1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

kzÀ-W-¡-S-bn-te-¡v h-¼³ {S-¡v C-Sn-¨p-I-bän-b ap-Jw-aq-Sn-IÄ Po-h-\-¡m-sc hnc-«n B-`-c-W-§Ä hm-cn-sb-Sp-¯v I-dp-¯ Hu-Un-bnð Ø-ew hn«p; _À-½n-Mvlmm-anð Pzñ-dn sIm-Å-bp-sS hoUntbm sshdð; c-ïp-Zn-h-k-am-bn«pw A-d-kv-äv \-S-¯m-sX t]m-eokv

Britishmalayali
kz´wteJI³

_À-½n-Mvlm-an-se tI-¸v lnñn-ep-\p-Å Pzñ-dn-bnð \-Só tam-j-W-¯n-sâ hoUntbm Zr-iy-§Ä tkm-jyð ao-Un-b-bnð ssh-d-em-bn.. F-«p S¬ `m-c-ap-Å Iq-ä³ {S-¡v ]n-tóm-s«-Sp-¯v Pzñ-dn-bp-sS ap³-`m-Kw X-IÀ¯ tam-ãm-¡Ä Po-h-\-¡m-sc `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n B-`-c-W-§Ä X-«n-sb-Sp-¯-tijw Hu-Un Im-dnð I-b-dn c-£-s¸-Sp-ó-Xn-sâ hoUn-tbm-bm-Wv ssh-d-em-bn-cn-¡p-óXv. ap-Jw-aq-Sn [-cn-¨v B-bp-[-[m-cn-I-fm-sb¯n-b I-hÀ-¨m-kwL-s¯ kw`-hw \S-óv c-ïp-Zn-h-k-am-bn-«pw t]m-eo-kn-\v ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn-«nñ.
 
Pzñ-dn-bn-te-¡v tem-dn C-Sn-¨p-I-b-dp-ó-Xp-I-ï h-gn-bm-{X-¡m-c-\m-Wv C-Xv hoUn-tbm-bnð ]-IÀ-¯n-bXv. sh-Ån-bmgv-N Xn-c-t¡dn-b k-a-¯m-bn-cpóp Cu h-¼³ I-hÀ-¨ \-S-óXv. tdm-Un-\n-cp-]p-dhpw H-t«-sd bm-{X-¡mÀ I-ïp-\nð-s¡-bm-bn-cp-óp tamj-Ww \-S-óXv. tam-j-W-kw-L-¯nð \mtem Atôm ap-Jw-aq-Sn [m-cn-I-fp-ïm-bn-cp-óp-sh-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. Np-än-I-I-fpw a-äm-bp-[-§-fp-am-bn Pzñ-dn-bn-te-¡v C-c-¨p-I-b-dn-b-b C-hÀ Po-h-\-¡m-sc B-bp-[-§Ä Im-«n `o-j-Wn-s¸-Sp¯n.

Xp-SÀ-óv kw-L-¯n-ep-ïm-bn-cp-ó H-cmÄ B-`-c-W-§Ä _m-Kn-te-¡v hm-cn-bn-Sp-I-bpw ]p-d-¯p-Im-¯p-\n-ó Hu-Un k-eq¬ Im-dnð kw-Lw c-£-s¸-Sp-I-bpw sN-bvXp. tam-ãm-¡-sf-¯-S-bp-ó-Xn-\m-bn H-cp t]m-eo-kp-Im-c³ kw-`-h-Ø-e-t¯-¡v Ip-Xn-s¨-¯p-óXpw hoUn-tbm-bn-ep-ïv. tam-ãm-¡Ä-¡v A-cn-In-se¯n-b C-t±lw, Im-dn-sâ Nnñp-I-fnð X-sâ ssI-bn-ep-Å _m-ä-Wp-]-tbm-Kn-¡v A-Sn-¡p-óXpw Im-Wmw. F-ómð,, A-t±l-s¯ X-Ån-am-än ImÀ ap-tóm-«v ]mªp-t]mbn.

Im-tdm-Sp-ó-Xn-\nsS, hn³-Uv kv-{Io-\n-eq-sS t]m-eo-kp-tZym-K-Ø-\p-t\À-¡v C-ãn-I-IÄ t]m-ep-Å h-kv-Xp-¡Ä tam-ãm-¡Ä h-en-s¨-dn-bp-óp-apïv. s¢bÀ-tam-ïv tdm-Un-te-¡m-Wv tam-ãm-¡-fp-am-bn hml-\w ]mªp-t]m-b-sXópw hoUn-tbm-bnð hy-à-amWv. tam-ãm-¡-fp-am-bn G-äp-ap«nb t]m-eo-kp-tZym-K-Ø-\v apJ-¯v t\co-b ]-cn-¡p-I-tf-ä-Xm-bn t]m-eo-kv hy-à-am-¡n.

B-{I-a-W-¯n-\v k-ó-²-cm-sb¯n-b kw-L-am-Wv tam-j-W-¯n-\v ]n-ón-se-óv km³-Uv-shð ss\-_À-lp-Uv t]m-eo-kn-se kq-{]-ïv dn-¨mÀ-Uv bq-Uv-kv ]-d-ªp.. kw-`-h-¯n-\v H-t«-sd-t¸À Zr-Iv-km-£n-I-fm-bn-cp-óp-sh-óv hy-à-amWv. kw-L-s¯-¡p-dn-¨v F-s´-¦nepw kq-N-\-IÄ \ð-Im-\m-{K-ln-¡p-ó-hÀ avp-tóm-«p-h-c-W-saópw t]m-eo-kv A-`yÀ-Yn¨p. C-Xn-\m-bn 101þð hn-fn-¨v sh-kv-äv an-Uv-e³-Uv-kv t]m-eo-kn-s\ _-Ô-s¸-Sp-I-tbm 0800 555 111þð hn-fn-¨v ss{Iw-kv-täm-t¸-gv-knð hnh-cw [-cn-¸n-¡p-Itbm B-hmw. 20SW/54603T/18 B-Wv tI-kn-sâ d-^-d³-kv \-¼-sdópw t]m-eo-kv A-dn-bn¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category