1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

F§s\-bm-Wv In-S-óp-d-t§-ï-sX-óv \n-§Ä-¡-dnbm-tam? tcm-Kn-I-fm-¡pó-Xv Éo-¸n-Mv s]m-kn-j-\n-se ]n-i-Ip-IÄ Xsó; D-d-§m³ t]m-Ip-ap-¼v A-dn-ªn-cn-¡m³ Nn-e Im-cy§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

F-§-s\bpw In-S-óp-d-§n-bmð a-Xn-sb-óv Nn-´n-¡p-ó-Xn-\v ap-¼v C-¡m-cy-§Ä-Iq-Sn A-dn-bp-I. \n-§-fp-sS D-d-¡-¯n-sâ co-Xnbpw B-tcm-Ky-hp-am-bn _-Ô-s¸-«n-cn-¡póp. D-d-§pó-Xv i-cnbmb s]m-kn-j-\n-e-sñ-¦nð A-Xv \n§-sf tcm-Kn-I-fm-¡m\pw aXn. \-Sp-thZ-\, BÀ-¯-h-Ime-s¯ th-Z-\-IÄ, P-e-tZm-jw Xp-S-§nb-h-sbm-s¡ Dd-¡w i-cnbm-b co-Xn-bn-e-sñ-¦nð h-cm-hp-ó-Xm-sW-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp.

D-d-§n-¡n-S-¡p-t¼mÄ \n-§-fp-sS i-co-c-¯n-eq-sS c-àw F§-s\ k-ô-cn-¡-W-sa-óv \n-Ý-bn-¡pó-Xv \n-§Ä D-d-§pó s]m-kn-j-\mWv. a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw i-co-c-¯n-sâ Nn-e-`m-K-§-fnð aÀ-Z-ap-ïm-¡m\pw D-d-¡-¯n-sâ co-Xn h-gn-sh-¡pw. CXpw c-à-tbm«-s¯ km-c-am-bn _m-[n-¡m-\n-S-bpïv. \-óm-bn Dd-¡w In-«n-bn-sñtóm A-sñ-¦nð D-d-¡-¯n-\nsS, sR-«n-bp-W-cp-Itbm sN-¿p-óp-sï-¦nð, A-Xv InS-¸v i-cnbm-b co-Xn-bn-eñm-¯Xp-sIm-ïm-sW-óv a-\-Ên-em-¡p-I.

Nn-e-t¸mÄ cm-hn-se- FWo-¡p-t¼mÄ s\-ôp-cp-Ip-óXp-t]m-epÅ tXm-ó-ep-ïm-tb-¡mw. C-Xv h-b-än-se B-kn-Uv D-d-¡-¯n-\n-sS s\-ôn-te-¡v hym-]n-¡p-óXp-sIm-ïv D-ïm-Ip-ó-Xm-Wv. h³-tXm-Xnð A-¯m-gw I-gn-¨p-In-S-ómepw C-Xv kw-`-hn-¡mw. C§-s\ D-ïm-Ip-óp-sï-¦nð D-d-¡-¯n-sâ s]m-kn-j³ am-äpó-Xv \ñ-XmWv. h-e-Xp-h-i-t¯-bv-¡v N-cn-ªv In-S-¡p-I. ssI-IÄ ap-tóm-«m-¡n-sh-¨v Imð-ap-«p-IÄ sN-dp-Xm-bn ap-tóm-«v aS-¡n D-d-§pI.

D-d-§n-sb-Wo-¡p-t¼mÄ \-Sp-th-Z-\-bp-ïm-Im-dp-sï-¦nepw InS-¸v i-cn-b-sñ-óv a-\-Ên-em-¡p-I. tað-¸-dª s]m-kn-j-\m-Wv C-Xn\pw \ñXv. Np-cp-ïp-Iq-Sn In-S-¡p-ó-Xm-Wv \-Sp-th-Z-\-bp-sS {]-Lm-\-Im-cyw. Im-ep-IÄ-¡n-S-bnð H-cp X-e-bn-W-sh-¨v In-S-¡p-óXpw \-Sp-hn-\m-izm-kw e-`n-¡m³ \ñ-Xm-Wv. P-e-tZm-j-ap-Å-t¸mÄ I-an-gvópw a-eÀópw In-S-¡m-Xn-cn-¡p-I. C-Xv aq-¡S-¸v Iq-«pI-tb sN¿q. Iq-Sp-Xð X-e-bn-W-IÄ-sh-¨v X-e-bp-bÀ-¯n-sh-¨v h-i-t¯-¡v N-cn-ªv In-S-¡p-ó-Xm-Wv C-Xn-\v \ñXv.

BÀ-¯-h-Ime-s¯ th-Z-\-IÄ-¡v ]-cn-lm-cw In-«p-ó-Xn-\v a-eÀ-óp-InS-óv D-d-§p-ó-Xm-Wv \ñXv. ap-«n-\v Io-gnð X-e-bn-W-sh-¨v C-Sp-¸n-sâ `mK-s¯ k-½À-Zw Ip-d-¨mð \-Sp-th-Z-\ H-gn-hm-Ipw. Cu k-ab-¯v h-iw-Xn-cn-ªv In-S-¡pó-Xv kv-X-\-§Ä-¡v aÀ-Z-ap-ïm-¡pw. I-an-gv-óp-In-S-¡pó-Xv bq-{S-kn-s\bpw _m-[n-¡pw.

sXm-ï-th-Z-\-bp-Å k-ab-¯v I-gp-¯v ]-c-amh-[n t\-sc-bm-¡n a-eÀ-óv In-S-óp-d-§p-I. D-d-¡-¯nð ]ñn-dp-½p-ó io-e-ap-Å-hcpw A-sXm-gn-hm-¡m³ a-eÀ-óp-In-S-óp-d-§p-ó-Xm-Wv \ñXv. a-eÀ-óv In-S-¡p-t¼mÄ ssI-IÄ t\-sc-bm-¡n-sh-¡p-I. ssI-IÄ a-S-¡n-sh-¨mð B `m-K-t¯-bv-¡v Xn-cn-ªp-In-S-¡m³ kzm-`m-hn-I-ambpw H-cp t{]-c-W-bp-ïm-Ipw. I-an-gv-óp- In-S-óp-d-§-p-ó-hÀ-¡m-Wv IqÀ-¡w h-en Iq-Sp-X-se-óv ]-d-bpw. I-gp-¯n-sâ s]m-kn-j³ i-cn-bñm-sX h-cp-óXp-sIm-ïm-Wv IqÀ-¡w hen-b Iq-Sm³ Im-c-Ww.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category