1 GBP = 90.80 INR                       

BREAKING NEWS

C´y-sb ]-än-¨v ap§n-b a-ey-¡v B-gv-N-bnð sN-e-hm-¡m³ bp-sI tImS-Xn A-\p-h-Zn-¨-Xv 18,325 ]uïv! i-X-tIm-Sn-IÄ ISw-sIm-Sp-¡m³ D-sï-¦nepw e-ï-\nð kp-J-Po-hn-Xw Xp-SÀ-óv In-Mv-^n-jÀ ap-X-emfn

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y-bn-se _m-¦pI-sf ]-än-¨v 9000 tIm-Sn-bp-am-bn e-ï-\n-te-¡ ap-§n-b hnP-bv a-ey-bp-sS kp-J-Po-hn-Xw Xp-S-cpóp. a-ey-sb C-hn-sS-¯n-¨v \n-b-a-\-S-]-Sn-IÄ Xp-S-§m-\p-Å {i-aw C-´y Xp-S-cp-ó-Xn-\nsS, a-Zy-ap-X-em-fn-¡v B-gv-N-bnð sN-e-hm-¡m-hp-ó Xp-I-bp-sS ]-cn-[n D-bÀ-¯n bp-sI tImS-Xn A-\p-I-¼ Im«n. B-gv-N-bnð 5000 ]u-sïó-Xv H-ä-b-Sn-¡v 18,325 ]u-ïm-¡n D-bÀ-¯n-bm-Wv tImS-Xn I-\n-ªXv. \m-e-c-e-£-¯nð-\n-óv ]-Xn-\m-d-c e-£-¯n-te-¡m-Wv a-ey-bp-sS B-gv-N A-e-h³-kv hÀ-[n-¨Xv.

B-Uw-_-c Po-hn-Xw io-en-¨ a-ey-sb A-Xn-\v A-\p-h-Zn-¡p-I-bm-Wv tImS-Xn C-Xn-eq-sS sN-bv-X-sX-ó hn-aÀi-\w D-b-cp-ópïv. F-ómð, \n-b-a \-S-]-Sn-IÄ-¡p-Å sN-ehpw aäpw Iïp-sIm-ïm-Wv A-e-h³-kv D-bÀ-¯n-b-sX-óv \n-b-a-hn-Z-Kv-[À ]-d-bp-óp. tem-I-¯v hnhn-[ `m-K-§-fn-em-bn X-\n-¡p-Å kz-¯p-¡-fnð tImS-Xn GÀ-s¸-Sp¯n-b a-c-hn-¸ð D-¯c-hv \o-¡w sN-¿-W-sa-óv a-ey B-h-iy-s¸-s«-¦nepw A-Xv tImS-Xn Aw-Ko-I-cn-¨nñ. C-Xp-kw-_-Ôn-¨ lÀ-Pn G-{]nð 16, 17 Xo-b-Xn-I-fnð ssl-t¡mS-Xn ]-cn-K-Wn-¡pw.

s_w-K-fq-cp-hn-se sU-_v-äv dn-¡h-dn {Sn-_yq-W-em-Wv a-ey-bp-sS kz-¯p-¡Ä a-c-hn-¸n¨p-sIm-ïv D-¯-c-hn-«-Xv. 13 C-´y³ _m-¦p-I-fp-sS ]-cm-Xn-sb-¯p-SÀ-óm-bn-cp-óp \-S-]Sn. Cu D-¯c-hv t^m-dn³ P-Uv-Pv-saâv (sd-kn-t{]m-¡ð F³-t^m-gv-kv-saâv) \n-b-a-{]-Im-cw {_n-«o-jv tIm-S-Xn-Ifpw Aw-Ko-I-cn-¨n-«pïv. C-Xv \o-¡w sN-¿-W-sa-óm-bn-cp-óp a-ey-bp-sS B-h-iyw. 2017 \-hw-_À 22þse I-W-¡-\p-k-cn-¨v ]-en-i-b-S-¡w 9853 tIm-Sn cq-] C-´y-bn-se hnhn-[ _m-¦p-IÄ-¡v a-ey \ð-Im-\p-sï-óm-Wv sU-_v-äv dn-¡h-dn {Sn-_yq-W-en-sâ D-¯-c-hnð ]-d-bp-óXv.

hnhn-[ I-¼-\n-fnse Hm-l-cnbpw a-äp-am-bn a-ey-¡v 10,210 tIm-Sn cq-]-bp-sS kz-¯p-¡-fp-sï-óm-Wv I-W-¡m-¡n-bn-«p-ÅXv. a-ey-bp-am-bn _-Ô-ap-Å a-äv Øm-]-\-§Ä¡pw kz-¯v a-c-hn-¸n-¡ð _m-[-I-amWv. {_n-«o-jv hnÀ-Pn³ sF-e³-Unð c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xn-«pÅ tdm-kv Iym-]n-äð sh-tô-gv-kv en-an-ä-Uv, t^m-gv-kv C-´y t^mÀap-e h¬ Im-tdm-« I-¼-\n-sb \n-b-{´n-¡p-ó e-Iv-kw-_À-Kv I-¼-\nbm-b Hm-d-ôv C-´y tlmÄ-Un-Mv-kv F-ón-h-bv¡pw Cu D-¯c-hv _m-[-I-am-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category