1 GBP = 90.80 INR                       

BREAKING NEWS

\nt£-]-IÀ ]-d-bp-óp _näv-tIm-bn³ \n§-sf tIm-So-iz-c-òm-cm-¡p-saóv; kÀ-¡m-cp-IÄ ]-d-bp-óp A-Xv \n-§-fp-sS D-Å k-¼m-Zyw Iq-Sn Cñm-Xm-¡p-sa-óv; {In-]vtäm I-d³-kn-bnð i-cn¡pw kw-`-hn-¡p-ó-sX-´mWv?

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-Sn¡-Sn hn-e-Ip-d-bp-I-bm-sW-¦nepw {In-]v-täm-I-d³-kn-bp-sS am-bn-I-h-e-b-¯n-em-Wv tem-I-an-t¸m-gpw. _näv-tIm-bn-\-S-¡-ap-Å {In-]v-täm-I-d³-kn-IÄ-¡v C-´y-b-S-¡-ap-Å cm-Py-§Ä GÀ-s¸-Sp¯n-b hn-e-¡m-Wv A-Xn-sâ aqeyw h³-tXm-Xnð C-Sn-bm-\n-S-bm-¡n-bXv. F-ómð, Cu hn-e-bn-Sn-shmópw _m-[n-¡p-I-bn-sñ-ó hn-izm-k-¯n-em-Wv {In-]v-täm-I-d³-kn \n-t£-]IÀ. B-IÀ-j-Iam-b ]-c-ky-§fpw {]-tem-`n-¸n-¡p-ó hm-Kv-Zm-\-§fpw k-¦ð-¸ \mW-b-tem-I-t¯-¡v A-\p-Zn-\w A-t\-Iw \n-t£-]I-sc B-IÀ-jn-¡póp.

e-ï-\nepw a-äv tem-I \-K-c-§-fnepw \n-t£-]-IÀ-¡m-bn _näv-tIm-bn-\nepw aäpw \n-t£-]n-¡p-ó-Xn-sâ Kp-W-K-W-§Ä hn-i-Z-am-¡p-ó sk-an-\m-dp-Ifpw kp-e-`-am-bn \-S-¡p-ópïv. Np-cp-§n-b-Imew-sIm-ïv k¼-¯v ]-Xn-òS-§v hÀ-[n-¸n-¡p-ó-Xn-\v {In-]v-täm-I-d³-kn k-lm-bn-¡p-sa-óv C-hn-sS-sb-¯p-ó \n-t£]-I-tcm-Sv kw-Lm-S-IÀ ]-d-bpóp. I-gn-ª H-cp-hÀ-j-¯n-\n-sS _n-äv-tIm-bn³ ssI-h-cn-¨ aqeyw A-Xn-\v sX-fn-hm-bn A-hÀ Nq-ïn-¡m-«póp. A-Sp-¯-Im-e-¯p-h-ó C-Sn-hv Im-cy-am-t¡-sïópw A-hÀ D-]-tZm-in-¡póp.

]-ºp-I-fnepw ^pSv-t_mÄ kv-tä-Un-b-§-fnep-sam-s¡ {In-]vtäm I-d³-kn-sb-¡p-dn-¨m-Wv kw-km-cw ap-gph³. kn-en-t¡m¬ hm-en-bnepw Hm-Iv-kv-^-Uv-j-b-dnepw ssI-bnð ]-W-apÅ-h-scms¡ Cu \n-t£-]-km-[y-X-I-sf-¡p-dn-¨ X-e-]p-I-bv-¡póp. I-gn-ª H-cp-hÀ-j-¯n-\n-sS 900 tUm-f-dnð-\n-óv 20,000 tUm-fÀh-sc hn-e Ip-Xn-¨p-bÀ-ó _näv-tIm-bn-s\- H-ä-b-Sn-¡v X-g-bm³ ]-eÀ¡pw a-\-Êp-h-cp-ónñ. Un-kw-_À h-sc I-¯n-Pz-en-¨p-\n-ó _n-äv-tIm-bn³ ]n-óo-Sv I-¯n-b-a-cm³ Xp-S-§n. 6000 tUm-fÀh-sc C-Sn-sª-¦nepw ]-Xp-s¡-Xn-cn-¨p-I-b-dn 8578 tUm-f-dn-se-¯n \nð-¡p-I-bm-Wn-t¸mÄ.

km-[m-c-W \n-t£-]I-sc kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw {In-]vtäm I-d³-kn H«pw kp-c-£n-X-a-sñ-óv km-¼¯n-I cwK-s¯ A-Sp-¯v \n-co-£n-¡p-ó-hÀ ]-d-bpóp. Ip-d-¨p]-Ww \-ã-s¸-«mepw Im-cyam-sbmópw _m-[n-¡m-\n-S-bnñm-¯-hÀ-¡v C-Xnð \n-t£-]w \-S-¯p-óXp-sIm-ïv sX-änñ. F-ómð, B-sI-bp-Å k-¼m-Zy-am-sI {]-tem-`-\-§-fnð h-iw-h-Z-cm-bn {In-]v-täm-I-d³-kn-bnð \n-t£-]n-¡pó-Xv H«pw kp-c-£n-X-añ.

\n-b-a-hn-cp-²-am-bn {]-Jym-]n-¨n-«nñm-¯Xp-sIm-ïp-Xsó, C-Xnð \n-t£-]w \-S-¯p-ó-Xnð ]-e cm-Py-§-fn-epw X-S-Ê-anñ. F-ómð, H«pw \n-b-a-hn-t[-b-añm-¯Xp-sIm-ïv hn]-Wn X-IÀ-óm-ep-ïm-Ip-ó `-hn-jy-¯p-IÄ¡pw BÀ¡pw D-¯-c-hm-Zn-¯-ap-ïm-Inñ. ]-Ww \-ã-s¸-«mð, kz-´w ]n-g-hn-s\-¡p-dn-t¨mÀ-¯v Zpx-Jn-¡p-I-bñm-sX a-äp amÀ-K-§-fp-ïm-hn-sñ-óv kmcw. ]-e-cpw sh-fn-¨¯p-sIm-ïm-h-cm³ I-gn-bm-¯ \n-t£-]-§-fm-Wv C-Xn-te-¡v am-äp-ó-sX-ó-Xn-\mð, hn-]-Wn-bn-ep-ïm-Ip-ó G-ä-¡p-d-¨nð \n-t£-]I-sc F§-s\ _m-[n-¡p-óp-shó-Xv ]pdw-tem-I-a-dn-bm-sX t]m-hp-Ibpw sN-¿p-óp-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category