1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

t{Im-bv-tUm-Wn-se I-½yqWn-än 3512 ]u-ïv \ð-In-b-tXm-sS 20,000 ]u-ïv ]n-ón«p; aqómw Znh-kw A-h-km-\n-¸n¨ ss_-Pp A-¸oð ssZ-\w-Zn-\w h-f-cpó-Xv C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ N-cn-{X-¯n-se G-ähpw hen-b A-¸o-ep-I-fnð H-óm-bn am-dp-I-bm-Wv shdpw aqópw Znh-kw am-{Xw \-S¯nb ss_-Pp A-¸oð. ÌpUâv hn-k-bnð F-¯n Po-hn-Xw I-cp-¸n-Sn-¸n¡pw ap-¼v- `m-cy-sbbpw a-¡-sfbpw H-ä-¡m-¡n t]m-b ss_-Pp-hn-sâ Ip-Spw-_-¯n-\v th-ïn hm-b-\-¡mÀ \ð-Ip-ó I-cp-WmÀ-{Zam-b k-lm-b-am-Wv C-ó-se 21936.25 B-bn D-bÀ-óXv. t{Imbv-tUm-Wn-se kotdm a-e-_mÀ I-½yqWn-än Kn-^v-äv F-bv-Uv AS-¡w 3512.5 ]u-ïv \ð-In-b-tXm-sS-bmWv Cu Xp-I B-bXv. I-ayp-Wn-än 2810 ]u-ïv C-«-t¸mÄ 702.5 ]u-ïv Kn-^v-äv F-bv-Um-bn e-`n-¨Xp-sIm-ïm-Wv A-h-cp-sS k-lm-b[-\w D-b-cp-óXv.

aq-óv Znh-kw sIm-ïv 14737 ]u-ïv ti-J-cn-¨v A-¸oð t¢m-kv sN-bv-sX-¦nepw Xp-SÀ-óp-Å Zn-h-k-§-fnð Nn-e kw-L-S-\-Ifpw hy-àn-Ifpw H-s¡ 7199.75 ]u-ïv Iq-Sn \ð-In-b-t¸m-gm-Wv ss_-Pp A-¸oð 21936.25 ]u-ïv B-bn D-bÀ-óXv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn 16,907 ]u-ïv e-`n-¨-t¸mÄ Kn-^v-äv F-bv-Uv B-bn am{Xw e-`n-¨ 3844.25 ]u-ïv Iq-Sn tNÀ-¯m-Wv 20,751.25 B-hp-Ibpw Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v 1185 ]u-ïv e-`n-¡p-Ibpw sN-bv-X-t¸mÄ B-Wv B-sI 21936.25 ]u-ïm-bn am-dn-b-Xv.

C-Xnð \nópw hnÀ-Pn³ a-Wn-¡v sIm-Sp-¡m-\p-Å 3.5 i-X-am-\w I-½oj³ Ipd-¨v _m-¡n-bpÅ Xp-I- F-{Xbpw th-Kw \nj-¡v ssI-am-dp-ó-XmWv. hn-À-Pn³ a-Wn h-gn e-`n-¨ ]-Ww Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-¡v h-cm-\p-Å Im-e-Xm-a-k-am-Wv ^-ïv \ð-Ipó-Xv ssh-In-¸n-¡p-óXv. kw-L-S-\-IÄ ti-J-cn-¨ Xp-I C-\n-bm-sc-¦nepw \ð-Im³ _m-¡n-bp-sï-¦nð a-d-¡m-sX \ð-Ip-I. \n-Ip-Xn A-S-¡p-ó hm-b-\-¡m-cp-sS t]-cn-ep-Å XpI-¡v am-{X-sa Kn-^v-äv F-bv-Uv e-`n-¡q F-ó Imcyw hn-kv-a-cn-¡-cp-Xv. c-Pn-ÌÀ sNbv-X kw-L-S-\-IÄ A-b-¡p-ó ]-W-¯n-\v Kn-^v-äv F-bv-Uv s¢bnw sN-¿m³ km-[n-¡nñ.

amÀ-¨v G-gn-\v e-ï-\nse HuÀ teUn Hm-^v eqÀ-Zv-kv NÀ-¨n-em-Wv ss_-Pp-hnsâ ^yq-W-dð kÀ-Æo-kv \-S-¡p-I. cm-hn-se 11 aWn-tbm-sS tZ-hm-e-b-¯n-se-¯p-ó ar-X-tZ-lw _-Ôp¡Ä kzo-I-cn-¡pw. Xp-SÀ-óv 11.30 Hm-Sp Iq-Sn-bm-Wv hn-ip-² IpÀºm-\ B-cw-`n-¡p-I. t{K-äv {_n«³ kotdm a-e-_mÀ cq]-Xm sa-{Xm³ amÀ tPmk-^v {km-¼n-¡ð N-S-§p-IÄ-¡v ap-Jy ImÀ-½n-I-\m-Ipw. kp-lr-¯p-¡Ä¡pw bp-sI- a-e-bm-fn-IÄ-¡pw Fñmw tZ-hm-e-b-¯n-se-¯n A-t´ym-a-]-Nm-cw AÀ-¸n-¡m-hp-ó-XmWv. D-¨-bv¡v 2.30 Hm-Sp Iq-Sn ln-Xð {Ko³ sk-an-{Sn-bn-em-Wv kw-kv-Im-cw \-S-¡p-I.
kw-kvIm-c ip-{iq-j-IÄ \-S-¡pó tZ-hm-e-b-¯n-sâ hn-em-kw
Our Lady of Lourdes Church, 45 B Burnt Ash Hill, Lee, London SE12 0AE
sk-an-t¯-cn-bp-sS hn-emkw
Hither Green Cemetery, Verdant lane, SE6 1JX, Lon-don

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fnð H-cmÄ Zp-cn-X-¯nð B-bmð c-ïv ssIbpw \o-«n k-lm-bn-¡pw F-ó-Xn-\p-Å D-¯-a D-Zm-l-c-W-am-bn am-dp-I-bm-bn-cpóp Cu A-\p-`hw. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-³ F-ó {]-Øm-\w hm-b-\-¡m-cp-sS B-th-i-am-bn am-dp-ó A-kp-e-` ap-lqÀ-¯-am-WnXv. A-Sp-¯ am-kw 24\v ku-¯mw-]v-S-Wnð h-¨v- \-S-¡p-ó hmÀjnI s]mXp-tbm-K-¯nð ]-s¦-Sp-¡m\pw {S-Ìn-I-fm-Im\pw A-hk-cw D-sï-óp a-d-¡-cpXv. Nm-cn-än-sb G-sX-¦nepw X-c-¯nð k-lm-bn-¡p-ó-hÀ-s¡m-s¡ A-t]-£n-¡m-hp-ó-Xm-Wv.

cïv XhW F¦nepw ^ïv \ðIpóhÀ At]£ t^mw ]qcn¸n¨v \ðInbmð kzm`mhnIambpw Nmcnän ^utïj³ AwK§fmhpIbmWv. A§s\ DÅ {]hÀ¯n¡m³ Xmð¸cyw DÅhÀ [email protected] Fó hnemk¯nð C-sabnð Ab¨mð At]£ t^mw \ðIpóXmWv. AhÀ s]mXp tbmK¯nð ]s¦Sp¯v {SÌnamcmIm³ tbmKyX t\Spw. CXphsc AwKXzw FSp¯hcpw C\n AKXzw FSp¡m³ B{Kln¡póhÀ¡pw amÀ¨v 24se s]mXp tbmK¯nð ]s¦-Sp-¡m-hp-ó-XmWv. F-ómð, tbm-K-¯nð ]-s¦-Sp-¡pó Imcyw {]tXyIw Csabnð h-gn A-dn-bn-¡-Ww.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category