1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Np½mXmtWm tam-Zn ]-d-bpó-Xv PUv-Pn \n-ba-\w A-gn-¨p-]-Wn-b-W-saóv; A-e-l-_m-Zv ssl-t¡mS-Xn sIm-fo-Pn-bw P-Uv-Pn-am-cm-¡m³ ip-]mÀ-i sN-bv-X 33 t]-cnð aq-ón-sem-óp- t]cpw P-Uv-Pn-am-cp-sS A-Sp-¯ _-Ôp¡Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

P-Uv-Pn \n-b-a-\-s¯-s¨mñn C-S-ªp-\nð-¡p-I-bm-Wv tI-{µ kÀ-¡mcpw kp-{]ow tIm-S-Xn-bpw. sIm-fo-Pn-bw ap-tJ-\-bp-Å P-Uv-Pn \n-b-a-\-co-Xn-bnð am-äw h-cp-¯-W-sa-óv tI{µw B-h-iy-s¸-Sp-t¼mÄ, A-Xv Pp-Uo-jy-dn-bn-te-¡p-Å se-Pn-tÉ-¨-dn-sâ I-S-óp-I-b-ä-am-bn hym-Jym-\n-¡p-ó-h-cm-Wv C-hn-Sp-s¯ \n-b-a-hn-Z-Kv[À. F-ómð, P-Uv-Pn \n-ba-\w Ip-td-¡q-Sn kp-Xm-cy-am-I-W-sa-ó kÀ-¡m-cn-sâ \n-e-]m-Sv i-cn-sh-¡p-ó-Xm-Wv A-e-l-_m-Zv ssl-t¡m-S-Xn-bn-se Im-cy§Ä.

33 ap-XnÀ-ó A-`n-`m-jI-sc P-Uv-Pn-am-cm-¡m-\m-Wv A-e-l-_m-Zv ssl-t¡mS-Xn sIm-fo-Pn-bw ip-]mÀ-i sN-bv-XXv. F-ómð, ip-]mÀ-i-bn-epÄ-s¸-« A-`n-`m-j-I-cp-sS ]qÀ-h-N-cn{Xw tX-Sn-b-t¸mÄ, C-Xnð aqón-semópw \n-e-hn-ep-ÅtXm hn-c-an-¨-tXm B-b P-Uv-Pn-am-cp-sS _-Ôp-¡-fm-sW-óv hy-à-ambn. kp-{]ow tIm-S-Xn-bn-sebpw A-e-l-_m-Zv ssl-t¡m-S-Xn-bn-sebpw P-Uv-Pn-am-cp-sS _-Ôp¡Ä Cu ]-«n-I-bn-epïv. kz-´w B-Ä-¡m-sc Ip-¯n-¯n-cp-Im-\pÅ t_m-[-]qÀ-ham-b {i-aw C-hn-sS \-S-óp-shó-Xv hy-à-amWv.

ip-]mÀ-i-IÄ-s¡-Xn-sc A-e-l-_m-Zn-sebpw e-Jv-\u-hn-sebpw A-`n-`m-j-I-cnð-\n-óv \n-b-a-a-{´m-e-b-¯n-\v H-t«-sd ]-cm-Xn-IÄ e-`n-¨n-cpóp. C-tX-¯p-SÀ-óv Câ-en-P³-kv _yq-tdm-tbm-Sv ]-«n-I-bn-epÄ-s¸-«-h-cp-sS ]-Ým¯-ew A-t\z-jn-¡m³ \n-b-a-{´me-bw \nÀ-tZ-in-¡-Ip-bm-bn-cpóp. C-Xm-Zy-am-bñ Ae-l-_m-Zv ssl-t¡m-S-Xn-sb-¡p-dn¨v Cu hn-[-¯n-ep-Å B-tcm]-Ww D-ïm-Ip-ó-Xv. 2016þð 30 A-`n-`m-jI-sc P-Uv-Pn-am-cm-¡m³ ssl-t¡mS-Xn sIm-fo-Pn-bw ip-]mÀ-i sN-bv-Xn-cpóp. hym-]-Iam-b ]-cm-Xn-sb-¯p-SÀ-óv No-^v P-Ìn-kv Sn.F-kv Tm-¡qÀ C-Xnð 11 t]-cp-sS \nb-a-\ ip-]mÀ-i X-S-ªp. 19 t]-cp-I-fm-Wv Aw-Ko-I-cn-¨Xv. tI-{µhpw k-am-´-c-am-bn Câ-en-P³-kv _yqtdm h-gn A-t\zj-Ww \-S-¯n-bn-cpóp.

C-s¡mñw s^{_p-h-cn A-h-km-\w A-b-¨ 33 t]-cp-sS ]-«n-I-bp-sS A-h-Øbpw C-Xp-X-só-bmWv. k-p-{]ow tImS-Xn P-Uv-Pn-bp-sS `mcym k-tlm-Z-c\pw a-säm-cp kp-{]ow tImS-Xn P-Uv-Pn-bp-sS ^-Ìv I-kn\pw C-Xn-epïv. P-Uv-Pn-am-cp-sS a-¡fpw _-Ôp-¡fpw th-sdbpw ]-«n-I-bn-ep-Å ]-¯p-t]À \n-e-hn-ep-ÅtXm hn-c-an-¨tXm B-b P-Uv-Pn-am-cp-sS A-Sp-¯ _-Ôp-¡-fmWv. a-säm-cmÄ, Uð-ln-bn-se ap-XnÀ-ó cm-{ão-b t\-Xm-hn-sâ `m-cy DÄ-s¸-Sp-ó \n-b-a-Øm-]-\-¯n-se ]-¦m-fn-bpw.

sIm-fo-Pn-bw ip-]mÀ-i-IÄ \n-b-a-{]-Im-cw ]m-en-t¡-ï kwh-c-W X-Xz-§Ä ]m-en-¨n-«ptïm F-ó Im-cy-¯nepw kw-i-b-apïv. CXpw \n-b-a-{´me-bw ]-cn-K-Wn-¡p-óp-ïv. ]-«n-I-Pm-Xnþ]«n-I hÀ-K hn-`m-K-¯nð-s¸-«-hÀ, \yq-\-]v-£ k-ap-Zm-b-¡mÀ, h-\n-XIÄ, ]n-tóm-¡ hn-`m-K-¡mÀ XpS-§n hnhn-[ hn-`m-K-§-fnð kw-hc-Ww ]m-en-¨n-«ptïm F-óm-Wv ]cn-tim-[n-¡p-ó-Xv. 2015þ\p-ti-jw C-Xph-sc A-e-l-_m-Zv ssl-t¡mS-Xn \ð-In-b 83 t]-cpsS ip-]mÀ-i-I-fnð h-f-sc-¡p-d-¨p-t]À am-{X-am-Wv F-kv.kn/F-kv.Sn, H._n.kn, \yq-\-]£w, h\n-X Xp-S§n-b kwh-c-W hn-`m-K-§-fnð-s¸-«-hÀ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category