1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI ]u-c-Xz-ap-Å BÀ-kn-F-kvkn bp-h-Xn-¡v bp-sI-bnð \nópw hc-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsI ]u-c-Xz-ap-Å BÀ-kn-F-kvkn bp-h-Xn-¡v bp-sI ]u-c-Xz-tam, ]n-Btdm D-Å BÀ-kn-F-kvkn, BÀ-kn-Fð-kn bp-hm-¡-fnð \nópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp.

{_n-«-\nð Øn-c-Xm-a-k-am-¡n-b-Xpw, C-cn-ªm-e-¡p-S cq-]-X-bnð s]-«Xpw Fw-F-kvkn sÌ-skð-sSIv-t\mf-Pn ]m-km-bn A-tkm-kn-tb-äv dn-kÀ-¨-dm-bn ss{]h-äv I-¼-\n-bnð tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn¡v (hb-kv þ 25, Db-cw þ 160 skan) s{]m-^-j-W-em-bn tPm-en-bp-Å A\p-tbm-Pyam-b bp-hm-¡-fnð \nópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI
tPm-kv : 07875698525, jo-P : 07515433248

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category