1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

500 ]-Ån-IÄ A-S-¨p-]q-«n-b-t¸mÄ 423 ]p-Xnb tam-kv-Ip-IÄ Xp-dóp; tam-kv-Ip-I-fnð C-S-anñm-¯-Xn-\mð sX-cp-hp-I-fnðh-sc \n-kv-Im-cw; sh-Å-¡mÀ \m-Sp I-S-¡p-t¼m-Ä e-ï³ \-K-c-¯nð Im-«pXo-t]m-se CÉmw h-f-cpóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

e-ï³ \-K-c-¯n-se C-Éman-I h-Xv-Ic-Ww G-sd-¡p-sd ]qÀ-¯n-bm-bm-Xm-bn ]m-Ým-Xy am-[y-a-§Ä. {In-kv-Xy³ ]-Ån-IÄ H-ón-\p-]pd-sI H-óm-bn A-S-¨p-]q-«p-t¼mÄ, tam-kv-Ip-IÄ sX-cp-hp-IÄ tXm-dpw Xp-d-¡p-Ibpw sN-¿p-óp. \q-dp-I-W-¡n\v i-cnb-¯v tIm-S-Xn-IÄ t]mepw e-ï-\nð {]-hÀ-¯n-¡p-Ibpw sN-¿p-óp. sh-Å-¡mÀ e-ï-\nð-\n-óv ]p-d-t¯-¡v t]m-Ip-t¼mÄ, apÉow Ip-Sn-tb-äw A-Xn-i-à-am-hp-I-bm-sW-óm-Wv kq-N-\-I-sfópw am-[y-a-§Ä ]-d-bpóp.

]-e apÉow cm-Py-§-fn-ep-Å-Xn-s\-¡mð Iq-Sp-Xð C-Ém-an-I-am-Wv e-ï-s\-óv ap-Éow a-X ]-Þn-X\m-b auem-\ k¿-Zv dm-k dn-kv-hn ]-d-bpóp. e-ï-\nð A-Xn-th-Kw apÉow a-X-au-en-I-hm-Zw ]-SÀ-óp-]n-Sn-¡p-I-bm-sWópw hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp. F-ómð, hnhn-[ a-X-§-fn-sSbpw kw-kv-Im-c-§-fp-sSbpw kw-K-a-`q-an-bm-Wv e-ï-s\ópw C-hn-sS Xo-{h-hm-Zw th-cp-]n-Sn-¡n-sñ-óp-am-Wv e-ï³ ta-bÀ km-Zn-Jv Jm³ I-gn-ª-hÀ-jw Xo-{hhm-Z B-{I-a-W-ap-ïm-b-ti-jw A-`n-{]m-b-s¸-«Xv.

500þHm-fw {In-kv-Xy³ ]-Ån-I-fm-Wv e-ï-\nð A-S-¨p-]q-«n-bXv. ]-I-cw, 423 apÉow ]-Ån-IÄ Xp-dóp. ]-e ]p-cm-X-\ {In-kv-Xy³ ]-Ån-Ifpw cq-]w am-än tam-kv-Ip-I-fmbn. l-bm-¯v bp-ssWä-Uv NÀ¨v Cu-Pn-]v-Xnð-\n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ apÉow ]-Ån-bm-¡n amän. skâv ]o-tä-gv-kv NÀ-¨v aZo\ tam-kv-Im-bn amdn. B-cm-[-\m-e-b-§Ä cq-]w-am-dp-ó-Xn-\-\p-k-cn-¨v a-X-]-cn-hÀ-¯-\hpw e-ï-\nð i-à-am-sWópw hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óp.

tam-kv-Ip-I-fnð \-a-kv-Im-c-¯n-s\-¯p-ó-h-cp-sS _m-lpeyw a-X-]-cn-hÀ-¯-\-¯n-\v sX-fn-hm-Wv. tam-kv-Ip-IÄ-¡p-Ånð Fñm-hÀ¡pw C-cn-¡m³ C-S-anñm-¯-Xn-\mð, ]-e-t¸mgpw tdm-Up-I-fn-te-¡v \n-c \o-fpw. F-ómð, {In-kv-Xy³ ]-Ån-I-fnð B-cm-[-\-bv-¡v F-¯p-ó-h-cp-sS F-®w \mÄ-¡p-\mÄ Ip-d-bp-I-bpw sN-¿póp. \-K-c-lr-Z-b-¯n-ep-Å km³ tPmÀPntbm ]-Ån-bnð 1230 t]À-¡v C-cn-¡m-\p-Å ku-I-cy-apïv. F-ómð, IpÀ-_m-\-bv-s¡-¯p-ó-Xv 20þð-¯m-sg B-fp-IÄ am-{Xw.

sXm-«-Sp-¯p-Å {_q-sW kv-{So-äv F-tÌ-äv tam-kv-In-se Øn-Xn XoÀ¯pw hy-Xy-kv-X-amWv. tam-kv-In-\p-Ånð I-ãn-¨v 100 t]À-¡v C-cn-¡m-\p-Å ku-I-cy-ta-bp-Åq. \-a-kv-Im-c-¯n-\v F-¯pó-Xv B-bn-c-t¯m-f-am-fp-I-fpw. sh-Ån-bmgv-N {]mÀ-Y-\m-th-f-bnð A-Sp-¯p-Å sX-cp-hp-Ifpw B-cm-[-\-bvv-¡p-Å th-Zn-bm-bn am-dpw. e-ï³ k-ao-]-`m-hn-bnð¯-só ap-Éo-§Ä-¡v `q-cn-]-£-ap-Å \-K-c-am-bn am-dp-saópw am-[y-a-§Ä hy-à-am-¡póp.

Cw-¥-ïn-se G-ähpw P-\-hm-k-ap-Å c-ïma-s¯ \-K-cam-b _À-½n-§mapw C-tX ]m-X-bn-em-Wv. A-Sp-¯n-sS Cw-¥-ïnð \-S-ó ]-e Xo-{h-hm-Zn B-{I-a-a-§Ä¡pw Np-¡m³ ]n-Sn-¨-hÀ _À-½n§mw tI-{µ-am-¡n-bm-Wv {]-hÀ-¯n-¨n-cp-óp. Cw-¥-ïn-se a-X-h-n-kzm-k-¯n-sâ Imcyw A-Xn-th-Zw am-dn-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bm-sW-óv Hm-kv-Iv^-Uv kÀ-h-I-em-im-e-bn-se sk-dn ]o-t¨m-^v ]-d-bpóp. Cw-¥-ïnse apÉow a-X-hn-izm-kn-I-fnð ]-IpXn-tbm-fw t]À 25 h-b-Ênð-¯m-sg {]m-b-ap-Å-h-cm-sW-¦nð, ss{I-kv-X-h-cnð \men-sem-ópw 65 ]n-ón-«-h-cmWv. `m-hn-bn-se a-Xw C-Ém-am-Ip-sa-óv sX-fn-bn-¡p-ó-XmWv Cu I-W-¡v.

e-ï-\pw _À-an-Mvlmapw am-{Xañ, {_m-Uv-^Uv, sUÀ_n, Uyq-kv-_dn, eo-Uvkv, se-ÌÀ, en-hÀ-]qÄ, eyq«¬, am-ô-ÌÀ, sj-^oð-Uv XpS-§n ]-e {][m-\ \-K-c-§-fnepw ap-Éo-§-fp-sS ta-[m-hnXzw {]-I-S-am-bn-¡-gn-ªp. 2012þ\pw 2014þ\pw C-S-bnð Bw-¥n-¡³-kv F-óv kz-bw hy-à-am-¡p-ó-h-cp-sS F-®-¯nð 17 e-£-t¯m-fw Ip-d-hp-ïm-sb-óv \m-äv-sk³ tkm-jyð dn-kÀ-¨v C³-kv-än-äyq-«v \-S¯n-b kÀ-th-bnð hy-à-am-bn-cp-óp. C-tX-k-a-bw, ap-Éo-§-fp-sS F-®w ]-¯p-e-£-t¯m-fw Iq-Sp-Ibpw sN-bv-X-Xmbpw kÀ-th-bnð ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category