1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

Cu hÀ-jw B-¸nÄ ]p-d-¯n-d-¡pó-Xv N-cn-{X-¯n-se G-ähpw hen-b sF-t^m¬; km-[m-c-W-¡mÀ-¡p-Å hn-e Ip-dª t^m¬ DÄ-s¸sS Cu hÀ-jw H-cp-an-¨n-d-¡pó-Xv aq-óv ]pXn-b sF-t^m¬ tam-U-epIÄ; B-Imw-j-tbm-sS sS-¡n temIw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Hmtcm hÀ-jhpw sS-Iv tem-Iw B-Imw-j-tbm-sS Im-¯n-cn-¡p-ó H-cp Im-cy-apïv. F-s´m-s¡ hn-kv-a-b-§-fm-Wv B-¸nÄ A-h-cp-sS ]pXn-b {_m³Uv sF-t^m-Wnð H-fn-¸n-¨p-sh-¨n-cn-¡p-ó-sX-ó B-Imw-j-bm-WXv. C-s¡mñw N-cn-{X-¯n-se G-ähpw hen-b sF-t^m¬ cw-K-¯n-d-¡m-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸n-em-Wv B-¸n-sf-óm-Wv G-ähp-sam-Sp-hne-s¯ dn-t¸m-À«v. C-XS-¡w aq-óv tam-U-ep-I-fp-am-bm-Wv sam-ss_ð tem-Iw Io-g-S-¡m³ I-¼-\n-bp-sS h-c-shópw kq-N-\-bpïv.

6.5 C-ôv kv-{Io³ h-en-¸-ap-Å, C-tóh-sc C-d-§n-b-Xnð -sh-t¨-ähpw hen-b sF-t^m-WmIpw C-s¡mñw ]p-d-¯n-d-¡p-ó- tam-U-ep-I-fnð {i-²m-tI-{µw. \n-e-hnð hn-]-Wn-bn-ep-Å sF-t^m¬ F-Iv-kn-\v k-am-\-am-b, F-ómð A-]v-t{K-Uv sNbvX tam-Uepw C-tXm-sSm-¸w cw-K-¯n-d-¡pw. hn-e-IqSn-b sF-t^m¬ kz-´-am-¡m³ I-gn-bm-¯-Xn-ep-Å \n-cm-i-t]-dp-ó ]pXn-b D-]-t`m-àm¡-sf e-£y-an-«v hn-e-¡p-dª tam-U-ep-ambpw B-¸n-Ä F-¯p-ópïv.

\n-e-hnð Cu tam-U-ep-I-fp-sS km-t¦Xn-I ]-cn-tim-[-\-I-Ä \-Sóp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-sW-¦n-epw, A-hkm-\ \n-an-jw C-Xn-ð am-äw h-cp-¯m-\p-Å km-[y-X-I-fp-ap-sï-óv »qw-_À-Kv dn-t¸mÀ-«v sN-¿póp. ^m-_v-se-äv D-]-tbm-Kn-¨v io-en-¨-hÀ-¡v G-sd {]n-b-s¸-«-XmIpw ]pXnb tam-U-se-óm-Wv dn-t¸mÀ-«pIÄ. Un33 F-ó tIm-Uv \m-a-¯n-em-Wv C-t¸mÄ t^m-Wn-s\-¡p-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä ]p-d-¯p-h-cp-óXv. t^m-Wn-sâ t]-sc-´m-bn-cn-¡p-sa-óv C-t¸mgpw XoÀ-¨-bm-¡n-bn-«nñ.

t^m-Wn-sâ kv-{Io-\n-s\-¡p-dn-¨v kq-N-\-IÄ \ð-Ip-ó G-Xm\pw Nn-{X§Ä Cu-bm-gv-N-bmZyw am-Iv-F-Iv-kv Fó t^m-d-¯nð h-ón-cpóp. ]n-óoSv Cu Nn-{X-§Ä \o-¡w sN-¿-s¸«p. F-ómð, CXv sF-t^m¬ F-Iv-kv ¹-Ên-tâ-Xm-sWópw ]pXnb tam-U-en-tâ-X-sñ-óp-ap-Å A-`yq-lhpw i-à-amWv. sF-t^m¬ 8 ¹-Ên-\v k-am-\-am-Wv ]pXnb t^m-Wn-sâbpw t_m-Un-sb-¦n-epw, A-cn-Ip-IÄ ap-Xð B-cw-`n-¡p-ó-Xn-\mð, kv-{Io-\n\v 6.5 C-ôv h-en-¸-ap-ïm-Ipw. 5.8 C-ômWv sF-t^m¬ F-I-kv tam-U-ep-I-fp-tSXv. sF-t^m¬ 8 ¹-Ên-te-Xv t]m-se kv-¹n-äv kv-{Io³ tamUv Cu t^m-Wn-ep-ap-ïm-Ip-saópw kq-N-\-bp-ïv.

hn-e-Ipd-ª sF-t^m¬ h-cp-óp-sh-ó G-sd-¡me-s¯ A-`yq-l-¯n-\v i-àn-]-I-cp-ó-Xm-Wv C-¡p-dnbpw dn-t¸mÀ-«pIÄ. ap´nb t^m-Wp-I-fnð e-`yam-b ku-I-cy-§-fnð ]-e-Xp-ap-Å, F-ómð hn-e Ipd-ª sF-t^m¬ A-h-X-cn-¸n-¡p-sa-óm-Wv {]-Xo-£n-¡p-óXv. t^-jyð sd-¡-áo-j³ sSIv-t\m-f-Pn-bpw ^nw-KÀ {]nâv kv-Im-\dpw C-Xn-ep-ïm-Ip-saópw dn-t¸mÀ-«p-ïv. ]pXnb t^m-Wp-IÄ F-ó-t¯-bv-¡v hn-]-Wn-bn-se-¯p-saó-Xv kw-_-Ôn-¨v B-¸nÄ H-cp kq-N-\-bpw C-Xph-sc ]p-d-¯p-hn-«n-«nñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category