1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

F«p-hÀ-j-¯n-\p-ti-jw \-g-kp-am-cp-sS i¼-fw D-bÀóp; hÀ-j-¯nð H-cp Ah-[n th-sï-óp-sh-¨mð aq-óp-sImñw sIm-ïv B-d-c i-X-am-\w h-sc i¼-fw hÀ-[n-¡p-sa-óv dn-t¸mÀ«v

Britishmalayali
kz´wteJI³

hÀ-j-§-fm-bn th-X-\ hÀ-[-\ B-h-iy-s¸-«v k-a-c-]m-X-bn-em-Wv \-gv-kp-am-c-S-¡-ap-Å {_nv-«-\n-se F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡mÀ. A-hÀ-s¡m-cp k-t´m-j-hmÀ-¯. aq-óp-hÀjw-sIm-ïv F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡m-cp-sS i¼-fw B-d-c i-X-am-\w h-sc hÀ-[n-¡p-sa-óv kqN-\. ]t£, AXn-s\m-cp D-]m-[n-bpïv. hÀ-j-¯nð H-cp Ah-[n Znh-kw th-sï-óp-sh-¨v tPm-en-sb-Sp-¯m-emWv Cu th-X-\ hÀ-[-\ \-S-¸n-em-hpI.

[-\-Im-cy sk-{I«-dn ^n-en-¸v lma-ïv A-Sp-¯-bmgv-N A-h-X-cn-¸n-¡m-s\m-cp-§p-ó kv-{]n-Mv tÌ-äv-saân-emWv Cu \nÀ-tZ-i-ap-ÅXv. s]m-Xp-ta-J-e-bn-se i-¼-f-¯n-ep-Å A´-cw A-h-km-\n-¸n-¡p-ó-Xn-\v a-{´n-X-e-¯nð \-S-¯n-h-ó NÀ-¨-bv-s¡m-Sp-hn-emWv 3.3 _n-ey¬ ]u-ïn-sâ I-cm-dn-se-¯n-bn-«p-ÅXv. F³-F-¨vF-kv ta-J-e-bn-se t{S-Uv bq-Wn-b-\p-I-fp-am-bn NÀ-¨ Xp-S-cp-ó-Xn-\m-em-Wv {]-Jym]-\w ssh-Ip-ó-sX-óv am-{Xw.

NÀ-¨-I-fnð hen-b ]p-tcm-K-Xn-bp-sï-óm-Wv t{S-Uv bq-Wn-b-\p-IÄ \ð-Ip-ó kqN-\. F-ómð A-´n-a-I-cm-dn-te-¡v F-¯n-bn-«nñ. kÀ-¡mÀ hr-¯§Ä Cu dn-t¸mÀ-«v shdpw A-`yq-lw am-{X-am-sW-ó \n-e-]m-Sn-em-Wv. 2010þ\p-ti-jw B-tcm-Ky-ta-J-e-bn-se Po-h-\-¡mÀ-¡v i¼-fw hÀ-[n-¨n-«nñm-¯-Xn-\mð, hf-sc I-cp-X-tem-sS-bm-Wv k-À-¡mÀ Cu hn-j-b-¯nð C-S-s]-Sp-óXv. Fñm ]-gp-Xp-Ifpw ]-cm-Xn-Ifpw Cñm-Xm-¡n-b-tij-ta {]-Jym-]-\-ap-ïm-hq F-ó Imcyw D-d-¸mWv.

{Sj-dn Un-¸mÀ-«v-saâpw slð-¯v B³-Uv tkm-jyð sI-bÀ Un-¸m-À-«p-saâpw tNÀ-óm-Wv NÀ-¨-IÄ-¡v t\-XrXzw sIm-Sp-¡p-óXv. I-cm-d-\p-k-cn-¨v F³-F-¨v F-kn-se t\m¬ sa-Un-¡ð Po-h-\-¡mÀ-¡v A-Sp-¯-hÀ-jw aq-óp-i-X-am-\w i-¼-f-hÀ-[-\-bm-Wv e-`n-¡p-I. ]n-óo-Sp-Å c-ïp-hÀ-jw H-óp-ap-Xð c-ïv i-X-am-\w h-sc hÀ-[-\-bp-ap-ïm-Ipw. a-äp Po-h-\-¡mÀ-¡v i-¼-f-hÀ-[-\-bnð GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-Å H-cp-i-X-am-\w ko-en-Mv H-gn-hm-¡pw.

th-X-\ hÀ-[-\ \-S-¸n-em-¡p-ó-Xn-\v H-cp-Zn-hk-s¯ Ah-[n D-t]-£n-¡-W-sa-ó kÀ-¡mÀ \n-e-]m-Sn-em-Wv t{S-Uv bq-Wn-b-\p-IÄ DS-¡n \nð-¡p-óXv. F-ómð, F-«p-hÀ-j-am-bn th-X-\-hÀ-[-\ \-S-¸n-em-¡n-bn-«n-sñ-ó-Xn-\mð, Cu B-h-iy-t¯m-Sv ]qÀ-W-am-bn ]p-dw-Xn-cn-ªp-\nð-¡m\pw A-hÀ-¡m-hnñ. F³-F-¨v-Fkpw kÀ-¡mÀ \n-e-]m-Sn-\v A-\p-Iq-e-amWv. th-X-\ hÀ-[-\ \-S-¸n-em-¡n-bn-sñ-¦nð Po-h-\-¡msc Cu ta-J-e-bnð \n-e-\nÀ-¯pó-Xv t]mepw A-km-[y-am-Ip-sa-óv F³-F-¨vF-kv No-^v F-Iv-kn-Iyp-«o-hv kn-tam¬ kv-äo-h³-kv ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category