1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

13þmw h-b-Ênð sI-bvän-t\m-Sv ssI-t\m-«-¡m-cn ]-d-ªp... \o hneyw cm-P-Ip-amc-s\ I-eym-Ww I-gn-¡pw; kv-IqÄ \m-S-I-¯n-sâ hoUntbm ssh-d-em-b-t¸mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

km-[m-c-W Ip-Spw-_-¯nð ]n-d-ó sI-bv-äv an-Unð-S¬ {_n-«o-jv cm-P-Ip-Spw-_-¯n-se cm-P-Ip-am-cn-bm-bn am-dp-sa-óv B-sc-¦nepw I-cp-Xn-bn-cp-tóm? 2011þð hneyw cm-P-Ip-amc-sâ h-[p-hm-bn I-S-óp-h-cpwh-sc XoÀ-¯pw A-{]-i-kv-X-bm-bn-cp-óp sI-bväv. F-ómð, sI-bv-än-sâ `m-Ky-PmX-Iw ]-tï {]-h-Nn-¡-s¸-«n-cp-ó-XmW-óv sX-fn-bn-¡p-ó hoUntbm C-t¸mÄ ]p-d-¯p-h-ón-cn-¡p-óp. 13þmw h-b-Ênð kv-IqÄ \m-S-I-¯n-\nsS, sI-bv-än-sâ ssI-t\m-¡n ssI-t\m-«-¡m-cn {]-h-Nn-¨p-h-s{X, \o hn-ey-an-sâ `m-cy-bm-Ip-sa-óv!

_-t¡mÄ-Unse skâv B³-{Uq-kv {]n-¸-tdä-dn kv-Iq-fnð ]Tn-¡p-t¼m-gm-bn-cpóp Cu \mS-Iw Nn-{Xo-I-cn-¨Xv. \m-S-I-¯nð \m-bn-I-bm-bn-cp-óp sI-bv-äv. aÀ-UÀ C³ Z sd-Uv _m¬ F-ó hn-tÎm-dn-b³ sa-tem-{Um-a-bm-Wv kv-IqÄ hmÀ-jn-I-¯n-sâ `m-K-am-bn Xn-c-sª-Sp-¯Xv. \m-bn-I-tbm-Sv ssI-t\m-«-¡m-cn ]-d-bp-óXv, \o D-S³ X-só H-cp [-\n-I\m-b am-\y-s\ I-sï-¯p-saópw A-bm-sf hn-hm-lw sN-¿p-sa-óp-amWv. C-Xv tI-«v B-\-µ ]p-f-In-Xbm-b \m-bn-I, A-t±-lw F-ónð A-\p-c-à-\mhptam F-óv Xn-cn¨v tNm-Zn-¡p-óp-apïv.

XoÀ-¨-bmbpw F-óm-bn-cp-óp ssI-t\m-«-¡m-cn-bp-sS a-dp-]Sn. \n-só hn-hm-lw sN-¿p-saópw C-hn-sS-\n-óv e-ï-\n-te-¡v Xm-a-kn-¡m-\m-bn Iq-«n-s¡mïp-t]m-Ip-saópw A-hÀ ]-d-bpóp. C-Xp-tI«v F-sâ lrZ-bw \n-d-ªp- Xp-fp-¼p-óp-sh-óv a-dp]-Sn ]-dªp-sIm-ïv s\ô-¯v Ccp-ssI-Ifpw A-aÀ-¯n B-Ëm-Zw ]-¦p-sh-¡p-I-bm-Wv \m-S-I-¯n-se \mbn-I A-t¸mÄ.

sI-bv-än-sâ Po-hn-X-¯nð C-tX-sd-¡p-sd k-Xy-am-bn `-hn-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. B-Zy-ZÀ-i-\-¯nðX-só sI-bv-än-t\m-Sv A-\p-cm-Kw tXmón-b hneyw Ah-sf hn-hm-lw I-gn-¡p-Ibpw sI³-kn-Mv-S¬ sIm-«m-c-¯n-te-¡v Iq-«n-s¡m-ïp-h-cn-Ibpw sN-bvXp. In-Mv-Én t¥m-hÀ F-ó sI-bv-än-sâ k-l-]mTn-bm-Wv \m-S-I-¯nð hneyw cm-P-Ip-amc-\v Xp-eyam-b th-jw sN-bv-XXv.

H¼-Xv hÀ-jw ap¼v Cu hoUntbm CâÀ-s\-än-se-¯n-sb-¦nepw C-t¸m-gm-Wv A-Xv ssh-d-em-Ip-ó-Xv. 2011 G-{]n-en-em-bn-cp-óp sI--bv-än-sâbpw hn-ey-an-sâbpw hn-hm-lw.. \n-e-hnð C-hÀ-¡v c-ïv Ip-«n-I-fp-ïv. 2013þð P-\n¨ tPmÀ-Ppw 2015þð ]n-d-ó jmÀ-e-äpw. aq-óm-aXpw KÀ-`n-Wn-bm-Wv sI-bv-äv C-t¸mÄ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category