1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

Imtdm-Sn-¡p-ó-Xn-\n-sS tZ-jyw-]q-ïv Nq-ïp-hn-cð D-bÀ-¯n-¡m-«n-bm-epw 1000 ]u-ïv ]n-g-b-S-t¡-ïn h-cpw; \nb-aw ]-d-bpó-Xv F-s´-óv t\m-¡q

Britishmalayali
kz´wteJI³

ss{U-hv sN-¿p-t¼mÄ I-gn-bpó-{X im-´ kz-`m-hn-bm-bn-cn-¡p-I. Im-cWw, tZ-jy-s¸-«v a-äp ss{U-h-À-¡p-t\-sc Nq-ïp-hn-cð D-bÀ-¯n-¡m-Wn-¨mepw \n-§-fp-sS t]m¡-äv Im-en-bm-Imw. ss{U-hn-§n-\n-sS a-äv ss{U-hÀam-tcm-Sv I-bÀ-¡p-ó-hÀ-¡v 1000 ]u-ïv h-sc ]n-g-bo-Sm-¡m-sa-óv \n-b-a-¯nð ]-d-bpóp. ssI ]p-d-¯n-«v No-¯-hn-fn-¨mð-t¸m-epw ]n-g-b-S-t¡-ïn-h-cp-sa-óm-Wv N-«-¯nð ]-d-bp-óXv. s]m-Xp-Øe-¯v A-]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-am-dp-óXn-s\m-¸w a-äv ss{U-hÀ-am-cp-sS {i-² sX-än-¡m\pw C-Xn-S-bm-¡p-sa-óv I-ïm-Wv in-£ I-Sp-¸n-¡p-óXv.

1998þse ss{Iw B³-Uv Un-tkmÀ-UÀ B-În-sâ ]-cn-[n-bn-em-Wv C¯-cw Bw-Ky-hn-t£-]-§Ä h-cn-I. H-cm-fp-sS B-gv-N-i-¼-f-¯n-sâ aq-óp-`m-Kw ]n-g-bmbn Cu-Sm-¡m-hp-ó Ip-ä-am-Wn-sX-óv \n-b-a-¯nð ]-d-bpóp. a-äp ss{Uh-sd No-¯-hn-fn-¡m-\m-bn ssI Ìn-b-dn-§nð-\n-só-Sp-¡p-ó-tXmsS, \n-§Ä-¡v \n-§-fp-sS hm-l-\-¯n-ep-Å \n-b-{´-Ww \-ã-s¸-Sp-ó-Xmbpw \nb-aw ]-d-bpóp. km-t¦-Xn-I-am-bn CXpw in-£-bv-¡v Im-c-W-am-bn am-dpw.

Zn-h-khpw ssk-¡n-fnð Hm-^o-kn-te-¡v h-cp-t¼mÄ, F-Xn-sc h-cp-ó 40 i-X-am-\-t¯m-fw ss{U-hÀ-am-cpw a-äp-Åh-sc No-¯-hn-fn-¡pó-Xv {i-²-bnð-s¸-«n-«p-sï-óv _n-_n-kn A-h-Xm-c-I\m-b sPd-an ssh³ e-ï³ A-kw-»n {Sm³kv-t]mÀ-«v I-½-än-sb A-dn-bn-¨n-cp-óp. 2016þð X-só H-cmÄ C-Sn-¨p-ho-gv-¯p-sa-óv `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-b-Xmbpw A-t±-lw I-½-än-sb t_m-[n-¸n¨p. CXp-t]m-se bm-{X-¡m-sc `o-j-Wn-s¸-Sp-¯p-Ibpw sX-dn-hn-fn-¡p-Ibpw sN-bv-X- kw-`-h-§Ä B-hÀ-¯n¨Xn-\v jm-\n-Jv kntd-\ ]n-tb-gv-k¬ F-ó-bmÄ-¡v H-¼-Xp-am-kw P-bnð-in-£bpw t\-cn-tS-ïn-h-ón-«p-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category