1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

cmPy-s¯ 4896 P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fnð 1765 t]cpw {In-an-\ð-tI-kp-I-fnð {]-XnIÄ; tI-kp-I-Ä X-«n-¡-fn-¨v c-£n-¨-hÀ-¡v ]-Wn-sIm-Sp-¡m³ ^m-Ìv {Sm-¡v tIm-S-XnIÄ; Uð-ln-bn-se c-sï-®hpw tI-c-fhpw A-S-¡w 12 tIm-S-Xn-IÄ Øm-]n-¨v kp-{]ow tIm-SXn; C-\n {In-an-\-ep-Ifm-b t\-Xm-¡Ä-¡v D-S³ P-bn-enð t]mImw

Britishmalayali
kz´wteJI³

sIm-e-]m-X-I-§Ä DÄ-s¸-sS-bp-Å {In-an-\ð Ip-ä-§-fnð {]-Xn-I-fm-Wv \-½p-sS t\-Xm-¡-fnð-¸-e-cpw. {In-an-\ð Ip-ä-§-fnð {]-Xn-I-fm-Ip-ó-Xv A-´Êp-t]m-se I-cp-Xp-ó-hcpw A-¡q-«-¯n-epïv. tI-{µ-kÀ-¡mÀ kp-{]ow tIm-S-Xn-bnð k-aÀ-¸n-¨ ]pXn-b I-W-¡v {]-Imcw, cm-Py-s¯ Fw-]n-am-cnepw Fw-Fð-F-am-cn-epw 36 i-X-am-\hpw {In-an-\ð tI-kp-I-fnð {]-Xn-I-fm-Wv. 4896 P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fnð 1765 t]À-s¡-Xn-scbpw tI-kp-I-fp-ïv. 3045 {In-an-\ð tI-kp-I-fm-Wv C-hÀ-s¡-Xn-sc B-sI Np-a-¯n-bn-«p-ÅXv.

Hmtcm kw-Øm-\-s¯bpw t\-Xm-¡-fp-sS {In-an-\ð Ip-ä-§-fp-sS I-W¡pw tI-{µw k-a-À-¸n-¨n-«p-ïv. C-X-\p-k-cn-¨v D-¯À-{]-tZ-im-Wv ap-ónð. X-an-gv-\mSv, _n-lmÀ, ]-Ýn-a-_w-KmÄ, B-{Ô {]-tZiv, tIc-fw Fón-h ]n-óm-se-bpw. t\-Xm-¡Ä-s¡-Xn-sc tI-kp-IÄ sI-«n-¡n-S-¡pó-Xv {In-an-\-ep-IÄ Xn-c-sª-Sp-¡-s¸-Sp-ó-Xn\pw A-h-cp-sS Xn-c-sª-Sp-¸v \-S-]-Sn-IÄ X-S-Ê-s¸-Sp-ó-Xn\pw Im-c-W-am-Ip-óp-sï-óv I-sï¯n-b kp-{]ow tIm-SXn, t\-Xm-¡Ä-s¡-Xncm-b tI-kp-IÄ ssI-Im-cyw sN-¿p-ó-Xn-\m-bn {]-tXyI tIm-S-Xn-IÄ Øm-]n-¡m-³ \nÀ-tZ-iw \ðIn.

tI-{µw k-aÀ-¸n-¨ I-W-¡p-I-fnð a-lm-cm-{ã-bn-sebpw tKm-h-bn-se-bpw t\-Xm-¡f-sS hn-i-Zmw-i-§-fp-ïm-bn-cp-ónñ. C-h Iq-Sn tNÀ-¯v k-¼qÀ-W I-W-¡p-IÄ k-aÀ-¸n-¡m³ tImS-Xn c-ïp-amk-s¯ ka-bw tI-{µ kÀ¡m-cn-\v \ð-In-bn-«p-ïv. 2014þse s]m-Xp-Xn-c#v-sR-Sp-¸n-\v ti-jw cm-Py-¯v P-\-{]-Xn-\n-[n-IÄ-s¡-Xn-cm-b 1581 tI-kp-IÄ XoÀ-¸m-Im-sX-bp-sï-óv A-tkm-kn-tb-j³ t^mÀ U-tam-{Im-än-Iv dn-t^mw-kv kp-{]ow-tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-¨n-cpóp. A-Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv C¯-cw tI-kp-IÄ t\m-¡p-ó-Xn-\m-bn tI-c-f-apÄ-s¸-sS hn-hn-[-bn-S-§-fn-em-bn 12 A-X-nthK tIm-S-Xn-IÄ Øm-]n-¡m³ kp-{]ow tImS-Xn \nÀ-tZin-¨Xv.

]p-Xn-b I-W-¡-\p-k-cn-¨v 3045 tI-kp-I-fm-Wv XoÀ-¸m-Im-\p-Å-Xv. C-X-\p-k-cn-¨v A-Xn-th-K-t¡m-S-Xn-I-fp-sS Fv-®w C-\nbpw Iq-t«-ïn-h-cp-sa-óp-d-¸mWv. P-\-{]-Xn-\n-[n-IÄ-s¡-Xncm-b tI-kp-IÄ ssI-Imcyw sN-¿p-ó-Xn-\v {]-tXy-I tIm-S-Xn-IÄ Øm-]n-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸-«v A-izn-\n Ip-amÀ D-]m-[ym-b-sb-ó-bm-fm-Wv kp-{]ow tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-¨Xv. P-\-{]-Xn-\n-[n-IÄ-s¡-Xn-cm-bn 13,500þte-sd tI-kp-IÄ XoÀ-¸m-Im-sX-bp-sï-óm-Wv C-t±-lw lÀ-Pn-bnð t_m-[n-¸n-¨-Xv.

kp-{]ow tImS-Xn \nÀ-tZ-in-¨-Xp -{]-Im-c-ap-Å 12 A-XnthK tIm-S-Xn-IÄ s]-s«-ópX-só {]-hÀ¯-\w B-cw-`n-¡p-sa-óv tI-{µ-kÀ-¡mÀ kp-{]ow tIm-S-Xn-bnð A-dn-bn¨p. C-Xn-\m-bn 780 tIm-Sn cq-] h-I-bn-cp-¯n-bn-«p-sïópw ssl-t¡m-S-Xn-IÄ t\m-«o-k-b-¨n-«p-sïópw tI{µw hy-à-am-¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category