1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

]mf-bw Ppam a-kv-Pn-Zn-sâ {]-tXy-I-X-I-fnð A-Ûp-Xw Iqdn {_n-«o-jv ]mÀ-e-saâv kw-Lw; tIm-a¬ shð-¯v cm-Py-§-Ä k-µÀ-in-¡m³ Cd§nb Aôw-K kw-L-w aS-§nbXv tI-c-f-s¯ B-thm-fw B-kz-Zn-¨v

Britishmalayali
kz´wteJI³

Xn-cp-h-\-´-]p-cw: {_n«Wnse tIma¬shð¯v ]mÀesaâdn Atkmkntbj³ AwK§Ä X-e-Øm\-s¯ ]mf-bw Pp-am a-kv-Pn-Zv k-µÀ-in¨p. Có-se D-¨-bv¡v 2.30 Hm-sS-bm-Wv {_n-«-\nð- \n-óp-Å Aôw-K kw-Lw ]-Ån-bn-se-¯n-bXv. I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n {]-Xn-\n-[n s{I-bn-Kv hn-tä-¡-dp-sS t\-Xr-Xz-¯nð I¬kÀthäohv ]mÀ«nbnse Xsó \{k¯v K\n, te-_À ]mÀ-«n Fw-]n-am-cm-b G-bv-ô-e sd-bv\À, Um-\n-bð ko-¨v-\À-, Ìo-hv do-Uv F-ón-hcpw tIma¬shð¯v ]mÀesaâdn A-tkm-kn-tb-j³ sk-{I-«-dn tdm-_À-«v lmÀ-¸-dp-am-Wv a-kv-Pn-Zv k-µÀ-in-¨-Xv. {_n-«o-jv kw-Lw ]Ån Camw hn-]n kp-ssl-_v au-e-hn-bp-am-bn NÀ-¨ \-S-¯n. {_n-«o-jv sU-]yq-«n ssl-¡-½o-j-WÀ `c-Xv tPm-jn, ]-»n-Iv A-^-tb-gv-kv ta-[m-hn do-P-Wð A-ssUz-kÀ kn-tPm-bv tXm-akv F-ón-hcpw kw-L-¯nð D-ïm-bn-cpóp.

tIma¬shð¯v cmPy§fnse kmaqlnIhpw kmwkv--ImcnIhpw cm{ãobhpw km¼¯nIhpambpÅ kmlNcy§Ä a\Ênem¡póXn\mbn tIcfw kµÀin¨Xnsâ `mKambm-Wv AôwKkwLw ]Ånbnse¯n-bXv. ]-Ån Np-än \-S-óp I-ï k-µÀ-i-IÀ ]-Ån-bpsS \nÀ-½mW-s¯ Ip-dn¨pw hm-kv-Xp hn-Zy-sb-¡p-dn¨pw a-\-kn-em-¡p-Ibpw kw-i-b-§Ä tNm-Zn-¨-dn-bp-Ibpw sNbvXp. ]-Ån-bp-sS N-cn-{Xhpw \nÀ-½m-Whpw Camw ]mÀ-e-saâv Aw-K-§Ä-¡v hn-h-c-n-¨p \ðIn. k-µÀ-i-\-t¯m-Sv A-\p-_-Ôn-¨v a-X-t\-Xm-¡-sfbpw hn-ZymÀ-°n-I-sfbpw ]u-c-{]-ap-J-sc-bpw DÄ-s¸-Sp-¯n NÀ-¨m k-ZÊpw kw-L-Sn-¸n-¨n-cpóp.

]mÀ-e-saâv Aw-K-§-fp-sS tNm-Zy-§Ä-¡v k-ZÊpw k-Z-Ên-sâ tNm-Zy-§Ä-¡v ]mÀ-e-saâv Aw-K-§fpw a-dp]-Sn ]-dªp. C-´ybpw A-bð-cm-Py-§-fpw, tIm-a¬-shð-¯v cm-Py§Ä, km-aq-ln-I-ambpw kmw-kv-Im-cn-I-am-bp-ap-Å kv-{Xo-I-fp-sS ap-tóäw, a-X-§fpw k-am-[m-\-hpw F-ón§-s\ H-t«-sd hn-j-b-§-sf-¡p-dn-¨p k-µÀ-i--IÀ k-Z-Êp-am-bn kw-km-cn¨p. tem-I-cm-{ã-§Ä X-½nð \n-e-\nð-t¡-ï ]m-c-kv-]-cyhpw NÀ-¨m-hn-j-b-am-bn.

NÀ-¨-bv-¡p ti-jw Camw hn.]n.kpssl_v auehn, Pam A¯v I½nän {]knUâv Fkv.F.Akow, sk{I«dn Fw.keow, Inwkv FIv--knIyp«ohv UbdÎÀ C.Fw.\Po_v XpS§nbhÀ tNÀ-óv s]móm-S A-Wn-bn-¨p k-µÀ-i-I-sc B-Z-cn-¨p. JpÀ-B³ XÀ-Ön-abpw ]m-À-e-saâv Aw-K-§Ä-¡p k-½m-\n-¨m-Wv Fw-]n-am-sc bm-{X-bm-¡n-bXv.

]Ån `mchmlnIfpambpw aäpw Bibhn\nabw \S¯nb kwLw {_n«ojv kÀ¡mcnsâ \ne]mSpIÄ kw_Ôn¨pw hniZoIcn¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category