1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

]mc-skäm-tamfpw C-_p-{]q-^\pw a-ª-fn-sâ G-g-bð-]¡-¯v h-cnñ; \-ap-¡v hn-izm-k-amb-Xv km-bn-¸n-sâ e-t_m-d-«-d-n-bnð ]-co-£n-¨v hn-P-bn-¨-t¸mÄ; B-b-pÀ-th-Z-¯n-\v H-Sp-hnð sh-Å-¡mc-sâ Aw-Ko-Imcw

Britishmalayali
kz´wteJI³

]-\nbpw i-co-cw th-Z-\bpw h-ómð \m-sañm-hcpw tX-Sn-t¸mhp-I ]m-c-skäm-tamfpw C-_p-{]q-^-\p-am-bn-cn-¡pw. F-ómð, Cu th-Z-\m-kw-lm-cn-I-sf-¡mÄ \q-dp-aS-§v tI-a-\m-Wv \-½p-sS km-[m-c-W a-ªÄ F-ó-dnbm-tam? \m«p-ssh-Zy-òmcpw B-bpÀ-th-Z-¡mcpw a-ª-fn-sâ Kp-W-K-W-§Ä F-{X ]-d-ªmepw Aw-Ko-I-cn¨p-sIm-Sp-¡m-¯ \mw C-\n A-Xv ]-Xp-s¡ Aw-Ko-I-cn-¨p-Xp-S-§pw. Im-c-Ww, A-Xv ]m-Ým-Xy im-kv{X-tem-Ihpw Aw-Ko-I-cn-¨p -I-gn-ªn-cn-¡póp.

Imbn-I cw-K-¯p-ïm-Ip-ó ]-cn-¡p-IÄ t]mepw t`-Z-s¸-Sp-¯m³ a-ªÄ D-¯-a-am-sW-óm-Wv K-th-j-I-cp-sS I-sï-¯ð. ]m-c-skäm-tam-fn-s\bpw C-_p-{]q-^-s\bpw t]m-ep-Å a-cp-óp-I-fp-sS A-tX Kp-Ww X-só a-ª-fnð-\nópw e-`n-¡p-ópïv. F-ómð, ]mÀ-iz-^-e-§-fn-sñó-Xv a-ª-fn-s\ Zn-hyu-j-[-am-¡p-óp-sh-óv C-ä-en-bn-se an-em-\n-ep-Å shte-b dn-kÀ-¨v F-ó a-cp-óp-I-¼-\n-bn-se tUm. {^m³-skkvtIm Un ]n-btdm ]-d-bpóp.

d-Kv-_n t]m-se- t¢-i-I-camb I-fn-¡n-sS-tb-ä ]-cn-¡n-\v a-ªÄ Nn-In-Õ \S-¯n ^-e-h-¯m-sW-óv sX-fn-bn¨p-sIm-ïm-Wv {^m³-skkvtIm Cu I-sï-¯ð \-S-Xvv-Xn-bXv. I-fn-¡n-sS ho-gv-N-bnepw aäpw t]-in-IÄ-¡p-ïm-Ip-ó £-Xw Nn-In-Õn-¡p-ó-Xn-\v a-ªÄ A-Xyp-¯-a-am-sW-óv A-t±-lw ]-d-bpóp. hm-X-tcm-Kn-IÄ¡pw \n-e-hn-se Nn-In-Õ-bn-ep-ïm-Ip-ó Ip-g-¸-§-fnñm-sX Nn-In-Õn-¡p-ó-Xn-\v a-ªÄ Kp-W-I-c-am-Ip-sa-óm-Wv A-h-cp-sS hn-e-bn-cp-¯ð.

Hm-kv-täm-t]m-tdm-kn-kv X-S-bp-ó-Xn-\v a-ªÄ an-I-¨-Xm-sW-óv I-gn-ª hÀ-jw ta-bnð ]p-d-¯p-h-ó K-th-j-W-¯nð sX-fn-ªn-cpóp. {]m-bm-[nIyw sIm-ïp-ïm-Ip-ó A-Øn£-bw ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn-\v a-ªÄ Kp-W-I-c-am-sW-óv sK-t\m-h kÀ-h-I-em-im-e-bn-se K-th-j-I-cm-Wv I-sï-¯n-b-Xv. a-ªÄ sIm-ïp-Å a-cp-óv B-dp-am-kw D-]-tbm-Kn-¨mð Fñp-I-fp-sS km{µ-X G-gv i-X-am-\w h-sc Iq-Sp-óp-sï-óm-bn-cp-óp A-h-cp-sS I-sï-¯ð.

a-ª-fn-se IpÀ-¡p-an³ F-ó L-S-I-am-Wv A-Xn-s\ Hu-j-[-am-¡n am-{dp-óXv. C-Xn-\v ]m-c-skäm-tam-fn-s\tbm a-äv thZ-\m kw-lm-cn-Isf-tbm t]m-se ]mÀ-iz ^e-§-sfm-óp-anñ. th-Z-\m-kw-lm-cn-IÄ I-gn-¨m-ep-ïm-Ip-ó Kym-kv-t{Sm {]-iv\-§-sfmópw a-ª-fn-sâ D-]-tbm-K-¯n-eq-sS h-cp-ón-sñópw K-th-j-IÀ I-sï¯n. am-{Xañ, t]-io-£-Xhpw aäpw s]-s«-óv ]-cn-l-cn-¡m\pw km-[n-¡p-óp-sï-ópw ap³ e-ï³þkv-tIm-«n-Mv d-Kv-_n ¢-_v Xm-cw B³K-kv kv-än-hmÀ-«n-s\ tI-{µo-I-cn-¨v \-S¯n-b ]T-¯nð K-th-j-IÀ I-sï-¯n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category