1 GBP = 90.80 INR                       

BREAKING NEWS

hnk e-`n-¡m³ C-t¸mį-só ssh-Ipó tlmw Hm-^o-kv {_-Iv-kn-äv \-S-¸m-¡n- I-gn-bp-t¼mÄ F§-s\ \n-b-{´n-¡pw? ]-Wn In-«pó-Xv C-´y-¡m-c-S-¡-ap-Å-hÀ-s¡-óv dn-t¸mÀ-«v

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¨mð e-`n-¡m³ C-t¸mį-só Im-e-Xm-a-k-sa-Sp-¡p-ó-Xm-Wv {_n-«-\n-se coXn. tlmw Hm-^o-kn-se Im-cy-§Ä ap-d-t]m-se \o-§p-t¼mÄ hn-k-bv-¡m-bp-Å Im-¯n-cn¸pw \o-fpw. {_n-«-\n-te-¡v Ip-Sn-tb-dm³ Im-¯n-cn-¡p-óh-sc B-i-¦-s¸-Sp-¯p-ó a-säm-cp dn-t¸mÀ-«m-Wv C-t¸mÄ ]p-d-¯p-h-ón-cn-¡p-ó-Xv. {_-Iv-kn-än-\p-ti-jw \-S-¸m-t¡-ï C-an-t{K-j³ am-ä-§-sf-¡p-dn-¨v kÀ-¡m-cn-\v C-t¸mgpw hy-àam-b [m-c-W-bn-sñ-óm-Wv dn-t¸mÀ-«v.

]mÀ-e-saâ-dn k-an-Xn-bpsS Cu dn-t¸mÀ-«n-se I-sï-¯-ep-IÄ C-´y-¡m-c-S-¡-ap-Å-h-cp-sS {]-Xo-£-I-fm-sI A-Øm-\-¯m-¡p-ó-Xm-Wv. {_-Iv-kn-än-\p-ti-jw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-còm-tcm-Sp-Å k-ao]-\w F-´m-hWw? hntZ-i ]u-c-òm-cp-sS Ip-Sn-tb-äw \n-b-{´n-¡m³ Iq-Sp-Xð \-S-]-Sn-IÄ th-ï-Xp-tïm? bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv hn-Sp-Xð t\-Sp-t¼mÄ, a-äp {][m\ cm-Py-§-tfm-Sp-Å k-ao-]-\-¯nð am-äw h-cp-t¯-ï-Xptïm Xp-S§n-b Im-cy-§fn-semópw C-tXh-sc A´n-a Xo-cp-am-\-am-bn-«nñ. C-Xm-Wv {]-Xn-k-Ôn-¡v Im-cWw.

{_-Iv-kn-än-\v ti-j-ap-Å C-an-t{K-j³ \-b-§-sf-¡p-dn-¨v Xo-cp-am-\-sa-Sp-¡p-ó-Xnð a-{´n-am-cp-sS `m-K-¯p-\n-óp-Å C-S-s]-Sð A-Xy-´w \n-cm-im-P-\-I-am-sW-óv tlmw A-^-tb-gv-kv I½-än X-¿m-dm¡n-b dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. H-Sp-hnð Xn-Sp-¡-s¸-«v Xo-cp-am-\-§-sf-Sp-¡p-t¼mÄ, A-tX-¡p-dn-¨v ]mÀ-e-saân-sâ ]cn-tim-[-\ th-ï-{X-bp-ïm-tb-¡n-sñ-ó B-i-¦bpw k-an-Xn ]-¦p-sh-¡póp. A-XnÀ-¯n kp-c-£-bp-sS Im-cy-¯nð H-¯p-XoÀ-¸p-IÄ-¡v h-g-t§-ïn-h-cp-saópw A-hÀ ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp.

{_-I-v-kn-än-\p-ti-jw {_n-«-\nð sd-kn-Uâv hn-k BÀ-s¡m-s¡ \ð-I-W-sa-ó Im-cy-¯nð C-\nbpw Xo-cp-am-\-sa-Sp-¡m³ kÀ-¡m-cn-\m-bn-«nñ. \n-e-hnð {_n-«-\nð Xm-a-kn-¡p-ó bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-c-òmÀ-¡v {]-iv-\-sam-ópw D-ïm-In-sñ-¦n-epw, {_-Iv-kn-äv \-S-]-Sn-IÄ ]qÀ-¯n-bm-Ip-ó-Xp-h-sc-bp-Å Im-e-b-f-hnð {_n-«-\n-se-¯p-ó-hÀ¡pw k-am-\am-b ]-cnK-W-\ th-W-sa-ó bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ B-hiyw kÀ-¡m-cn-\v ap-ónð Io-dm-ap-«n-bm-bp-ïv.

{_-Iv-kn-ä-n-sâ `m-K-am-bn C-an-t{K-j-\nð h-cp-t¯-ï am-ä-§Ä kw-_-Ôn-¨v H-cp [-h-f-]{Xw kÀ-¡m-cn-\v ap-ón-epïv. I-gn-ª k-½-dnð C-Xv ]-cn-K-W-\-bv-¡v h-tc-ï-Xm-bn-cpóp. ]n-óo-Sn-Xv hÀ-jm-´y-¯n-te-¡v am-än-sh¨p. C-s¡mñw BZyw \nÀ-tZ-i-§Ä {]-Jym-]n-¡p-sa-óv I-cp-Xn-sb-¦nepw D-Nn-Xam-b k-ab-¯v ]p-d-¯p-hn-Sp-sa-óm-Wv tlmw Hm-^o-kv sk-{I«-dn Bw-_À dq-Uv C-t¸mÄ ]-d-bp-óXv. C-s¡mñw A-h-km\-ta \nÀ-tZ-i-§Ä kÀ-¡mÀ ]p-d-¯p-hn-Sq F-óm-Wv C-t¸mg-s¯ kq-N\.

hy-àam-b B-kq-{X-Whpw Xo-cp-am-\-§-fp-anñm-¯-Xm-Wv Ip-g-¸-sa-óv tlmw Hm-^o-kv k-an-Xn-bp-sS dn-t¸mÀ-«nð Ip-ä-s¸-Sp-¯póp. C-Xv {_n«-\n-ep-Å bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-c-òm-À-¡m-sI B-i-¦-bv¡n-S-bm-¡n-bn-«pïv. C-an-t{K-j-\p-am-bn _-Ô-s¸-«v {]-hÀ-¯n-¡p-ó G-P³-kn-IÄ¡pw C-Xv B-i-b-¡p-g-¸-ap-ïm-¡p-óp-ïv. {_-Iv-kn-än-\p-ti-j-ap-Å \-S-]-Sn-IÄ G-sä-Sp-¡m³ tlmw Hm-^o-kn-\v km-[n¡ptam F-ó Kp-cp-X-camb tNm-Zyhpw k-an-Xn dn-t¸mÀ-«nð ap-tóm-«p-sh-¡p-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category