1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

apXnÀ-ó t{Imbn-tUm¬ a-e-bm-fn \n-cym-X-\mbn; hn-S-hm-§nbXv sImñw ]-c-hqÀ kz-tZ-in hm-kp ]nÅ

Britishmalayali
kz´wteJI³

apXnÀ-ó t{Imbn-tUm¬ a-e-bm-fnbmb Xp-ï-¯nð sI hm-kp ]n-Å \n-cym-X-\mbn. sImñw ]-c-hqÀ kz-tZ-inbm-b ]-tcX-sâ \n-cym-Ww kw-`-hn¨-Xv Xn-¦-fmgvN tIm-«-¸p-cw ]m-em-gn-bnse kz-h-k-Xn-bnð h-¨p X-só-bm-bn-cp-óp. 1966 ap-Xð 2007 h-sc Ip-Spw-_¯n-s\m-¸w t{Imbn-tUm-Wn-em-bn-cp-óp hm-kp ]n-Å Xm-a-kn-¨Xv.

sÌ-hmÀ-Uv ¹m-Ìn-Iv-kv Bâv bp-Pn-sF kv-an-¯v ao-tä-gv-knð B-bn-cp-óp A-t±-lw tPm-en sN-bv-Xn-cp-óXv. knw-K-¸q-cn-sebpw bp-sI-bn-sebpw A-t\-Iw tÌ-Pp-I-fnð I-YI-fn A-h-X-cn-¸n-¨ I-em-Im-c-\pw sI-kn-U-»yp-F ss{]w Aw-Khpw Iq-Sn-bm-bn-cp-óp A-t±-lw.

`m-cy Ku-cn-¡p-«n A-½, a-¡Ä kp-aw, e-X, kp-`m-jv-_m-_p hn ]n-Å, a-cp-a-¡Ä hm-k-h³ B-im³, cm-[m-Ir-jv-W³ ]n-Å, em-en F-ón-hÀ-s¡m-¸-am-bn-cp-óp Xm-akw. kw-kv-Im-cw Có-se cm-hn-se kz-h-k-Xn-bnð h-¨p X-só \-S-óp.
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI
kp-`m-jv-_m-_p hn ]n-Å : +918606482212

hm-kp-]n-Å-bp-sS \n-cym-W-¯nð sI-kn-U-»yp-F A\p-timN-\w A-dn-bn¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category