1 GBP = 90.80 INR                       

BREAKING NEWS

_nÀ-an-Mvlm-anð h³ kv-t^m-S-\ i-Ðw; P-\-¡q-«-s¯ H-gn-¸n-¨v t]m-eokv; hn-i-Zmw-i-§Ä C-\nbpw ]pd-¯v hn-«n-«nñ

Britishmalayali
kz´wteJI³

_nÀ-an-Mvlm-anð cm{Xn F-t«Im-tem-sS kn-än-skâ-dn-\-Sp-¯pïm-b kv-t^m-S-\-s¯-¡p-dn-¨p-Å Zp-cq-l-X C-\nbpw am-dn-bn-«nñ. kv-t^m-S-\i-Ðw tI-« Zr-Iv-km-£n-IÄ A-sXm-cp t_mw-_v kv-t^m-S-\-am-sW-óv kw-i-bn-¡p-t¼m-gpw, hn-i-Zmw-i-§Ä ]p-d-¯p-hn-Sm³ t]m-eo-kv X-¿m-dm-bn-«nñ. kv-t^m-S-\-s¯-¯p-SÀ-óv dn-¸À«-dn Xo-b-ä-dnð-\nópw P-\-§sf-sbm-óm-sI H-gn-¸n¨p. t{_m-Uv kv-{So-änepw tIw-{_n-Uv-Pv kv-{So-änð-\n-óp-apÅ tdm-Up-Ifpw t»m-¡v sN-bv-Xn-«p-ïv.

dn-¸À«-dn Xo-b-än-te-¡v Fñm A-Snb-´-c tk-h-\ hn-`m-K-§fpw F-¯n-t¨À-ón-«p-sïópw B-i-¦-s¸Sm-s\m-óp-an-sñópw sh-Ìv an-Uv-e³-Uv-kv t]m-eo-kv ]p-d-¯n-d¡n-b ]-{X-¡p-dn-¸nð ]-d-bpóp. Po-h-\-¡m-À am-{X-ap-Å ta-J-e-bn-epïm-b km-t¦-Xn-I-¯-I-cm-dm-Wv kv-t^m-S-\-¯n-\v ]n-ón-se-ópw B-f-]m-b-ap-ïm-bn-«n-sñ-óp-am-Wv {]m-Yan-I kq-N-\-IÄ. Xo-b-ä-dn-ep-ïm-bn-cp-ó Fñm-h-scbpw H-gn-¸n-¨n-«p-sïópw Fñm-hcpw kp-c-£n-X-cm-sWópw t]m-eo-kv ]-dªp.

kv-t^m-S-\-s¯-¡p-dn-¨p-Å Zp-cq-l-X-sb-¡p-dn-¨v tkm-jyð ao-Un-b-bnð ]-e X-c-¯n-ep-Å {]-Nm-c-W-§fpw \-S-¡p-ópïv. h³ kv-t^m-S-\-am-Wv \-S-ó-sX-óv ]-ecpw A-`n-{]m-b-s¸-Spóp. {]-tZ-iw ap-gp-h³ t]m-eo-kn-sâbpw A-Snb-´-c tk-h-\-hn-`m-K-§-fp-sSbpw \n-b-{´-W-¯n-em-sWópw Nn-eÀ Szo-äv sN-bvXp. F-ómð, kw-`-h-¯n-\v Xo-{h-hm-Z-hp-am-bn F-s´-¦nepw _-Ô-ap-sï-óv kq-N-\-bnñ. ac-Wtam ]-cnt¡m C-Xph-sc dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-«p-anñ.

_nÀ-an-Mvlm-an-ep-ïmb-Xv Ku-c-h-ap-Å kw-`-h-am-sW-óv I-cp-Xp-ón-sñ-óv {]-tZi-s¯ ]mÀ-e-saâw-Kam-b sP-kv ^n-en-¸v-kv ]-dªp. \n-e-hnð ]-e-kv-Xo-\nð k-µÀi-\w \-S-¯p-ó A-t±-lw Szn-ä-dn-eq-sS-bm-Wv C-¡m-cy-a-dn-bn-¨Xv. km-t¦-Xn-I-¯-I-cm-dmWv kv-t^m-S-\-¯n-\v ]n-ón-se-óv dn-¸À«-dn Xo-b-äÀ ]p-d-¯n-d¡n-b hmÀ-¯m-¡p-dn-¸nepw ]-d-bpóp. BÀ¡pw ]-cn-t¡-än-«n-sñ-óv A-hcpw hy-à-am-¡n-bn-«p-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category