1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

]m¡nØm-\n-se C-´y³ an-j³ D-tZym-K-Ø-cp-sS ho-Sp-I-fnð sd-bv-Uv \-S¯n ]m-¡nØm³ Nm-c-kw-LS-\; c-ïm-gv-N-tbm-fw ssh-Zyp-Xn _-Ôw hn-tO-Zn¨p; C-´y³ ssl-¡-½o-jW-sd h-gn-bnð X-Sªp; C-´y ]-cm-Xn-s¸-Spw-ap-¼v C-´y-bn-se ]m-Iv D-tZym-KØ-sc ]o-Un-¸n-¡p-óp-sh-óv ]-cm-Xn-s¸-«v ]m-¡nØm³

Britishmalayali
kz´wteJI³

cm-Py-§Ä-¡n-S-bnð kw-LÀ-jw cq-]-s¸-«mð A-Xn-sâ B-Lm-Xw B-Zy-ap-ïmhp-I A-hn-Sp-s¯ \-bX-{´ D-tZym-K-Ø-cn-emWv. C-Ém-am-_m-Znð {]-hÀ-¯n-¡p-ó C-´y³ ssl-¡-½n-j³ D-tZym-K-ØÀ C-Xv ]-eX-h-W t\-cn-«n-«p-ap-ïv. C-´y³ Un-t¹m-am-äp-IÄ-¡m-bn C-Ém-am-_m-Zn-se C-´y³ ssl-¡-½n-j³ B-Øm\-¯v \nÀ-an-¡-ó sd-kn-U³-jyð tImw-¹-Iv-knð ]m-¡nØm³ Nm-c-kw-L-S-\bm-b sFF-kv-sF sd-bv-Uv \-S-¯nb-Xv C-Xn-\v G-ähp-sam-Sp-hne-s¯ D-Zm-l-cWw.

F-«pt]-tcm-fw A-S-§p-ó kw-L-am-Wv D-tZym-K-Ø-cp-sS ho-Sp-I-fnepw aäpw ]cn-tim-[-\ \-S-¯n-bXv. C-tX-¯p-SÀ-óv Zn-hk-§-tfm-fw C-hn-tS-¡p-Å ssh-Zyp-Xn _-Ô-hpw Ip-Sn-sh-Åhpw hn-tO-Zn¨p. C-´y-bp-sS D-S-a-Ø-X-b-n-ep-Å `q-an-bnð-¡b-dn ]m-¡nØm³ \-S¯n-b ]cn-tim-[-\-bv-¡pw A-]-am-\n-¡-en-\p-sa-Xn-tc C-´y³ ssl-¡-½n-j-WÀ A-P-bv _n-kmcn-b ]m-¡nØm³ hn-tZ-i-Im-cy -sk-{I-«-dn-sb t\-cnð¡-ïv ]-cm-Xn D-ó-bn-¡p-Ibpw sN-bvXp. F-ón«pw c-ïm-gv-N-tbm-fw ssh-Zyp-Xn-bnñm-sX D-tZym-K-ØÀ-¡v C-cp-«nð-¡-gn-tb-ïn-hóp. Hcp Hu-tZymKn-I ]-cn-]m-Sn-¡v t]m-Ish, _n-km-cnb-sb \Sp-tdm-Unð ]m-Iv A-[n-Ir-XÀ a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw X-S-ªp-sh-¡p-Ibpw sN-bvXp.

\-bX-{´ D-tZym-K-ØÀ A-h-cp-sS Ip-Spw-_mw-K§-sf \m-«n-te-¡v A-b-¡p-sa-óv ap-ó-dn-bn-¸v \-ð-In-b-Xm-bn Nn-e ]m¡nØm³ am-[y-a-§Ä dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-cpóp. ssl-¡-½n-j³ B-Øm\-¯v A-\-[n-Ir-X-am-bn I-S-óp-Ib-dn ]cn-tim-[-\ \-S-¯p-óXpw D-tZym-K-Ø-sc A-h-tl-fn-¡p-óXpw ]-Xn-hm-sW-óm-Wv C-Ém-am-_m-Znð-\n-óp-Å dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-ó-Xv. Fw_-Ên D-tZym-K-Ø-cm-sW-ó-dn-ªmð \Sp-tdm-Unð hml-\w X-S-ªn-«v ]cn-tim-[-\-sb-ó t]-cnð A-h-tl-fn-¡p-óXpw ]-Xn-hm-Wv. ]-eX-h-W ]-cm-Xn-s¸-«n-«pw C-Xn-\v ]-cn-lm-c-an-sñ-óv D-tZym-K-ØÀ ]-d-bpóp.

\-b-X-{´ D-tZym-K-ØÀ-¡m-bp-Å C-Ém-am-_m-Zv ¢-ºnð C-´y³ ssl-¡-½n-j-WÀ AP-bv _n-km-cn-b¡pw a-äp-tZym-K-ØÀ¡pw Aw-KXzw \ð-In-bn-sñ-ó ]-cm-Xnbpw \n-e-\nð-¡p-ópïv. Aw-KXzw In-«-W-sa-¦nð ]m-¡nØm³ B-`y-´-c a-{´me-bw F³.H.kn. kr-\ð-IWw. C-´y³ D-tZym-K-ØÀ-¡p-am{Xw C-Xphsc Cu kÀ-«n-^n-¡n-äv \ð-In-bn-«n-sñ-óm-Wv ]-cmXn.

\-bX-{´ D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn-tc \-S-¡p-ó A-h-tl-f-\-§-sf-¡p-dn-¨v C-´y ]-cm-Xn-s¸-Sp-ó-Xn-\v apsó, ]m-¡nØm³ Hu-tZymKn-I ]-cm-Xn-bp-am-bn cw-K-s¯¯n. C-´y-bnð ssl-¡-½n-j³ {]-hÀ-¯n-¸n-¡m³ _p-²p-ap-«m-sW-óm-Wv ]-cm-Xn-bnð-]-d-bp-óXv. ssl-¡-½n-j³ D-tZym-K-Ø-cp-sS a-¡Ä kv-Iq-fn-te-¡v t]m-Ip-t¼mÄ C-´y³ D-tZym-K-ØÀ X-S-ªp-\nÀ-¯n A-h-tl-fn-¡p-ó-Xmbpw ]-cm-Xn-bn-epïv. ImÀ X-S-ªp-\nÀ-¯n- ]cn-tim-[n-¨p-shópw a-säm-cp ]-cm-Xn-bp-ap-ïv.

]m-¡nØm³ Nm-c-kwL-S-\ s]¬-sI-Wn-bnð-s¸-Sp-¯p-Ibpw »m-¡v-sa-bnð sN-¿m³ Xp-S-§p-Ibpw sN-bv-X-tXm-sS I-gn-ª-hÀ-jw c-ïv Pq-\n-bÀ D-tZym-KØ-sc C-Ém-am-_m-Znð-\n-óv C-´y ]n³-h-en-¨n-cpóp. sF.Fkv.sF C-´y³ D-tZym-KØ-sc sI-Wn-bnð-s¸-Sp-¯m³ \n-c-´-cw {i-an-¡p-ó-Xm-bn ]-cm-Xn-I-fp-bÀ-ón-cpóp. ho-«nð I-S-óp-Ib-dn ]cn-tim-[-\-bp-sS t]-cnð h-kv-Xp-h-I-IÄ X-IÀ-¡p-óp-sh-ó ]-cm-Xnbpw C-´y³ D-tZym-K-ØÀ \ð-In-bn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category