1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

eoUv-kv ayq-kn-Iv an-\n-kv-{Sn-bp-sS t\-Xr-Xz-¯nð ku-Jy-{ip-{iqj 17\v Knð-t^mÀ-Unð

Britishmalayali
kz´wteJI³

Knð-t^mÀ-Un-se Nnð-hÀ-¯nð eo-Uv-kv ayq-kn-Iv an-\n-kv-{Sn-bp-sS t\-Xr-Xz-¯nð ku-Jy-{ip-{iq-j kw-L-Sn-¸n-¨n-cn-¡p-óp. 17 \v skâv A-K-Ìn³ A-_n Nnð-h-À-¯nð cm-hn-se 10.20 ap-Xð \m-ev .20 h-sc-bm-Wv {ip-{iq-j-IÄ \-S-¡p-I.

the kingdom of god is at hand F-ó k-tµ-i-t¯m-sS \-S-¡p-ó {ip-{iq-j-bnð B-cm[-\, Ip-¼-km-cw, IpÀ-_m-\, {]-tXy-I {]mÀ-°-\-IÄ Fón-h D-ïm-bn-cn-¡pw,

A-{U-kv; st augustine's Abbey Chilworth Sample oak Lane chilworth Guilford Gu4 8QR

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category