1 GBP = 85.30 INR                       

BREAKING NEWS

slUv-sse-än-\v Sq-¯v-t]-Ìv; tNm-¸n-Mv t_mÀ-Un-\v \mc-§; ImÀ-s]-än-Iv tkm-Ivkv; hr-¯n-bm-bn \n-§-fp-sS km-[-\-§Ä ¢o³ sN-¿m³ D-]-tbm-Kn-t¡-ï h-kv-Xp-¡Ä G-sXm-s¡

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-Sp-¡-f-bn-se tNm-¸n-Mv t_mÀ-Unð ]-¨-¡-dn-bp-sS I-d \n-d-ªn-cn-¡p-Ibm-tWm? I-gp-In-bn«pw I-gp-In-bn«pw sh-fp-¡m¯ tNm-¸n-Mv t_mÀ-Uv \n§-sf a-Sp-¸n¡p-óp-tïm? F-¦nð Að-]w \m-c-§ \o-cv AXn-sem-gn-¨v hr-¯n-bm¡n-t\m¡q. tNm-¸n-Mv t_mÀ-Uv hoïpw ]p-Xn-bXp-t]m-se Xn-f-§pó-Xv Im-Wmw. C-¯-c-¯nð ]-e Ip-dp-¡p-h-gn-I-fn-eq-sS-bpw \-ap-¡v hr-¯n-bp-sS ]p-Xp-h-gn-IÄ tX-Sm-\m-hqw. C¯-cw Nn-e Sn-¸p-I-fm-Wv C-\n ]-d-bm³ t]m-Ip-ó-Xv.

X-d-bn-se A-gp-¡v Xp-S-bv-¡m³ tam-¸nð ]-g-sbm-cp tkm-Iv-kv L-Sn-¸n-¨mð aXn. Im-dp-I-fp-sSbpw a-äp slUv-sse-än-se A-gp-¡v Ifbm³ A-Xnð Að-]w Sq-¯v-t]-Ìv tX-¨-ti-jw Xp-S-¨mð aXn. jq-hn-se I-d-Ifpw aäpw I-f-bm³ s\-bnð-t]m-fn-jv dn-aq-hÀ D-]-tbm-Kn-¡mw. Nq-epw tam]pw hr-¯n-bm-¡p-ó-Xn-\v A-Xp-]-tbm-Kn-¨-ti-jw tkm-¸p-sh-Å-¯nð ap-¡n-sh-¡p-I. P\m-e hn-cn-I-fn-se s]m-Snbpw aäpw X-«n-¡-f-bm³ H-cp s]-bnâv {_-jv D-]-tbm-Kn-¨mð tPm-en F-fp-¸-am-Ipw.

sam-ss_-enð slUv-t^m¬ Ip-¯n ]m-«p-tIÄ-¡m-¯-hÀ hn-c-f-am-Ipw. F-ómð, sN-hn-bn-te-¡v Xn-cp-Ipw-ap-¼v slUv-t^m-Wp-IÄ hr-¯n-bp-ÅXm-tWm-sb-óv B-sc-¦nepw ]cn-tim-[n-¡m-dp-tïm? slUv-t^m-Wn-se s]m-Snbpw A-gp¡pw I-g-bm³, ]-g-sbm-cp Sq-¯v {_-jv D-]-tbm-Kn-¡mw. Ip-fn-ap-dn-bn-se j-hÀ hr-¯n-bm¡p-I {]-bm-k-ap-Å Im-cy-amWv. F-ómð, ¹m-Ìn-Iv I-h-dnð hn-\m-Kn-cn H-gn-¨-ti-jw j-h-dn-te-¡v cm{Xn ap-gph³ sI-«n-sh-¨mð cm-h-n-e-t¯-¡v ]p-Xp-]p-¯³ j-hÀ sdUn.

]n-tñm I-hÀ ^m-\n-sâ C-X-fn-te-¡v I-S-¯n-b-ti-jw sNdn-b th-K-¯nð ^m³ I-d-¡p-I-bm-sW-¦nð, eo-^n-se s]m-Sn \o-¡w sN-¿m-\m-Ipw. kv-]q-Wp-I-fn-sebpw aäpw Xp-cp-¼v \o-¡p-ó-Xn-\v \m-c-§m-\o-cv D-]-tbm-Kn-¡p-I. sIm-gn-ªp-ho-gp-ó ap-Sn-bn-g-IÄ ho-Sp-I-fn-se a-säm-cp X-e-th-Z-\-bmWv. C¯-cw ap-Sn-bng-I-sfm-s¡ \o-¡w sN-¿p-ó-Xn-\v d-ºÀ ¥u D-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó-XmWv. ta-i-¸pd-s¯ kv-{Im-¨p-Ifpw aäpw I-f-bp-ó-Xn\v, Imð-`m-Kw hn-\m-Kn-cnbpw ap-¡mð `m-Kw H-enhv Hm-bnepw tNÀ-¯ an-{inXw-sIm-ïv Xp-S-¨mð aXn.

ap-dn-bp-sS Fñm aq-e-bnepw hmIzw ¢o-\-dn-sâ ss]-¸v F-¯n-bn-sñ-¦nð th-h-em-Xn-s¸-tS-ï. ]-g-sbm-cp tSm-bve-äv tdmÄ Syq-_v F-Sp-¯v A-Xnð L-Sn-¸n-¨v D-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó-tX-bpÅq. tX-¸p-s]-«n-bn-se I-dbpw aäpw I-f-bp-ó-Xn-\v A-b¬ t_mÀ-Unð D-¸p-hn-X-dn-b-ti-jw A-Xn-eq-sS tX-bv-¡p-I. tX-¸p-s]-«n Iq-Sp-Xð hr¯n-tbm-sS Xn-f-§pó-Xv Im-Wmw. ]m-\p-I-Ä hr-¯n-bm-¡p-ó-Xn-\v A-X-v hn-\m-Kn-cn- D-]-tbm-Kn-¨v I-gp-In-bmð a-Xn.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category