1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

Im³-kÀ h-cm-Xn-cn-¡m³ am-{Xañ, X-Sn Ip-d-bv-¡m\pw ss{^-bn-Mv ]m-\p-Ifpw t]-¸À t¹-äp-Ifpw D-]-tbm-Kn-¡-cpXv; ]pXn-b ]T-\-dn-t¸mÀ-«v Nq-ïn-¡m-«póXv

Britishmalayali
kz´wteJI³

X-Sn-Ip-d-bv-¡m³ a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw hym-bm-aw sN-¿p-ó-hcmtWm \n§Ä? F-¦nð A-X-n-\p-Å {i-aw BZyw Xp-S-t§ï-Xv A-Sp-¡-f-bnð-\n-óm-sW-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. t\m¬ kv-än-¡v ]m-{X-§-fnepw ]m-\p-I-fn-epw `-£-W-ap-ïm-¡pó-Xv A-h-km-\n-¸n-¡p-I-bm-Wv BZyw th-ï-sX-óv ]pXn-b ]T-\w \nÀ-tZ-in-¡póp. t]-¸À t¹-äp-I-fp-sS D-]-tbm-Khpw C-tXm-sSm-¸w A-h-km-\n-¸n-¡-sW-saópw A-hÀ D-]-tZ-in-¡póp.

t]-¸À t¹-äp-I-fnepw ]m-\p-I-fnepw aäpw Im-Wpó s]À-^vfq-tdm-Bð-ss¡ð F-ó-dn-b-s¸-Sp-ó h-kv-Xp-¡-fm-Wv Ip-g-¸-ap-ïm-¡p-ó-Xv. `£-Ww Z-ln-¸n-¡p-ó-Xn-\p-Å ti-jn-Ip-d-bv-¡m³ C-h Im-c-W-am-Ip-óp-sï-óm-Wv I-sï¯ð. s]À-^vfq-tdm-Bð-ss¡ð Im³-k-dn\pw tlmÀ-tam¬ A-k-´p-en-Xm-h-Ø-bv¡pw {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\-¯n-sâ X-IÀ-¨-bv¡pw Im-c-W-am-Ip-sa-óv K-th-j-IÀ t\c-t¯ X-só I-sï-¯n-bn-«pïv. Aan-X h-®-¯n\pw C-Xv Im-c-W-am-Ip-sa-óm-Wv ]pXn-b I-sï¯ð.

lmÀ-hm-Uv kÀ-h-I-em-im-e-bn-se K-th-j-I-cm-Wv ]pXn-b ]T-\-¯n-\v ]n-ónð. A-an-X-h-®-ap-ÅXpw X-Sn-bp-Å-Xp-am-b 621 t]-sc-bm-Wv K-th-j-IÀ ]T-\-hn-t[-b-am-¡n-bXv. `-£-W-{I-ao-I-c-W-¯n-eq-sS Xp-S-¡-¯nð 6.4 Intem i-co-c-`m-cw Ip-d-¨ ChÀ, ]n-óo-Sv `-£-W-{I-ao-Ic-Ww H-gn-hm-¡n-b-t¸mÄ ti-jn-¨ H-ó-c-hÀjw-sImïv 2.7 Intem Iq-Sn-b-Xm-bn K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. i-co-c-`m-cw Iq-Sn-b-h-cp-sS c-à-¯nð s]À-^vfq-tdm-Bð-ss¡-en-sâ km-ón-[yw Iq-Sp-X-em-bn-cp-óp-sh-óv K-th-j-IÀ I-sï¯n.

c-à-¯nð s]À-^vfq-tdm-Bð-ss¡-en-sâ Af-hv Iq-Sp-X-ep-Å kv-{Xo-I-fn-em-Wv i-co-c-`m-cw Iq-Sp-X-em-bn hÀ-[n-¨Xv. Z-l-\-{]-{Io-b-bnð C-Xv X-S-Ê-ap-ïm-¡p-ó-Xn-\m-em-Wv X-Sn Ip-d-bv-¡m-\p-Å {i-a-§Ä ^-ew-Im-Wm-sX t]m-Ip-óXv. Im³-k-dn-\v am-{X-am-Wv s]-À-^vfq-tdm-Bð-ss¡ð Im-c-W-am-Ip-ó-sX-ó ap³-[m-c-W Xn-cp-¯p-ó-Xm-Wv C-t¸mg-s¯ I-sï-¯-seópw C-Xv tem-I-sa-§p-apÅ tIm-Sn-¡-W-¡n-\v B-fpI-sf _m-[n-¡p-óp-sïópw ]T-\-¯n-\v t\-XrXzw \ðIn-b s{]m-^-kÀ ^n-en-¸v {K³-Uo³ ]-d-ªp.

]m-\p-I-fnepw t\m¬-kv-än-Iv ]m-{X-§-fnepw `-£-W-ap-ïm-¡pó-Xv Ip-d-bv-¡p-Ibpw t]-¸À t¹-än-sâbpw sa-gp-¡p-Å ]m-{X-§-fp-sSbpw D-]-tbm-Kw Ip-d-bv-¡p-Ibpw sN-bv-Xmð s]À-^vfq-tdm-Bð-ss¡-en-s\ \n-b-{´n-¡m-\m-Ip-sa-óv K-th-j-IÀ ]-dªp. C§-s\ sN-bv-Xmð Ub-äv \n-b-{´n-¡m-\p-Å {i-a-§Ä ^-ew-Im-Wm\pw X-Sn \n-b-{´n-¡m\pw km-[n-¡p-saópw A-hÀ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category