1 GBP = 90.80 INR                       

BREAKING NEWS

Aán-_m-[-tb-ä ]m-h§-sf c-l-ky-am-bn B-iz-kn-¸n-¡m-s\-¯n; U-bm-\-sb-t¸m-se Nn-cn-¨v kv-tIm-«n-jv B-cm-[I-sc B-th-iw sIm-Ån¨p; sI-bvän-t\m-Sv a-Õ-cn-¨v ta-K\pw cw-K-¯v; B-cm-Wv Iq-Sp-Xð tlm-s«-óv NÀ-¨v sN-bv-Xv am-[y-a§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ubm-\ cm-P-Ip-am-cn-sb a-\Êp-sIm-ïv B-cm-[n-¡p-ó-h-cm-Wv C-t¸mgpw {_n-«-\n-se ]-g-b X-e-ap-d. hneyw cm-P-Ip-amc-sâ Pohn-X k-Jn-bm-sb¯n-b sI-bv-äv an-Unð-S¬ A-h-scbpw ]p-Xp-X-e-ap-d-sbbpw Htc-t]m-se B-IÀ-jn¨p. Ip-eo-\am-b s]-cp-am-ä-hpw ^m-j³ temI-s¯ A-Xn-i-bn-¸n-¡p-ó h-kv-{X-[m-c-Whp-sam-s¡-s¡m-ïv sI-bv-äv {_n-«o-jv P-\-X-bp-sS ]pXn-b B-th-i-amWv. Cu Øm-\-t¯-¡v a-Õ-cn-¡m³ Xm-\p-ap-ïv F-óv hy-à-am-¡n-s¡m-ïv I-S-óp-h-cn-I-bm-Wv C-t¸mÄ lm-cn cm-P-Ip-amc-sâ {]-Xn-{ip-X h-[p ta-K³ saÀ¡epw.

s{K³-s^ð S-hÀ Xo-¸n-Sn-¯-¯nð Fñmw \-ã-s¸-«h-sc c-l-ky-am-bn k-µÀ-in-¡m-s\¯n-b taK³, sXm-«-Sp-¯ Znh-kw H-cp Po-h-Im-cp-Wy-{]-hÀ-¯I-s\ B-tÇ-jn¨p-sIm-ïm-Wv hoïpw hmÀ-¯-bn-se-¯n-bXv. kv-tIm-«v-e³-Un-se `-h-\-c-ln-XÀ-¡n-S-bnð {]-h-À-¯n-¡p-ó tkm-jyð ss_-äv skâ-dnð lm-cn cm-P-Ip-am-c-s\m-¸w k-µÀ-in-¡-sh-bm-Wv taKsâ Cu \o-¡w. sF-Iy-cm-{ã-k-`-bnð 2015þð \-S-ó h-\n-Xm tIm¬-^-d³-knð 2015þð ta-K³ \-S¯n-b {]-kw-Kw X-só B-g-¯nð kv-]À-in-¨-Xm-bn kw-L-S-\-bp-sS k-l Øm-]-Ibm-b B-eo-kv tXmw-k¬ ta-K-t\m-Sv ]-d-ªp.

kv-{Xo-I-fp-sS im-ào-I-c-W-s¯-bpw A-h-cp-sS D-ó-a-\-s¯-bpw-Ip-dn-¨p-Å X-sâ {]-kwK-s¯ Çm-Ln¨p-sIm-ïv B-eo-kv \-S¯n-b ]-cm-aÀ-iw ta-L-s\bpw kv-]À-in¨p. B-eo-kn-s\ B-tÇ-jn¨p-sIm-ïm-Wv ta-K³ X-sâ k-t´m-j-a-dn-bn-¨Xv. lm-cn cm-P-Ip-am-c\pw k-t´m-j-t¯m-sS X-sâ {]-Xn-{ip-X h-[p-hn-sâ k-a-tbm-Nn-Xam-b s]-cp-am-ä-w I-ïp-\nóp.

^m-j-\nepw Xm³ sI-bv-än-\v ]n-ónð-t¸m-hn-sñ-óv sX-fn-bn¨p-sIm-ïm-Wv ap³ \-Sn-Iq-Snbm-b taK³ Hmtcm k-µÀ-i-\hpw B-cm-[-IÀ-¡v hn-cp-óm-¡p-óXv. F-Un³-_-tdm-bnð lm-cnbp-sam-¯v k-µÀi-\w \-S-¯p-ó AhÀ, ]-ïv Ubm-\ cm-P-Ip-am-cn F-Un³-_-tdm-bn-se¯n-b kw`-hw HmÀ-a-bn-se-¯n¨p-sIm-ïv Sm-À-«³ tIm-«n-em-Wv {]-Xy-£-s¸-«-Xv. 1987þð ssl-em³-Uv sK-bnw-kn-\v Ubm-\ cm-P-Ip-am-cn F-¯n-b-t¸mÄ A-Wn-ªn-cp-óXpw C-tX am-Xr-I-bn-epÅ tIm-«m-bn-cp-óp.

kv-tIm-«n-jv kw-kv-Im-c-¯n-\v tNÀ-ó SmÀ-«³ tIm-«v A-Wnªp-sIm-ïp-Å taK-sâ hc-hv kv-tIm-«v-e³-Un-se P-\§-sf B-th-iw sIm-Ån-¡p-ó-Xmbn. t\-c-t¯bpw ta-K³ SmÀ-«À tIm-«nð s]m-Xp-th-Zn-bn-se-¯n-bn-«p-ïv. 2012þð skâv B³-{Uq-kv Zn-\-¯n-em-bn-cp-óp AXv. U-bm-\-sb-t¸m-se B-cm-[I-sc kr-ãn-¡m³ X-\n-¡p-am-hp-sa-óv sX-fn-bn-¡p-ó-Xmbn Cu h-kv-{X-[m-c-W-sa-óv ^m-j³ cwK-s¯ \n-cq-]-IÀ hn-e-bn-cp-¯p-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category