äv.

ap³-hÀ-j-§-fn-te-Xp t]mse A-sse-Uv ^n-\m³-jyð kÀ-Æokpw thm-kv-sS-Iv CâÀ-\m-j-W-ep-am-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änsâ ap-Jy kv-t]mÀ-¬kÀ-am-À. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS C³-jp-d³-kvþtamÀ-«v-tK-Pvþkm-¼¯nI B-h-iy-§Ä-¡p-Å A-hkm-\ D-Zm-l-c-W-am-Wv A-sse-Uv ^n-\m³-jyð kÀ-ho-k-kv. F³-F-¨vF-kv B-ip-]-{Xn-I-fp-sS Ønc þ G-P³-kn \nb-a\ tIm¬-{Sm-Îv e-`n-¨ Øm-]-\-amWv thm-kv-sä-¡v CâÀ-\m-j-W-ð.
th-Zn-bp-sS hn-emkw
St. George Catholic college, Leaside way, Southampton, SO16 3DQ

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category