1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

HmIvkv-t^mÀ-Uv-sj-b-dnse A-e-Iv-kv ]m-¸³ þ kp-Pm A-e-Iv-kv Z-¼-Xn-IÄ-¡v 25þmw hnhm-l hmÀ-jn-I-miw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv 25þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó Hm-Ivkv-t^mÀ-Uv sj-b-À _m³-s_-dn-bn-se A-e-Iv-kv ]m¸³ (k-®n) þ kp-Pm A-e-Iv-kv Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sIm-ïv a-¡fm-b sÌ-_n-\pw tjm-_n-\pw. {_n-«o-jv Kym-knð tkm-^v-säz-bÀ sU-h-e-¸-dm-bn tPm-en sN-¿p-I-bm-Wv kv-sä-_n³. tjm-_n³ C-bÀ 11 hn-ZymÀ-°n-bmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category