1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

]q-fn-se {]-bÀ {Kq-¸v 375 ]u-ïv \ð-In-b-t¸mÄ sN-ÌÀ-^o-ðUn-se kotdm a-e-_mÀ I-½yq-Wn-än 1337 ]u-ïv \ðIn: A-h-km-\n-¸n¨n«pw \nÀ-¯msX bp-sI a-e-bm-fn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

ss_-Pp-hn-sâ Ip-Spw-_-¯n\v hy-àn-K-X k-lm-b-§Ä \ð-Ip-hm-\p-Å A-hkcw A-h-km-\n-¸n-¨n«pw C-ó-sebpw hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn \n-ch-[n t]-cm-Wv k-lm-bw H-gp-¡n-b-Xv. Iq-Sm-sX, ]q-fn-se {]-bÀ {Kq¸pw sN-ÌÀ-^o-ðUn-se kotdm a-e-_mÀ I-½yq-Wn-änbpw k-am-l-cn-¨ Xp-Ibpw hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-se¯n. ]q-fn-se {]-bÀ {Kq-¸v k-am-l-cn-¨ 300 ]u-ïn-\v 75 ]u-ïmWv Kn-^v-äv F-bv-Uv e-`n-¨-Xv. sN-ÌÀ-^o-ðUn-se kotdm a-e-_mÀ I-½yq-Wn-än k-am-l-cn-¨ 1070 ]u-ïv k-am-l-cn-¨-t¸mÄ Kn-^v-äv F-bv-Uv B-bn e-`n¨ 267.50 ]uïv AS-¡w 1337.5 ]u-ïm-Wv hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-se-¯n-b-Xv. Cu c-ïp {Kq-¸p-I-fp-sSbpw tNÀ-¯v 342.5 ]u-ïm-Wv Kn-^v-äv F-bv-Uv C-\-¯nð am{Xw ss_-Pp-hn-sâ Ip-Spw-_-¯n-\v e-`n-¡p-óXv.

Có-se _m-¦v A-¡u-ïnepw hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnepw e-`n-¨ Xp-I Iq-Sn tNÀ-¡p-t¼mÄ 17241.25 ]u-ïm-Wv C-Xph-sc e-`n-¨n-cn-¡p-óXv. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnð e-`n¨ 13,082 ]u-ïv Kn-^v-äv F-bv-Uv AS¡w 16,056.25 ]uïpw _m-¦v A-¡u-ïn-te¡v 1185 ]u-ïp-am-Wv e-`n-¨Xv. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnð e-`n-¨ Xp-I-bnð \n-ópw 3.5 i-X-am\w I-½o-j³ Xp-I-bpw Ip-d-¨v _m-¡n-bp-Å Xp-I-bm-Wv ss_-Pp-hn-sâ Ip-Spw-_-¯n-\v \ð-Ip-I. hy-àn-K-X k-lm-b-§Ä C-\nbpw \ð-tI-ï-Xn-sñ-óv R-§Ä hoïpw ]-d-bp-I-bmWv. ss_-Pp-hn-sâ Ip-Spw-_-¯n-\m-bn kw-L-S-\-IÄ k-am-l-cn-¡p-ó Xp-I-bv-¡m-bm-Wv H-cmgv-N IqSn hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv \n-e-\nÀ-¯n-bn-cn-¡p-ó-sX-óv hoïpw HmÀ-½n-¸n-¡póp.
ss_-Pp-hn-sâ Ip-Spw-_-¯n-\v sh-dpw 9000 ]u-ïv \ð-Ip-hm³ B-cw-`n-¨ Cu A-¸oð C-óv 17000 ]u-ïv IS-óp \-nð-¡p-hm³ G-ähpw hen-b Imc-Ww bp-sI a-e-bm-fn-IÄ H-gp¡n-b Im-cpWyw \n-d-ª kv-t\-lw X-só-bmWv. A-tXm-sSm-¸w Xsó, \nð-¡p-ó-XmWv hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn k-lm-bw \ð-Ip-t¼mÄ e-`n-¡p-ó Kn-^v-äv F-bvUv. Có-se c-ïp kw-L-S-\-IÄ A-hÀ k-am-l-cn-¨ Xp-I hnÀ-Pn³ A-¡u-ïv h-gn \ð-In-b-t¸mÄ 342.5 ]u-ïm-Wv Kn-^v-äv F-bv-Uv C-\-¯nð am{Xw e-`n-¨-sXó-Xv C-Xn-\v G-ähpw hen-b D-Zm-l-c-W-amWv. A§-s\ sN-dpXpw h-ep-Xpam-b \n-ch-[n k-lm-b-§ð e-`n-¨-t¸mÄ 2974.25 ]u-ïm-Wv C-Xph-sc Kn-^v-äv F-bv-Um-bn e-`n-¨Xv.

{_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utïjs\ Gð¸n¡pó ]W¯nsâ IrXyamb IW¡p XÕabw hmb\¡mcpsS hncð Xp¼nð e`yamsWóXpw Hmtcmcp¯cpsS hnlnXhpw s]mXpkaql¯n\p kpXmcyambn ]cntim[n¡m³ kwhn[m\w DsïóXpamWv hnÀPn³ aWn A¡uïv hgn Kn-^väv FbvUv tNÀ¯v [\klmbw \ðIm³ hmb\¡msc t{]cn¸n¡p-ó-Xv. AXp-sIm-ïpX-só {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn \n-§-fp-sS k-lm-bw ske-Îv sN-bv-X ti-jw Kn-^v-äv F-bvUv- sIm-Sp-¡m³ A-\p-h-Zn-¨p-Å t_m-Iv-knð Sn-¡v sN-¿pI. C§-s\ e-`n-¡p-ó ap-gp-h³ Xp-Ibpw Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS R-§Ä \n-j-bv-¡v ssI-am-dp-ó-XmWv.

Kn-^v-äv F-bv-Uv bp-sI-bnð \n-Ip-Xn A-S-¡p-ó hy-àn-IÄ-¡v am-{X-am-Wv _m-[Iw. G-sX-¦nepw c-Pn-kv-t{S-Uv kw-LS-\tbm I-¼-\n-bpsStbm t]-cn-em-Wv ]-Ww \ð-Ip-ó-sX-¦nð Kn-^v-äv F-bv-Uv e-`n-¡p-I-bnñ F-óp a-d-¡-cpXv. AXp-sIm-ïv \n-§Ä C§-s\ ^-ïv ti-J-cn-¨mð G-sX-¦nepw hy-àn-bp-sS A-¡u-ïnð \nópw \ð-Ip-I. \n-§Ä A-S-¨ \n-Ip-Xn ]-W-am-Wv kÀ-¡mÀ C-Xph-gn Xn-cn-¨p \ð-Ip-ó-Xv F-óp a-d-¡-cpXv. C§-s\ G-sX-¦n-epw H-cp kw-LS-\tbm Iq-«m-bv-atbm ]-Ww \ð-In-bmð G-Xv kwL-S-\ F-{X ]uïv \ð-In F-óp {_n-«o-jv a-e-bm-fn hmÀ-¯-bnð hy-à-am-¡p-ó-Xm-Wv.

]m³{InbmänIv t\{In«n-kn-Mv Fó tcm-K-w _m-[n¨v I-gn-ª _p-[-\m-gv-N-bm-Wv ss_-Pp a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§n-bXv. A-óv cm-hn-se ap-Xð-¡p X-só ss_-Pp-hn-sâ Øn-Xn tam-f-am-sW-ó dn-t¸mÀ-«p-IÄ h-ón-cp-óp-sh-¦n-epw bp-sI- -ae-bm-fn-I-fp-sS {]mÀ-°-\-I-sfñmw hn-^-e-am-¡n a-c-W hmÀ-¯ F-¯p-I-bm-bn-cpóp. tIm«-bw X-e-tbm-e-¸d-¼v Io-gqÀ kz-tZ-in-bm-b -ss_-Pp I-e-b¯pw Ip-óv C-S-h-I-bn-se In-W-äp-I-c-bnð Ip-Spw-_mw-K-amWv. sh-dpw 43 hb-kv am-{X-am-bn-cp-óp {]mbw. F-bv-ôð, A-tem-W F-óo ]-d-¡-ap-äm-¯ c-ïp Ip-ªp-§-fm-Wv ss_-Pp-hn\pw \n-j-bv-¡pw.

H-ó-c hÀ-jw Iq-Sn I-gn-ªmð ]n BÀ e-`n¡pw F-ó B-izm-k-¯n-\nSbn-em-bn-cp-óp Zpc´w Cu Ip-Spw_-s¯ hn-gp-§n-bXv. A-Xn-\n-S-bnð hn-[-hbm-b \n-j-bp-sS \-gv-kn-Mv tlm-an-sâ kv-t]m¬-kÀ sse-k³-kv Iq-Sn d-±m-¡n F-ó Øn-XnK-Xn kw-Pm-X-ambn. C-tXmsS \n-j¡pw ap-t¼m-«v t]m-Im³ ]-äm-¯ Øn-Xn-bm-Wp-ÅXv. hn-k ]p-Xp-¡m³ th-ïn kp-lr-¯p-¡-fnð \n-ópw ]-cn-N-b-¡m-cnð \nópw ti-J-cn-¨ H³-]-Xn-\m-bncpw ]u-ïv aS-¡n \ð-Im-sX C-hÀ-¡v a-S-¡ bm-{X t]mepw km-[n-¡nñ. ar-X-tZ-lw \m-«n-te-¡v sIm-ïv t]m-tIï-Xv A-Xn-t\-¡mÄ {]-[m\w. \m-«nð sN-ómepw sIm-Sp-¡m-\p-Å ]-Ww sIm-Sp-¯p XoÀ-¡-Ww. Xsâ ZpÀhn[nbnð ]I¨p \nð¡pó \n-j¡pw cïv Ip-cp-óp s]¬-Ip-ªp-§-Ä-¡pw bpsI aebmfn kaql¯nsâ IcpXð IqsSbpsïó BizmkamWv Ct¸mÄ \m\mZn¡nð \nópw e`n¡pó-Xv.

Có-se _m-¦v A-¡u-ïn-te-¡v e-`n-¨ Xp-I-bp-sS tÌ-äv-saâv NphsS:

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category