1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

Xotb-ä-dnð \n-d-ª I¿-Sn t\-Sn \nhn³ t]m-fn-bp-sS Kw`o-c {]-I-S-\w; iym-a-{]-km-Zn-sâ am-Pn-¡nð 'tl-bv Pq-Uv' bp-sI-bn-ð {]-ZÀi-\w Xp-S-cp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bn-se Xo-tb-ä-dp-I-fnð \n-d-ª I¿-Sn t\-Sn tl-bv Pq-Uv {]-ZÀi-\w Xp-S-cp-óp. G-ähpw A-[n-Iw t{]-£-I {]-Xn-Ic-Ww e-`n-¡p-ó-Xv \n-hn³ t]m-fn-bv-¡v X-só-bmWv. an-I-¨ A-`n-\-b-am-Wv Xm-cw Imgv-N h-¨n-cn-¡p-ó-sX-óm-Wv Nn{Xw I-ïn-d-§p-ó Hmtcm Im-Wn-bpw km-£y-s¸-Sp-¯p-óXv. iym-a-{]-km-Zv H-cp¡n-b Cu Nn{Xw kr-ãn-¨n-cn-¡pó-Xv H-cp am-Pn-Iv B-sW-óm-Wv kn-\n-am ta-J-e-bnð \n-óp-Å-h-cp-sS {]-Xn-I-cWw.

aebm-f kn-\n-a-bnð Fópw th-dn-« kn-\n-am ssi-en kzo-I-cn-¨ kw-hn-[m-b-I-\m-Wv iym-a {]-km-Zv. E-Xp F-ó Nn-{X-¯n-eq-sS t{]-£-I {]-iw-k t\-Sn-b A-t±-lw tl-bv Pq-Uv F-ó Nn-{X-¯n-eq-sSbpw Imgv-N h-¨n-cn-¡pó-Xv iym-a-{]-km-Zv am-Pn-Iv X-só-bm-Wv. \-Sn Xr-j-bp-sS a-e-bm-f-¯n-se A-c-t§-ä Nn{Xw Iq-Sn-bm-Wv. Ht«sd \ñ \nanj§fpÅ IpSpw_ t{]£IÀ¡nãam-Ip-ó H-cp Nn-{X-am-Wv tl-bv- PqUv.

Hm«nkw kv--s]{ίnð s]« Bkv--s]³PÀ kn³t{Umw {]ISn¸n¡pó hyànbmWv \nhn³ t]mfn AhXcn¸n¡pó Pq-Uv F-ó I-Ym-]m-{Xw. I-W-¡nð _p-²n-im-en B-sW-¦n-epw Bibhn\nab¯nepw hnImc§sf a\knem¡póXnepw kmaqlnI PohnX¯n-epw s]-cp-amä shñphnfnIÄ t\cnSp-ó Hcp 28 hbkpImc³. ho«nepw sXmgnenS¯nepw {]Wbsaóp hntijn¸n¡mhpó Hcp _Ô¯nepw PqUv t\cnSpó shñphnfnIfmWv tKmhbpsS ]Ým¯e¯nð iyma{]kmZv AhXcn¸n¡p-óXv.

A-_À-Uo³, Bjv-t^mÀUv, t_mÄ«¬, {_mUv-t^mÀUv, {_n-kv-tämÄ, ImÀ-Un^v, ¥mkv-tKm, e-ï³, sj-^oðUv, Ìo-h-t\-Pv Xp-S-§n \mð-]-tXm-fw Xo-tb-ä-dp-I-fn-em-Wv Nn{Xw {]-ZÀ-i-\-¯n-\v F-¯n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. BÀ-F-^v-Sn ^n-enw-km-Wv Nn{Xw bp-sI-bnð F-¯n-¨n-cn-¡p-óXv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ +447939458886

sUman\nIv tdmUn{Knknsâbpw acnbbpsSbpw aq¯aI\mWv Pq-Uv. Hm-jym-t\m-{K-^n-epw am-¯-am-än-Iv-kn-ep-sañmw D-Å IqÀ-½ _p-²nbpw Akm[mcWamb HmÀabpw IrXyXbpw thK-Xbpw H-s¡-bp-Å Pq-Uv F-ómð a-äp-Å-h-sc-t¸m-se-bñ. kplr¯p¡fnñ, Zpioe§fnñ, F´n\v Nncn¡mt\m Icbmt\m t]mepw Ah\dnbnñ. F´mWv Ahsâ bYmÀ° Ignshóv Isï¯póXmWv tlbv PqUv Fó kn\na.

a¡sf AhcpsS Cã¯n\p t]mImsX X§fpsS hgnsb Xsó kôcn¡Wsaóv hmin]nSn¡pó AÑ\½-am-cm-Wv Pq-Un-tâ-Xv. t^mÀ«vsIm¨nbnð ]pcmhkvXp¡fpsS hnð]\ \S¯pó sUman\n¡n\v {]-tXyI kmlNcy¯nð tKmhbv¡v t]mtIïnhcpóp. PqUpw bm{Xbnð sUman\n¡ns\m¸apïv. B bm{X PqUnsâ PohnXw amänadn¡póp. AXv Ahsâ kz]v\§fnte¡psÅmcp bm{Xbmbncpóp.------
PqUv Fó IYm]m{X-s¯ hfsc anIthmsSbmWv \nhn³ AhXcn¸n¨ncn¡póXv. icoc`mjbnepw kwkmcssienbn-epw Fñmw \n-hn³ Kw-`o-c-am-¡n-bn-cn-¡póp. tKmh³ aebmfn s]¬Ip«nbmbmWv Xrj A`n\bn¡póXv. aebmf¯nte¡pÅ BZy hchv Xrj Kw`ocam¡nsbóv Xsó ]dbmw. KmbnI kbt\mcbmWv Xrjbv¡p thïn Uºv sNbvX-Xv. kn-±n-Jv B-Wv sUm-an-\n-¡m-bn th-j-an-«n-cn-¡p-ó-Xv. hnPbvtat\m³, \o\ Ipdp¸v, A]qÀh t_mkv, t{]-£I-\v \-sñm-cp Nn-cn k-½m-\n-¨v I-Sóp-t]m-Ip-ó APp FónhcmWv aäv A`nt\Xm¡Ä. \nÀ½ð kltZh³, tPmÀPv F-ónhÀ Xnc-¡-Y F-gpXn-b Nn-{X-¯n\v Kncojv Kw-Km-[-c-\mWv Iym-a-d sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-Xv. Hutk¸¨sâ kwKoXhpw ]-Ým¯e kwKoX-hpw FUnäÀ ImÀ¯nIv tPm-tKjpw tNÀóv Nn-{X-t¯m-Sv C-g-tNÀ-¯m-Wv Km-\-§fpw Zr-iy-`w-Kn-bpw H-cp-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv.

Xo-tb-ä-dp-I-fp-sS t]cpw {]-ZÀ-i-\ k-a-bhpw NphsS:

1)Aberdeen Queen Links - Cineworld
Sun 4th March @12.20pm
Mon 5th March @8.20pm
2)Ashford - Cineworld
Sun 4th March @1.40pm
Mon 5th March @7.30pm
3) Aylesbury - Odeon
Thu 8th March @7.30pm
4)Basingstoke Festive Place - VUE
Mon 5th March @7pm
5)Birmingham Star City - VUE
Fri 2nd March to Wed 7th March daily @7pm
6)Boldon Tyne & Wear - Cineworld
Sun 4th March @4.20pm
Mon 5th March @7.30pm
7)Bolton - Cineworld
Sun 4th March @4.45pm
Mon 5th March @7.15pm
8)Bradford - Cineworld
Sun 4th March @1.45pm
Mon 5th March @8.15pm
9)Bristol - Cineworld
Sun 4th March @1.30pm
Tue 6th March @7.30pm
Thu 8th March @7.30pm
10)Bristol Cribs - VUE
Tue 6th March @7pm
11)Bromborough - Odeon
Thu 8th March @7.30pm
12)Cardiff - Cineworld
Sun 4th March @1.00pm
Mon 5th March @7.10pm
13)Cheshire Oaks - VUE
Mon 5th March @7pm
14)Coventry - Odeon
Thu 8th March @7.45pm
15)Croydon Grants - VUE
Fri 2nd March @7pm
Mon 5th March @7pm
Wed 7th March @7pm
16)Glasgow SB - Cineworld
Sun 4th March @2.00pm
Mon 5th March @7.30pm
17)High Wycombe - Cineworld
Sun 4th March @2.10pm
18)Leicester - Odeon
Sat 3rd March @TBC
Sun 4th March @TBC
19) Liverpool - Odeon
Fri 2nd March @5.30pm
Sat 3rd March @5.30pm
Sun 4th March @5.30pm
20)London -Feltham - Cineworld
Fri 2nd March -Thu 8th March Daily @8.30pm
21)London- Ilford - Cineworld
Fri 2nd March -Thu 8th March Daily @8.00pm
22)London Wembley - Cineworld
Sun 4th March @1.10pm
Mon 5th March @7.50pm
23)Luton - Cineworld
Sun 4th March @1.40pm
5th March @7.30pm
24)Milton Keynes - Cineworld
Sun 4th March @2.00pm
Mon 5th March 7.30pm
25) Newport - Cineworld
Sun 4th March @1.15pm
Mon 5th March 7.40pm
26)Nottingham - Cineworld
Sun 4th March @1.40pm
Mon 5th March @7.45pm
27)Orpington - Odeon
Thu 8th March @7pm
28)Oxford - VUE
Mon 5th March @7pm
29)Plymouth - VUE
Mon 5th March @7pm
30)Poole - Cineworld
Sun 4th March @1.15pm
Mon 5th March @7.30pm
31)Portsmouth - VUE
Mon 5th March @7pm
32)Sheffield - Cineworld
Sun 4th March @4.00pm
33)Stevenage - Cineworld
Sun 4th March @1.15pm
Mon 5th March @7.20pm
34)Stoke on Trent - Cineworld
Sun 4th march @1.50pm
Mon 5th March @7.20pm
35)Swansea - Odeon
Sun 4th March @3.30pm
Thu 8th March @7.15pm
36)Swindon RC - Cineworld
Mon 5th March @7.50pm
37)Torbay - VUE
Mon 5th March @7pm
38)Trafford Centre - Odeon
Fri 2nd March to Thu 8th March daily @7.50pm
39)Watford - VUE
Mon 5th March @7pm

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category