1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Fñm Zn-h-khpw th-ï; ]t£, D-Å-Znh-kw a-Wn-¡q-dnð c-ïpX-h-W thWw; kv-t\-l-t¯m-sS sI-«n-¸n-Sn-¡m³ a-d-¡-cpXv; Ip-«n-IÄ D-ïm-Im¯ Z-¼-Xn-amÀ-¡v amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§-fp-am-bn hn-Z-Kv-[À

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-«n-I-fp-ïm-Im-¯-Xn-sâ Zpx-J-¯nð Po-hn-¡p-ó Z-¼-Xn-amÀ \-ap-¡p-Np-äpw G-sd-bpïv. Nn-In-Õ-Ifpw ]q-P-Ifpw h-gn-]m-Sp-I-fp-am-bn \-S-¡p-ó-hÀ. im-cocn-I _-Ô-¯n-teÀ-s¸-Sp-t¼mÄ Nne s]m-Sn-ss¡-IÄ {]-tbm-Kn-¨mð KÀ-`w [-cn-¡m-\m-Ip-sa-ó X-c-¯nð H-t«-sd hn-izm-k-§fpw tI-«p-tIÄ-hn-I-fpw cw-K-¯pïv. Fñm-Zn-h-khpw sk-Iv-kn-teÀ-¸-Sp-I, I-^v knd-¸v Ip-Sn-¡p-I, ssew-Kn-I-_-Ô-¯n-teÀ-s¸-Sp-t¼mÄ Im-ep-I-fp-bÀ-¯n-sh-¡p-I, ]qÀ-W-N-{µ-\p-Å Znh-kw _-Ô-s¸-Sp-I XpS-§n hn-izm-k-§-tf-sd-bmWv.

F-ómð, KÀ-`n-Wn-I-fm-Im³ k-lm-bn-¡p-ó Nn-e s]m-Sn-ss¡-I-fp-sï-óv ssh-Zy-im-kv-X-cwK-s¯ hn-Z-Kv-[À ]-d-bpóp. h-Ôy-X-sbó-Xv ]-e Im-c-W§Ä-sIm-ïp-ïm-Imw. ]-¦m-fn-I-fp-sS B-tcm-KyI-ctam ]m-c-¼cytam B-b X-I-cm-dp-IÄ A-Xn-\v h-gn-sh-¡mw. F-ómð, A-sXm-s¡ A-Xn-Po-hn-¨v KÀ-`w [-cn-¡m³ Nn-e amÀ-K-§Ä D-sï-óv A-hÀ ]-d-bpóp. KÀ-`-[m-c-W-¯n-\p-Å km-[y-X-IÄ hÀ-[n-¸n-¡p-ó-h- am-{X-amWv C-h-sbópw A-hÀ {]-tXyIw HmÀ-an-¸n-¡póp.

Ip-«n-I-fp-ïm-hp-ón-sñ-ó k-½À-±-¯nð ssew-Kn-I-_-Ô-¯n-ð GÀ-s¸-Sm-Xn-cn-¡p-I-bm-Wv BZyw th-ï-Xv. {]-Xyp-Zv-]m-Z-\-¯n-\p am-{X-am-bn sk-Iv-kn-teÀ-s¸-Sm-Xn-cn-¡p-I. am-\-kn-I-kw-LÀ-jañ, am-\kn-tImñm-k-am-Wv sk-Iv-kn-em-h-iy-sa-óv Hlmtbm bq-Wn-th-gv-kn-än tlm-kv-]n-ä-en-se ssk-t¡m-f-Pn-kv-äv tUm. sj-cnð In-Mv-kv-_À-Kv ]-d-bpóp. k-½À-Zhpw h-Ôy-Xbpw X-½nð t\-cn-«v _-Ô-aptïm Fó-Xv C-Xph-sc sX-fn-bn-¡m-\m-bn-«n-sñ-¦n-epw, A-sXm-cp Im-c-W-am-tb-¡m-sa-óv A-hÀ ]-d-bpóp.

kv{Xo tlmÀ-tam-WpI-sf k-½À-Zw _m-[n-¡p-sa-óv hy-à-am-bn-«p-ïv. A-tÞm-Zv-]m-Z-\-s¯bpw C-Xv _m-[n-¡pw. ]p-cp-j-òm-cp-sS _o-tPm-Zv-]m-Z-\-¯n\pw k-½À-Zw {]-Xn-Iq-e-am-sWópw K-thj-Ww sX-fn-bn-¨n-«pïv. _o-P-§-fp-sS t]m-¡n-\v th-Kw Ip-d-bp-Ibpw Ah KÀ-`m-i-b-¯n-te-¡v F-¯n-t¨-cm³ km-[n-¡m-sX h-cn-Ibpw sN-¿p-sa-óm-Wv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óXv.

Fñm Zn-h-k-hpw im-cocn-I _-Ô-¯n-teÀ-s¸-«n-sñ-¦n-epw, GÀ-s¸-Sp-t¼mÄ H-cp-a-Wn-¡q-dn-\n-sS c-ïp-X-h-W-sb-¦n-epw km-[n-¨mð A-Xv KÀ-`-[m-c-W-km[yX hÀ-[n-¸n-¡p-sa-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. aq-óp-a-S-t§m-fw KÀ-`-[m-c-W-km[yX hÀ-[n-¡p-sa-óm-Wv A-hÀ A-`n-{]m-b-s¸-Sp-óXv. KÀ-`n-Wn-I-fm-Im-\p-Å km[y-X B-dv i-X-am-\-¯nð-\n-óv 21 i-X-am-\-am-bn hÀ-[n-¸n-¡p-sa-óv {_n-«-\nð \-S-ó ]T-\w sX-fn-bn-¡p-óp. H-cp-a-Wn-¡q-dn-\n-sS cïmw X-h-W _-Ô-s¸-Sp-t¼mÄ, c-ïm-a-Xp-h-cp-ó _o-P-§Ä _o-P-k¦-e-\ km[y-X Iq-«p-sa-óm-Wv A-h-cp-sS I-sï¯ð.

Fñm-Zn-h-khpw im-cocn-I _-Ô-¯n-teÀ-s¸-Spó-Xv ]p-cp-j- _o-P-¯n-sâ Iu-ïv Ip-d-bv-¡p-sa-óv \yq-tlm-¸v s^À-«n-en-än skâ-dn-se tUm. k-loÀ saÀ-ln ]-d-bpóp. Xp-SÀ-¨-bm-bn c-ïp-Znh-kw sk-Iv-kn-teÀ-s¸-«mð _o-P-¯n-sâ Iu-ïv K-Wy-am-bn Ip-d-bpw. G-gp-Zn-h-ks¯-sbm-s¡ C-S-th-f-bnð _-Ô-s¸-Sp-I-bm-sW-¦nepw ^-ew e-`n-¡-W-sa-ónñ. H-cp-a-Wn-¡q-dn-\n-sS c-ïm-a-Xp-ïm-Ip-ó kv-J-e-\-¯n-se _o-P-§Ä-¡v B-tcm-Kyw Iq-Sp-X-em-bn-cn-¡p-sa-óv saÀ-ln ]-d-bp-óp.

Ir-Xyam-b k-ab-¯v sk-Iv-kn-teÀ-s¸-Sp-I-bm-Wv G-ähpw ^-e-{]-Zw. ]-¦m-fn-bpsS Hm-hp-te-j³ ]n-co-Uoð, Fñm c-ïma-s¯ Zn-h-khpw Xp-SÀ-¨-bm-bn c-ïpX-h-W ho-Xw sk-Iv-kn-teÀ-s¸-Sm³ tUm. anÀ-ln ]-d-bpóp. C-Xn-\n-sS-bp-Å ka-bw ]-¦m-fn-IÄ A-Sp-¯n-S-]-g-Inbpw em-fn¨pw ]-c-kv]-cw D-t¯-Pn-¸n-¨p-sIm-ïn-cn-¡Ww. k-½À-Z-anñm-sX sk-Iv-kn-teÀ-s¸-Sp-ó-Xn-\v C¯-cw D-t¯-Pn-¸n-¡-ep-IÄ hgn-sbm-cp-¡p-saópw hn-Z-Kv-[À ]-d-bp-óp.

Nn-e {]-tXy-I s]m-kn-j-\p-I-fnð ssew-Kn-I-_-Ô-¯n-teÀ-s¸-Spó-Xv KÀ-`-]m-{X-¯n-te-¡v _oP-s¯ F-{Xbpw th-K-sa-¯n-¡m³ k-lm-bn-¡p-sa-ópw KÀ-`-[m-c-W km[y-X hÀ-[n-¸n-¡p-saópw Nn-eÀ ]-d-bm-dpïv. F-óm-en-Xn-\v im-kv-{Xo-bam-b sX-f-n-hp-I-sfm-óp-anñ. F-ómð, kv-J-e-\-¯n-\v tijw Ip-d-¨p-t\-cw-Iq-Sn ]-¦m-fn-sb Nq-Sm-¡n-\nÀ-¯pó-Xv KÀ-`-km[y-X hÀ-[n-¸n-¡p-sa-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. C§-s\ D-t¯-Pn-¸n-¨v \nÀ-¯p-t¼mÄ, ]-¦m-fn-bp-sS P-\-t\-{µ-bhpw D-t¯-Pn-X-am-bn \nð-¡pw. A-Xv A-Xn-\p-Ån-se¯n-b _o-P-s¯bpw Iq-Sp-Xð ti-jn-bp-Å-Xm-¡p-sa-ópw K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category