1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

s^sU-Iv-kv ss{Uh-sd Ip-ä-hn-ap-à-\m-¡n tIm-SXn; in-£ ]n-g-bnð H-Xp-§pw; t]m-fnjvss{U -h-dp-sS hn[n 23\v; tIm-S-Xn-bn-se¯n-b s_-ón-bp-sS `m-cy hn-Xp-¼-tem-sS a-S§n

Britishmalayali
kz´wteJI³

c-ïv a-e-bm-fn-I-fS-¡w F-«v C-´y-¡m-cpsS a-c-W-¯n-\n-S-bm¡n-b Fw1 hm-l-\m-]-I-S-¯n-\v Im-c-W-¡m-c\m-b s^-sU-Ivkv ss{U-hÀ tU-hn-Uv hm-Kv-kv-äm-^n-sâ in-£ ]n-gbn-sem-Xp-§pw. A-]-I-S-I-cam-b co-Xn-bnð ss{U-hv sN-bv-Xv a-c-W-¯n-\v Im-c-W-¡m-c-\m-bn F-ó Ip-ä-¯nð-\n-óv C-bm-sf H-gn-hm¡n. sI-bÀ-se-kv ss{U-hn-§n-sâ t]-cn-emIpw ]n-g in-£ hn-[n-¡p-I. se-bv³ h-®n-eqsS Hm-Sn-¨p-h-cp-t¼mÄ C-bmÄ t^m-Wnð kw-km-cn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv A-t\z-j-tWm-tZym-K-ØÀ I-sï-¯n-bn-cpóp. C-¡mcyw C-bmfpw k-½-Xn-¨n-«p-ïv.

F-ómð, A-]-I-S-¯n-\v ap-Jy-Im-c-W-¡m-c\mb t]m-fn-jv hw-i-P\m-b a-säm-cp ss{U-hÀ dn-kmÀ-Uv am-kn-dm-¡n-\v in-£ D-d-¸mbn. A-]-I-S-I-cam-b co-Xn-bnð hïn-tbm-Sn-¨v a-c-W-¯n-\v Im-c-W-¡m-c-\m-bn F-ó Ip-ä-am-Wv C-bm-fp-sS t]-cnð Np-a-¯n-bn-cn-¡p-óXv. sFð-kv_-dn {Iu¬ tIm-S-Xn 23þ\v C-bmÄ-¡p-Å in-£ hn-[n-¡p-sa-óm-Wv dn-t¸mÀ«v. a-Zy-]n-¨v e-¡p-sI-« C-bmÄ hml-\w kn-á-enð \nÀ-¯n-bn-«n-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp-sh-óm-Wv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-óXv.

kp-lr¯n-t\m-Sv t^m-Wnð kw-km-cn¨p-sIm-ïv ss{U-hv sN-¿-th-bm-Wv dn-kmÀUv Hm-Sn-¨ {S-¡n-\v ]n-ónð kn-áð Im-¯v \n-ó an-\n _-kn-te-¡v hm-Kv-Ìm^v Hm-Sn-¨ {S-¡v ]n-ónð-\n-óv h-óv C-Sn-¨p-I-b-dn-bXv. a-e-bm-fnbm-b ss{U-hÀ s_ón-tbm-Sn-¨ an-\n _-knð D-ï-m-bn-cp-ó F-«p-t]À kw-`-h-Øe-¯v a-cn¨p. Nn-ón-¨n-Xdn-b ar-X-tZ-l-§-fp-sS Zriyw C-t¸mgpw a-\-Ên-s\ th-«-bm-Sp-óp-sh-óv hm-Kv-kv-äm-^v sd-Un-Mv {Iu¬ tIm-S-Xn-bnð \-S-ó hn-Nm-c-W-bv-¡n-sS sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cpóp.

X-sâ A-{i-²-bm-Wv A-]-I-S-¯n-\v C-S-bm-¡n-bn-cp-ó-sX-óv C-bmÄ Ip-ä-k½-Xw \-S-¯n-bn-cp-óp. {S-¡v sh-«n-¨-Xnsâ-tbm t{_-¡v ]n-Sn-¨-Xnsâtbm ]m-Sp-IÄ t]mepw Zr-iy-a-sñ-óv A-t\z-j-tWm-tZym-K-Øcpw I-sï-¯n. I-gn-ª-hÀjw Hm-K-kv-äv 26þ\v Fw1 tam-t«mÀ-th-bnð anð-«³ sI-bn³-kn-\pw \yq-t]mÀ-«v ]m-á-en-\pw a-t[y-bm-bn-cp-óp Zp-c´w. tam-t«mÀ-th-bp-sS ssk-¯v _u-ïv Im-tcy-Pv th-bnð-sh-¨v an-\n-hm-\nð c-ïv {S-¡p-IÄ h-ón-Sn¡p-I-bm-bn-cpóp. ]-Xn-\m-dp-hÀ-j-am-bn t\m-«n-§m-anð F-_n-kn {Sm-hð-kv \-S-¯p-ó s_ón, FbÀ-t]mÀ-«nð-\n-óv hn-t\m-Z-bm{Xm kw-L-hp-am-bn t]m-Ip-t¼m-gm-bn-cp-óp A-]-I-Sw. A-]-I-S-¯nð B-dv ]p-cp-j-òmcpw c-ïv kv-{Xo-Ifpw DÄ-s¸-sS F-«p-t]-cm-Wv a-cn-¨-Xv.

s_-ón Fó kn-dnb-Iv tPmk-^v Hm-Sn-¨ an-\n-_-kv am-kn-dm-¡n-sâ {S-¡n-\v ]n-ónð kn-á-enð Im-¯v In-S-¡-sh-bm-Wv {S-¡v hóv an-\n-_-knð h-ón-Sn-¨-Xv. Un-kv-\n-em³-Unð A-h-[nbm-tLm-jn-¡m³ t]m-b Ip-Spw-_-am-bn-cp-óp an-\n _-kn-ep-ïm-bn-cp-ó bm-{X-¡mÀ. E-jn- cm-Po-sh-ó a-e-bm-fnbpw kw-L-t¯m-sSm¸w an-\n _-kn-ep-ïm-bn-cp-óp. 12 hÀ-j-am-bn hen-b hm-l\-§-tfm-Sn-¡p-ó hm-Kv-kv-äm-^n-sâ t]-cn-ep-ïm-Ip-ó B-Zy-s¯ A]I-S-am-Wn-Xv.

]m-em tNÀ-¸p-¦ð I-Sp-¡p-tóð kn-dnb-Iv tPmk-^v F-ó s_-ón t\m-«n-§m-anð F-_n-kn F-ó t]-cnð Sm-Iv-kn kÀ-ho-kv \-S-¯p-I-bm-bn-cp-óp. tIm«-bw Nn-§h-\w Nm-µm-\n-¡m-Sv C-cp-¼¸p-f kz-tZ-in-bm-Wv A-]-I-S-¯nð a-cn-¨ Ejn. hn-t{]m-bn-se aq-óv F³-Pn-\n-bÀ-amcpw A-h-cp-sS Ip-Spw-_mw-K-§-fp-am-Wv a-cn-¨ a-äp-ÅhÀ. \m-ep-t]-À-¡v Kp-cp-X-cam-b ]-cn-¡p-ta-äp. X-an-gv-\m-«p-Imcm-b ]-\oÀ-sið-hw A-®m-a-sse, hn-th-Iv `m-kv-Ic³, em-h-Wy-e-£v-an ko-Xm-cma³, ImÀ-¯n-tI-b³ cm-a-kp-{_-Ò-Wy³, kp-{_-Ò-Wy³ A-c-s¨ð-h³, X-anÄa-Wn A-c-s¨ð-h³ F-ón-h-cm-Wv a-cn-¨ X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-inIÄ.

A-Xn-\nsS, hm-Kv-Ìm-^n-s\ Ip-ä-hn-ap-à-\m¡nb tImS-Xn \-S-]-Sn- \nÀ-`m-Ky-I-c-am-bn-t¸m-sb-óv s_-ón-bp-sS Ip-Spw-_-¯n-sâ h-àm-hv amXyp tPm¬ ]-dªp. a-Zy-]n-¨v e-¡p-sI-«v hml-\-tam-Sn-¡m³ ]-äm-¯ \n-e-bn-em-bn-cp-óp am-kn-dm¡v. hml-\w kn-á-enð ]-¯v an-\n-täm-f-am-bn C-bmÄ \nÀ-¯n-bn-«n-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp-sh-ó hnh-cw a-äv ss{U-hÀ-am-sc A-dn-bn-¡p-ó-Xn\v tam-t«mÀ-th-bn-se kw-hn-[m-\-§Ä hn-P-bn-¨n-sñópw amXyp tPm¬ ]-dªp.

hn-Nm-c-W -tIÄ-¡m-s\¯n-b s_-ón-bp-sS `m-cy B³-kn tPmk-^v hn-Xp-¼-tem-sS-bm-Wv hm-Kv-kv-äm-^n-s\ Ip-ä-hn-ap-à-\m¡n-b hn-[n-{]-kv-Xm-hw tI-«p-\n-óXv. X-\n-¡n-\n th-sd Po-hn-X-an-sñ-óv A-h-À tIm-S-Xn-bnð-\n-óv a-S§-sh ]-dªp. Hm-tcm-Zn-h-khpw hn-Nm-c-W tIÄ-¡m³ Xm\pw B³-knbpw F-¯n-bn-cp-ó-Xm-bn am-Xyp tPm¬ ]-d-ªp. hm-Kv-Ìm-^v kw-`-h-s¯-¡p-dn-¨v ]d-ª-sXm-s¡ \p-W-bm-sWópw bm-sXm-cp Ip-ä-t_m-[-hp-anñm-sX-bm-Wv A-bmÄ kw-km-cn-¨-sXópw amXyp tPm¬ ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category