1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

]cn-kc-s¯ ho-Sp-I-fp-sS ap-I-fn-señmw a-ªp-aq-Sn In-S-¡p-t¼mgpw Cu ho-Sn-\v ap-I-fnð am{Xw F´p-sIm-ïv a-ªp-I-«-I-fnñ? Io-en-bn-se ho-«n-se kÀ-h ap-dn-I-fnepw I-ôm-hv h-fÀ-¯nb-Xv I-sï-¯n-b-Xn§s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-ªp-ho-gv-N-sIm-ïv Nn-e Kp-W-§-fp-ap-sï-óv t]m-eo-kn-\v a-\-Ên-em-b-Xv C-t¸m-gmWv. sh-kv-äv tbmÀ-¡v-j-b-dn-se Io-en-bn-se H-cp ho-Sn-sâ tað-¡q-c-bn-se am-äw I-ïm-Wv t]m-eo-kv {i-²n-¨Xv. k-ao]-s¯ ho-Sp-I-fp-sS tað-¡q-c-I-sfñmw a-ªp-]pX-¨v In-S-I-¡p-t¼mgpw Cu ho-Sn-sâ tað-¡q-c-bnð am{Xw A¯-cw kq-N\-I-sfm-óp-anñ. kwi-bw tXm-ón ho-Sv sd-bv-Uv sNbvX t]m-eo-kv Iï-Xv I-ôm-hn-sâ ]q-t´m-«w. 80,000 ]u-ïv hn-e-a-Xn-¡p-ó 322 I-ôm-hv sN-Sn-I-fm-Wv ho-«n-se kÀ-h ap-dn-I-fnð-\n-óp-am-bn t]m-eo-kv I-sï-¯n-bXv.

Io-en-bn-se BÀ-«n-Iv kv-{So-än-\v k-ao-]-ap-Å ho-«n-em-bn-cp-óp ]cn-tim[-\. a-ªnð \n-Ý-e-am-bn-cp-ó A-´-co-£-¯nð I-ôm-hn-sâ a-WaSn-¡p-I Iq-Sn sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv t]m-eo-kv kwi-bw _-e-s¸-«Xpw ]cn-tim-[-\ \-S-¯n-b-Xpw. ho-Sn-\p-Ån-se i-àam-b NqSp-sIm-ïm-Wv tað-¡q-c-bnð a-ªnñm-¯-sX-óv a-\-Ên-em¡nb t]m-eo-kv sd-bv-U-v \-S-¯p-I-bm-bn-cp-óp. ho-«n-\p-Ånð I-Só t]m-eo-kv \m-ev s_-Uv-dq-ap-I-fnð-\n-óm-bn 322 sN-Sn-IÄ I-sï¯n. sN-Sn-IÄ h-f-cp-ó-Xn-\m-bn Fñm-k-a-b-hpw sX-fn-bn-¨n-«n-cpó sse-äp-I-fp-sS Nq-Sm-Wv tað-¡q-c-bn-se a-ªn-s\-t¸mepw D-cp-¡n-¡-f-ª-Xv.

sXm-«-Sp-¯ ho-«nð Xm-a-kn-¨n-cp-ó hn-¡n hm-Svk-Wv X-sâ _m-¯vdqw Fñm-bv-t¸mgpw Nq-Sp-]n-Sn-¨n-cpó-Xv F´p-sIm-ïm-sW-ó kwi-bw tXm-ón-bn-cpóp. In-g-¡³ bq-tdm-¸nð-\n-óp-Å c-ïp-t]-cm-Wv H-ó-c-hÀ-j-am-bn C-hn-sS Xm-a-kn-¨n-cp-óXv. F-{X X-Wp-¸p-Å Im-em-hv-Ø-bnepw X-sâ _m-¯vdqw Nq-Sm-bn \nð-¡pó-Xv I-ï hn-¡n hm-Sv-k-Wm-Wv t]m-eo-kn-\v kq-N-\ \ð-In-bXv. am-{Xañ, ho-«nð BÄ-¯m-a-k-ap-Å-Xn-sâ e-£W-§-sfmópw ]p-d-ta-bv-¡v I-ïn-cp-óp-an-sñ-óv A-hÀ ]-dªp.

I-gn-ª G-Xm\pw Zn-h-k-§-fm-bn ho-«nð-\n-óp-Å K-Ôw cq-£-am-hp-I-Iq-Sn sN-bv-X-tXm-sS A-bð-¡mÀ t]m-eo-knð hnh-cw A-dn-bn-¡p-I-bm-bn-cpóp. t]m-eo-kv sd-bv-Uv \-S-¯p-t¼mÄ ho-«n-em-cp-ap-ïm-bn-cp-ónñ. sN-Sn-IÄ hn-f-sh-Sp-¸n-\v ]m-I-am-bn \nð-¡p-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv t]m-eo-kv ]-dªp. kw-`-h-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v B-scbpw C-Xph-sc A-d-Ìv sN-bv-Xn-«n-ñ. Io-en-bn-se ho-«nð Xm-a-kn-¨n-cp-ó-h-sc-¡p-dn-¨v F-s´-¦nepw hnh-cw \ð-Im-\p-sï-¦nð ss{Iw-tÌm-t¸-gv-knð 0800 555 111þð hn-h-c-a-dn-bn-¡-W-sa-óv t]m-eo-kv ]-d-ªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category