1 GBP = 100.50 INR                       

BREAKING NEWS

\memw h-b-knð \r¯m`ym-kw Xp-S§n-b {ip-Xn Nn-e-¦-b-Wn-ªp Im-WnI-sf hn-kv-a-bn-¸n-¨-Xv `-c-X-\m-Sy-¯n-sâ a-l\o-b `mh-§-tfmsS; G-jym-s\-äv U-b-d-ÎÀ {io-Ip-am-dn-sâ -a-I-fp-sS A-c-t§-äw B-tLm-j-am-¡n e-ï³

Britishmalayali
tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mð

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn {]-Xn-`-IÄ-¡v G-ähpw Iq-Sp-Xð A-hk-cw H-cp-¡n \ð-Ip-ó hy-àn-Xz-am-Wv {io-Ip-amÀ F-ó G-jym-s\-äv U-b-dÎÀ. B {io-Ip-am-dn-sâ a-IÄ Po-hn-Xw X-só `-c-X-\m-Sy-¯n-\m-bn am-än h-¨ I-em-Im-cn-bmWv. {ip-Xn-bp-sS A-c-t§-äw Có-se e-ï-\n-se F-sk-Iv-kv hpUv t^mÀUv {Ko\nð kÀ sPbnwkv tlm¡n lmfnð £-Wn-¡-s¸-« AXn-Yn-IÄ-¡v ap-¼nð \-S-ó-t¸mÄ A-hn-kv-a-c-Wo-bam-b H-cp I-em-\p`-hw B-bn am-dp-I-bm-bn-cpóp.

i-\n-bmgvN ssh-In-«v A-ôp-aWn-tbmsS hpUv t^mÀUv {Ko³ ]mÀesaâv AwKw Cbm³ kvan¯v D-ZvLmS\w sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv ]-cn-]m-Sn-¡v Xp-S-¡-am-b-Xv. Ip-«n-¡m-ew ap-Xð-t¡ \r-¯w A-`y-kn-¨p Xp-S§n-b {ip-Xn Im-WnI-sf A-¼-cn-¸n-¡p-ó {]-I-S-\m-Wv A-c-§nð Im-gv-¨h-¨Xv. hÀ-j§-Ä \o-ïp \n-ó ]-cn-io-e-\-¯n-\p ti-j-am-Wv A-Xyp-Öz-e {]-I-S-\-t¯m-sS \r-¯ cwK-s¯ ssP-{X-bm-{X Xp-S-§n-bn-cn-¡p-óXv. {]ikvX \À¯Inbpw Kpcphp-amb `mKye£van XymKcmPsâ in£W¯nem-Wv {ip-Xn {io-Ip-a-mÀ ]cnioe\w \S¯n hcp-ó-Xv.

thm¡ð þ A]ÀW iÀ-½, arZw-Kw- `hm\n i¦À, hben³ þ tUmÎÀ tPymÕ\ {io-Im´v, ^veq«v þ a[pkqZ\³, kv-s]-jyð s]À-«v-Iyq-j³ - Im-Þym- ko-Xmw-]-c-\m-Y³ FónhcpsS t\-XrXz¯nð \Só ssehv HmÀ¡kv{SbpsS klm-b¯mð {ipXn \S¯nb anópó {]IS\w ImWnIfpsS I¿Sn t\Snsb-Sp-¡p-ó-Xm-bn-cpóp.

KtWi kvXpXn-tbm-Sp Iq-Sn B-cw-`n-¨ {ip-Xn-bp-sS {]-I-S\w tÇm-Iw, B-em-cn¸v , P-Xn-kzcw, hÀWw, tZhn, `P³, Xnñm-\ F-óo `cX\mSy¯n\v hyXykvXcq]-§-tfm-sS-bm-Wv k-am-]n-¨Xv. G-Xm-ïv c-ï-c a-Wn¡q-tdm-fw \o-ïp-\nð-¡p-ó {]-I-S-\-am-Wv Im-gv-N-h-¨Xv.
\memw h-b-knð \r-¯ ]T-\w B-cw-`n-¨ {ip-Xn A-ômw h-b-kn-em-Wv B-Zy-am-bn th-Zn-bnð I-b-dn-bXv. jn-Pp ta-t\m³ F-ó A-[ym-]-I-\m-bn-cp-óp {ip-Xn-bp-sS B-Zy Kp-cp. 2010 ap-X-em-Wv `m-cy-e-£v-an Xym-K-cmP-\p Io-gnð {ip-Xn \r-¯ ]T-\w B-cw-`n-¡p-óXv. sF-F-kv-Sn-Un ]-co-£ t{K-Uv kn-Iv-kv Un-Ìnw-Kv-j-t\m-sS {ip-Xn ]m-km-Ip-Ibpw sN-bv-Xn-«p-ïv.

\r-¯ cw-K-t¯-¡v X-só Iq-Sp-Xð {i-² tI-{µo-I-cn-¡p-h-m-\m-Wv {ip-Xn-bp-sS Xo-cp-am\w. Bð-t¨-cn s^-Ìnhð, B\-µv Sn-hn ^nenw A-hmÀ-Uvkv, {Sn-hm³{Uw sa-Un-¡ð {Km-Pp-th-äv-kv A-tkm-kn-tb-j³ F-óo th-Zn-I-fnepw {ip-Xn \r-¯w A-h-X-cn-¸n-¨n-«p-ïv. \r-¯¯n-s\m-¸w, H³-]Xmw hb-kp apXð sh-t̬ ¢m-kn¡ð h-b-en³ ]Tn-¡p-ó Cu I-em-Im-cn bp-kn-Fñnepw kv-{Smäv-t^mÀUv, Cu-kv-äv e-ï³ ayq-kn-Iv s^-Ìn-h-enepw ]-s¦-Sp-¯n-«pïv.

\r-¯-cw-K-¯v H-t«-sd t\-«-§Ä kz-´-am-¡n-bn-«p-Å `m-Ky-e-£v-an Xym-K-cmP-\p Io-gnð \r-¯w A-`y-kn-¡m³ A-hk-cw e-`n¨-Xv X-sâ `-m-Ky-am-bn I-cp-Xp-óp-sh-óv {ip-Xn ]-d-bpóp. I-em-t£-{Xbnð \nópw Un{Kn t\Sn-b `m-Ky-e-£v-an-bp-sS B-Zy Kp-cp ]n-Xm-hv BÀ hn Xym-K-cm-P³ X-só-bmWv. Xp-SÀ-óv Kp-cp _m-e-tKm-]me-sâ Io-gnð A-`n-\-b ]Tn-¨ `m-Ky-e-£v-an IÀ-Wm-Sn-Iv ayq-kn-Inepw ]-cn-ioe-\w t\-Sn-bn-«p-ïv.

Hm-Ä C´ym se-h-enð `-c-X-\mSyw Un-{Kn-bnð sk¡âv dm-¦v t\Sn-b `m-Ky-e-£v-an-¡v A-e-l-_m-Zv {]-bm-Kv kw-Ko-Xv k-an-Xn-bpsS bp-h {]-Xn-`m ]p-c-kv-¡m-c-hpw C´ym K-h¬-saân-sâ `-c-X-\mSyw kv-tIm-fÀ-jn-¸v A-hmÀUpw e-`n-¨n-«p-ïv. `m-Ky-e£van2010ð bp-sI-bn-se-¯n-b-tXm-sS-bm-Wv {ip-Xn-¡v \r-¯w A-`y-kn-¡m³ A-h-k-cw e-`n-¨Xv. `-c-X-\mSyw Nn-«-tbm-sSbpw Ir-Xyam-b co-Xn-bnepw ]Tn-¸n-¡p-ó `m-Ky-e-£v-an-bp-sS Øm]-\w h-gn \n-ch-[n Ip-«n-IÄ-¡m-Wv ]-co-£-IÄ F-gp-Xn ]m-km-Ip-hm\pw Un-{Kn-IÄ F-Sp-¡p-hm\pw km-[n-¨n-«p-Å-X. {_n-«o-jv cm-Ún ]-s¦-Sp-¯ _-¡nw-Kvlmw ]m-e-kn-se N-S-§nepw `mKye£v-an \r-¯w A-h-X-cn-¸n-¨n-«pïv.
t^m-t«m I-S-¸mSv: t_m-_n tPmÀÖv

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category