1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS

ku¯mw-]v-S-Wnse s^-an am-Xyp-hn-\v ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv 21þmw ]n-d-ómÄ B-tLmjn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wn-se s^-an am-Xyp-hn-\v B-iw-k-IÄ t\-cpóp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv I-½n-än sN-bÀ-am\pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än {S-Ìn-bpw I-em lmw-]v-sj-bÀ bp-sI ap³ {]-kn-Uâpam-b kn-_n ta-{]-¯n-sâbpw kp-am am-Xyp-hn-sâbpw aq-¯ a-I-fm-Wv s^an. k-tlmZ-cn dn-an am-Xyp. am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡pw k-tlm-Z-cn¡p-sam-¸w {_n-«o-jv a-e-bm-fn Soapw s^-an-¡v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ t\-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam